Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 16:1-43

1Gibutang nila ang Kahon sa Dios sulod sa tolda nga gipatindog ni David alang niini. Unya naghalad sila sa Ginoo ug mga halad nga sinunog ug mga halad alang sa maayong relasyon ngadto sa Dios. 2Pagkahuman nila ug halad, gibendisyonan ni David ang mga tawo sa ngalan sa Ginoo. 3Unya gihatagan niya ang matag Israelinhon didto, lalaki ug babaye, ug pan, karne,16:3 karne: Mao kini sa Syriac, apan sa Hebreo dili klaro. ug mga pasas.

4Nagpili si David ug mga Levita nga moalagad atubangan sa Kahon sa Kasabotan sa Ginoo, nga mag-ampo, magpasalamat, ug magdayeg sa Ginoo, ang Dios sa Israel. 5Si Asaf mao ang nangulo kanila ug siya ang gitugyanan sa pagpatingog sa mga simbal. Ang sunod kaniya mao si Zacarias, unya si Jeil, Shemiramot, Jehiel, Matitia, Eliab, Benaya, Obed Edom, ug Jeil. Sila ang gitugyanan sa pagtukar sa mga lira ug mga harpa. 6Ang mga pari nga si Benaya ug Jahaziel mao ang tigpatingog kanunay sa mga trumpeta atubangan sa sudlanan sa Kasabotan sa Dios.

Ang Awit ni David sa Pagpasalamat

(Salmo 105:1-15; 96:1-3; 106:1, 47-48)

7Niadtong adlawa sa unang higayon, gihatag ni David kang Asaf ug sa iyang mga kauban nga mga Levita kini nga awit sa pagpasalamat ngadto sa Ginoo:

8Pasalamati ninyo ang Ginoo;

simbaha ninyo siya!

Isugilon ngadto sa mga katawhan ang iyang mga binuhatan.

9Awiti ninyo siya ug mga pagdayeg;

isugilon ang tanang katingalahan niyang mga buhat.

10Dayega ninyo ang iyang pagkabalaan.16:10 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

Paglipay kamong mga nagadangop kaniya.

11Salig kamo sa Ginoo ug sa iyang kusog.

Dangop kamo kanunay kaniya.

12-13Kamong mga pinili sa Dios, nga mga kaliwat ni Israel nga mao usab si Jacob nga alagad sa Dios, hinumdomi ninyo ang iyang katingalahang mga buhat, ang iyang mga milagro, ug ang iyang mga paghukom.

14Siya ang Ginoo nga atong Dios,

ug nagahukom siya sa tibuok kalibotan.

15Ginahinumdoman niya kanunay ang iyang kasabotan.

Dili gayod niya pagkalimtan ang iyang mga saad hangtod sa kahangtoran.

16Kining kasabotan gihimo niya kang Abraham ug gisaad usab niya kang Isaac.

17Gilig-on niya kini ngadto kang Jacob, nga gitawag usab ug Israel,

ug magpadayon kini hangtod sa kahangtoran.

18Miingon siya sa matag usa kanila:

“Ihatag ko kaninyo ang yuta sa Canaan ingon nga inyong panulondon.”

19Kaniadto gamay pa lang kaayo ang katawhan sa Dios,

ug mga dumuduong pa lang sila sa yuta sa Canaan.

20Naglatagaw sila sa mga kanasoran ug sa mga gingharian.

21Apan wala motugot ang Dios nga daog-daogon sila.

Aron mapanalipdan sila, gibadlong niya ang mga hari. Miingon siya:

22“Ayaw ninyo hilabti ang akong piniling mga alagad;

ayaw ninyo pasipad-i ang akong mga propeta.”

23Kamong mga katawhan sa tibuok kalibotan, pag-awit kamo sa Ginoo.

Isugilon ninyo adlaw-adlaw nga giluwas kita niya.

24Ipahibalo ninyo sa tanang katawhan sa mga nasod ang iyang pagkagamhanan ug ang iyang katingalahang mga buhat.

25Kay gamhanan ang Ginoo, ug angay gayod nga dayegon.

Takos siya nga tahoron labaw sa tanang dios,

26kay ang tanang dios sa ubang mga nasod mga dios-dios lang,

apan ang Ginoo mao ang naghimo sa kalangitan.

27Anaa kaniya ang pagkagamhanan ug pagkahalangdon;

ang kusog ug kalipay anaa sa iyang puloy-anan.

28Dayega ninyo ang Ginoo, kamong mga katawhan sa mga nasod.

Dayega ninyo ang iyang gahom ug kusog.

29Ihatag ngadto sa Ginoo ang pasidungog nga angay kaniya.

Pagdala kamo ug halad sa iyang presensya.

Simbaha ninyo siya sa iyang balaang presensya.

30Tahora ninyo siya, kamong mga katawhan sa tibuok kalibotan.

Lig-on ang iyang pagkahimutang sa kalibotan ug dili kini matarog.

31Maglipay ang kalangitan ug ang kalibotan.

Moingon sila sa kanasoran, “Nagahari ang Ginoo.”

32Maglipay16:32 Maglipay: sa literal, Modahunog. usab ang kadagatan, ang mga kaumahan, ug ang tanan nga anaa niini.

33Ang mga kahoy sa kalasangan magaawit sa kalipay atubangan sa Ginoo.

Kay moabot siya aron sa paghukom sa kalibotan.

34Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya;

ang iyang gugma walay kataposan.

35Pag-ampo kamo, “Luwasa kami, O Dios nga among Manluluwas;

luwasa kami gikan sa kanasoran ug tigoma kami pag-usab sa among yuta,

aron makapasalamat kami ug makadayeg sa imong pagkabalaan.16:35 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

36Dalaygon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, sa walay kataposan.”

Unya mitubag ang tanang katawhan, “Amen.16:36 Amen: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo.” Ug midayeg sila sa Ginoo.

37Gitugyan ni David kang Asaf ug sa kauban niini nga Levita ang katungdanan sa pag-alagad kanunay atubangan sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo, ug ang pagbuhat sa tanang buluhaton nga gikinahanglan sa matag adlaw. 38Apil niini nga grupo mao si Obed Edom nga anak ni Jedutun, si Hosa, ug ang 68 pa ka mga Levita nga gitugyanan sa pagguwardya sa pultahan sa Tolda.

39Gitugyan ni David kang Zadok nga pari ug sa kauban niini nga mga pari ang Tolda sa Ginoo nga atua didto sa Gibeon. 40Sila kanunay ang nagahalad sa mga halad nga sinunog didto sa halaran, adlaw ug gabii, sumala sa tanan nga nasulat sa kasugoan sa Ginoo nga iyang gihatag sa Israel. 41Kauban usab nila si Heman, si Jedutun, ug ang uban pa nga gipili aron sa pag-awit ug mga pagpasalamat ngadto sa Ginoo tungod sa iyang gugma nga walay kataposan. 42Katungdanan ni Heman ug ni Jedutun ang pagpatingog sa mga trumpeta, mga simbal, ug sa uban pa nga mga instrumento nga ginagamit sa pagduyog sa mga awit sa pagdayeg alang sa Ginoo. Ang mga anak ni Jedutun mao ang gitugyanan sa pagbantay sa pultahan.

43Unya namauli ang tanan ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay, ug si David mipauli usab aron sa pagbendisyon sa iyang pamilya.

Священное Писание

1 Летопись 16:1-43

1Сундук Всевышнего принесли и поставили в шатре, который разбил для него Давуд, и принесли Всевышнему жертвы всесожжения и жертвы примирения. 2Закончив приносить жертвы всесожжения и жертвы примирения, Давуд благословил народ во имя Вечного. 3Затем он раздал каждому исраильтянину – и мужчинам, и женщинам – по одной лепёшке, по куску жареного мяса16:3 Или: «немного инжира». и по связке изюма. 4Он поставил некоторых из левитов служить перед сундуком Вечного, чтобы они взывали, благодарили и прославляли Вечного, Бога Исраила: 5Асаф был руководителем, Закария – вторым после него, затем Иеил, Шемирамот, Иехиил, Маттафия, Элиав, Беная и Овид-Эдом с Иеилом. Они должны были играть на лирах и арфах, Асаф на тарелках, 6а священнослужители Беная и Иахазиил постоянно трубить в трубы перед сундуком соглашения со Всевышним.

Хвалебная песнь Давуда

(Заб. 104:1-15; 95:1-13; 105:1, 47-48)

7В тот день Давуд впервые дал Асафу и его сородичам песню для прославления Вечного:

8Славьте Вечного, призывайте Его имя,

возвещайте народам о Его делах.

9Воспойте Ему, пойте Ему хвалу,

рассказывайте о всех Его чудесах.

10Хвалитесь Его святым именем,

пусть веселятся сердца ищущих Вечного.

11Ищите Вечного и силу Его,

всегда ищите Его лица.

12Помните чудеса, которые Он сотворил,

знамения Его и суды, что Он произнёс,

13о потомки Исраила, раба Его,

о сыны Якуба, избранные Его!

14Он – Вечный, наш Бог,

суды Его по всей земле.

15Вечно помните Его соглашение –

слово, данное Им для тысяч поколений, –

16соглашение, заключённое с Ибрахимом,

и клятву, данную Исхаку.

17Он поставил его Якубу законом,

Исраилу – вечным соглашением,

18сказав: «Я отдам тебе Ханаанскую землю

в удел твоего наследия»16:15-18 См. Нач. 15:18-21; 26:3-4; 28:13-14..

19Когда они были малочисленны и незначительны

и были чужеземцами на этой земле,

20то скитались от народа к народу

и из царства в царство.

21Он никому не давал их притеснять

и укорял за них даже царей,

22говоря: «Не трогайте помазанников Моих,

и пророкам Моим не делайте зла»16:19-22 См. Нач. 12:10-20; 20..

23Пойте Вечному, все жители земли,

говорите о Его спасении каждый день.

24Возвещайте славу Его среди народов,

чудеса Его – среди всех людей,

25потому что велик Вечный и достоин всякой хвалы;

Он внушает трепет более всех богов.

26Все боги народов – лишь идолы,

а Вечный небеса сотворил.

27Слава и величие перед Ним,

сила и радость под кровом Его.

28Воздайте Вечному, все народы,

воздайте Ему славу и силу,

29воздайте славу имени Вечного.

Принесите дары и предстаньте пред Ним;

прославьте Вечного в великолепии Его святости16:29 Или: «в святом облачении прославьте Вечного»; или: «прославьте Вечного в Его великолепном святилище»..

30Трепещи перед Ним, вся земля!

Прочно мир утверждён – не поколеблется.

31Да возвеселятся небеса и возликует земля,

и да скажут народам: «Вечный правит!»

32Да восшумит море и всё, что в нём,

да возрадуется поле и всё, что на нём,

33и да возликуют деревья лесные,

возликуют перед Вечным,

ведь Он идёт судить землю.

34Славьте Вечного, потому что Он благ

и милость Его – навеки!

35Взывайте: «Спаси нас, Всевышний, Спаситель наш,

собери нас, защити нас от народов,

чтобы славить нам Твоё святое имя

и Твоей славою хвалиться».

36Хвала Вечному, Богу Исраила,

от века и до века!

И весь народ сказал: «Аминь!»16:36 Аминь – еврейское слово, которое переводится как «да, верно, воистину так» или «да будет так». и «Хвала Вечному!»

Служение Вечному в Иерусалиме и Гаваоне

37Давуд оставил Асафа и его сородичей перед сундуком соглашения с Вечным, чтобы они служили там постоянно, в соответствии с нуждами каждого дня. 38Ещё он оставил Овид-Эдома и шестьдесят восемь его сородичей, чтобы они служили вместе с ними. Овид-Эдом, сын Иедутуна, и Хоса были привратниками.

39Давуд оставил священнослужителя Цадока и его собратьев-священнослужителей перед священным шатром Вечного в Гаваоне, 40чтобы они постоянно приносили Вечному всесожжения на жертвеннике для всесожжений утром и вечером, так, как написано в Законе Вечного, который Он дал Исраилу16:40 Хотя сундук соглашения находился в Иерусалиме, Исраил продолжал совершать жертвоприношения в шатре, который находился в Гиве, до построения храма Сулейманом. См. 1:13 и 5:5.. 41С ними были Еман и Иедутун с прочими избранными, которые были назначены поимённо, чтобы славить Вечного, ведь «милость Его – навеки». 42Еман и Иедутун отвечали за игру на трубах и тарелках, а также на прочих музыкальных инструментах, когда пелись песни Всевышнему. Сыновья Иедутуна были поставлены у ворот.

43Когда весь народ разошёлся по домам, вернулся к себе и Давуд, чтобы благословить своих домашних.