Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 16:1-43

1Gibutang nila ang Kahon sa Dios sulod sa tolda nga gipatindog ni David alang niini. Unya naghalad sila sa Ginoo ug mga halad nga sinunog ug mga halad alang sa maayong relasyon ngadto sa Dios. 2Pagkahuman nila ug halad, gibendisyonan ni David ang mga tawo sa ngalan sa Ginoo. 3Unya gihatagan niya ang matag Israelinhon didto, lalaki ug babaye, ug pan, karne,16:3 karne: Mao kini sa Syriac, apan sa Hebreo dili klaro. ug mga pasas.

4Nagpili si David ug mga Levita nga moalagad atubangan sa Kahon sa Kasabotan sa Ginoo, nga mag-ampo, magpasalamat, ug magdayeg sa Ginoo, ang Dios sa Israel. 5Si Asaf mao ang nangulo kanila ug siya ang gitugyanan sa pagpatingog sa mga simbal. Ang sunod kaniya mao si Zacarias, unya si Jeil, Shemiramot, Jehiel, Matitia, Eliab, Benaya, Obed Edom, ug Jeil. Sila ang gitugyanan sa pagtukar sa mga lira ug mga harpa. 6Ang mga pari nga si Benaya ug Jahaziel mao ang tigpatingog kanunay sa mga trumpeta atubangan sa sudlanan sa Kasabotan sa Dios.

Ang Awit ni David sa Pagpasalamat

(Salmo 105:1-15; 96:1-3; 106:1, 47-48)

7Niadtong adlawa sa unang higayon, gihatag ni David kang Asaf ug sa iyang mga kauban nga mga Levita kini nga awit sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo:

8Pasalamati ninyo ang Ginoo;

simbaha ninyo siya!

Isugilon ngadto sa mga katawhan ang iyang mga binuhatan.

9Awiti ninyo siya ug mga pagdayeg;

isugilon ang tanang katingalahan niyang mga buhat.

10Dayega ninyo ang iyang pagkabalaan.16:10 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

Paglipay kamong mga nagadangop kaniya.

11Salig kamo sa Ginoo ug sa iyang kusog.

Dangop kamo kanunay kaniya.

12-13Kamong mga pinili sa Dios, nga mga kaliwat ni Israel nga mao usab si Jacob nga alagad sa Dios, hinumdomi ninyo ang iyang katingalahang mga buhat, ang iyang mga milagro, ug ang iyang mga paghukom.

14Siya ang Ginoo nga atong Dios,

ug nagahukom siya sa tibuok kalibotan.

15Ginahinumdoman niya kanunay ang iyang kasabotan.

Dili gayod niya pagkalimtan ang iyang mga saad hangtod sa kahangtoran.

16Kining kasabotan gihimo niya kang Abraham ug gisaad usab niya kang Isaac.

17Gilig-on niya kini ngadto kang Jacob, nga gitawag usab ug Israel,

ug magpadayon kini hangtod sa kahangtoran.

18Miingon siya sa matag usa kanila:

“Ihatag ko kaninyo ang yuta sa Canaan ingon nga inyong panulondon.”

19Kaniadto gamay pa lang kaayo ang katawhan sa Dios,

ug mga dumuduong pa lang sila sa yuta sa Canaan.

20Naglatagaw sila sa mga kanasoran ug sa mga gingharian.

21Apan wala motugot ang Dios nga daog-daogon sila.

Aron mapanalipdan sila, gibadlong niya ang mga hari. Miingon siya:

22“Ayaw ninyo hilabti ang akong piniling mga alagad;

ayaw ninyo pasipad-i ang akong mga propeta.”

23Kamong mga katawhan sa tibuok kalibotan, pag-awit kamo sa Ginoo.

Isugilon ninyo adlaw-adlaw nga giluwas kita niya.

24Ipahibalo ninyo sa tanang katawhan sa mga nasod ang iyang pagkagamhanan ug ang iyang katingalahang mga buhat.

25Kay gamhanan ang Ginoo, ug angay gayod nga dayegon.

Takos siya nga tahoron labaw sa tanang dios,

26kay ang tanang dios sa ubang mga nasod mga dios-dios lang,

apan ang Ginoo mao ang naghimo sa kalangitan.

27Anaa kaniya ang pagkagamhanan ug pagkahalangdon;

ang kusog ug kalipay anaa sa iyang puloy-anan.

28Dayega ninyo ang Ginoo, kamong mga katawhan sa mga nasod.

Dayega ninyo ang iyang gahom ug kusog.

29Ihatag ngadto sa Ginoo ang pasidungog nga angay kaniya.

Pagdala kamo ug halad sa iyang presensya.

Simbaha ninyo siya sa iyang balaang presensya.

30Tahora ninyo siya, kamong mga katawhan sa tibuok kalibotan.

Lig-on ang iyang pagkahimutang sa kalibotan ug dili kini matarog.

31Maglipay ang kalangitan ug ang kalibotan.

Moingon sila sa kanasoran, “Nagahari ang Ginoo.”

32Maglipay16:32 Maglipay: sa literal, Modahunog. usab ang kadagatan, ang mga kaumahan, ug ang tanan nga anaa niini.

33Ang mga kahoy sa kalasangan magaawit sa kalipay atubangan sa Ginoo.

Kay moabot siya aron sa paghukom sa kalibotan.

34Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya;

ang iyang gugma walay kataposan.

35Pag-ampo kamo, “Luwasa kami, O Dios nga among Manluluwas;

luwasa kami gikan sa kanasoran ug tigoma kami pag-usab sa among yuta,

aron makapasalamat kami ug makadayeg sa imong pagkabalaan.16:35 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

36Dalaygon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, sa walay kataposan.”

Unya mitubag ang tanang katawhan, “Amen.16:36 Amen: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo.” Ug midayeg sila sa Ginoo.

37Gitugyan ni David kang Asaf ug sa kauban niini nga Levita ang katungdanan sa pag-alagad kanunay atubangan sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo, ug ang pagbuhat sa tanang buluhaton nga gikinahanglan sa matag adlaw. 38Apil niini nga grupo mao si Obed Edom nga anak ni Jedutun, si Hosa, ug ang 68 pa ka mga Levita nga gitugyanan sa pagguwardya sa pultahan sa Tolda.

39Gitugyan ni David kang Zadok nga pari ug sa kauban niini nga mga pari ang Tolda sa Ginoo nga atua didto sa Gibeon. 40Sila kanunay ang nagahalad sa mga halad nga sinunog didto sa halaran, adlaw ug gabii, sumala sa tanan nga nasulat sa kasugoan sa Ginoo nga iyang gihatag sa Israel. 41Kauban usab nila si Heman, si Jedutun, ug ang uban pa nga gipili aron sa pag-awit ug mga pagpasalamat ngadto sa Ginoo tungod sa iyang gugma nga walay kataposan. 42Katungdanan ni Heman ug ni Jedutun ang pagpatingog sa mga trumpeta, mga simbal, ug sa uban pa nga mga instrumento nga ginagamit sa pagduyog sa mga awit sa pagdayeg alang sa Ginoo. Ang mga anak ni Jedutun mao ang gitugyanan sa pagbantay sa pultahan.

43Unya namauli ang tanan ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay, ug si David mipauli usab aron sa pagbendisyon sa iyang pamilya.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

历代志上 16:1-43

1众人将上帝的约柜抬进去,安放在大卫所搭的帐篷里,然后在上帝面前献上燔祭和平安祭。 2大卫献上燔祭和平安祭后,就奉耶和华的名给民众祝福, 3又给以色列男女每人一个饼、一块肉和一个葡萄饼。

4大卫指派一些利未人在耶和华的约柜前事奉,颂扬、称谢和赞美以色列的上帝耶和华。 5为首的是亚萨,其次是撒迦利雅雅薛示米拉末耶歇玛他提雅以利押比拿雅俄别·以东耶利,他们鼓瑟弹琴,亚萨敲钹。 6比拿雅雅哈悉两位祭司在上帝的约柜前吹号。

大卫的颂歌

7那一天,大卫初次指派亚萨和他的亲族唱诗歌颂耶和华,说:

8“你们要称谢耶和华,

呼求祂的名,

在列邦传扬祂的作为。

9要歌颂、赞美祂,

述说祂一切奇妙的作为。

10要以祂的圣名为荣,

愿寻求耶和华的人都欢欣。

11要寻求耶和华和祂的能力,

时常来到祂面前。

12-13祂仆人以色列的后裔啊,

祂所拣选的雅各的子孙啊,

要记住祂所行的神迹奇事和祂口中的判词。

14“祂是我们的上帝耶和华,

祂在普天下施行审判。

15你们要永远铭记祂的约,

要思想祂的应许直到千代,

16就是祂与亚伯拉罕所立的约,

以撒所起的誓。

17祂将这约定为律例赐给雅各

定为永远的约赐给以色列

18祂说,‘我必把迦南赐给你,

作为你的产业。’

19“那时他们人丁稀少,

在当地寄居,

20他们在异国他乡流离飘零。

21耶和华不容人压迫他们,

还为他们的缘故责备君王,

22说,‘不可难为我膏立的人,

也不可伤害我的先知。’

23“普天下都要歌颂耶和华,

要天天传扬祂的救恩;

24要在列国述说祂的荣耀,

在万民中述说祂的奇妙作为。

25因为耶和华无比伟大,

当受至高的颂扬;

祂超越一切神明,

当受敬畏。

26列邦的神明都是假的,

唯独耶和华创造了诸天。

27祂尊贵威严,

祂的圣所充满能力和喜乐。

28“万族万民啊,

要把荣耀和能力归给耶和华,

归给耶和华!

29要将耶和华当得的荣耀归给祂,

要将供物献给祂,

要穿上圣洁的衣服敬拜祂。

30普天下要在祂面前战抖;

祂坚立世界,使它不致摇动。

31愿天欢喜,愿地快乐;

愿他们向列国宣告,

‘耶和华是王!’

32愿海洋和其中的万物都欢呼,

愿田野和其中的一切都欢腾!

33那时,林中的树木都要在耶和华面前欢唱,

因为祂要来审判天下。

34要称谢耶和华,

因为祂是美善的,

祂的慈爱永远长存!

35“要说,‘拯救我们的上帝啊,

求你救我们,招聚我们,

从列国把我们救出来,

我们好称谢你的圣名,

以赞美你为荣。’

36从亘古到永远,

以色列的上帝耶和华当受称颂!”

众民都说:“阿们”,

并赞美耶和华。

分派事奉的人员

37大卫亚萨及其亲族天天在约柜前事奉耶和华,尽当尽的职分; 38又派俄别·以东及其六十八位亲族、何萨耶杜顿的儿子俄别·以东守门; 39并派祭司撒督及其他祭司在基遍高地的耶和华的圣幕前供职, 40按照耶和华在律法书上对以色列人的吩咐,每日早晚在祭坛上献燔祭给耶和华。 41与他们一同供职的有希幔耶杜顿和其他人,他们被特别选出来称谢上帝,因为祂有永恒的慈爱。 42希幔耶杜顿负责用号、钹及其他乐器伴奏歌颂上帝。耶杜顿的子孙负责守门。 43于是,众民各自回家,大卫也回去为家人祝福。