Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 14:1-17

Ang Pamilya ni David

(2 Sam. 5:11-16)

1Unya si Hiram nga hari sa Tyre nagpadalag mga mensahero ngadto kang David uban sa mga panday ug mga mason, apil ang mga kahoyng sedro, aron tukoran si David ug palasyo. 2Ug nasabtan ni David nga ang Ginoo ang nagpahiluna kaniya ingon nga hari sa Israel, ug nagpauswag sa iyang gingharian alang sa iyang katawhan nga mga Israelinhon.

3Nangasawa pa ug dugang si David didto sa Jerusalem, ug midaghan usab ang iyang mga anak. 4Mao kini ang mga ngalan sa iyang mga anak nga lalaki nga natawo didto: si Shamua, Shobab, Natan, Solomon, 5Ibhar, Elishua, Elpelet, 6Noga, Nefeg, Jafia, 7Elishama, Beeliada,14:7 Beeliada: o, Eliada. ug Elifelet.

Gipildi ni David ang mga Filistihanon

(2 Sam. 5:17-25)

8Sa dihang nabalitaan sa mga Filistihanon nga si David ang gipili nga hari sa tibuok Israel, gitigom nila ang ilang tibuok kasundalohan aron sa pagdakop kaniya. Apan nabalitaan kadto ni David, ug milakaw siya sa pagtagbo kanila. 9Karon, gisulong sa mga Filistihanon ang Kapatagan sa Refaim. 10Busa nangutana si David sa Dios, “Sulongon ba namo ang mga Filistihanon? Itugyan mo ba sila kanamo?” Mitubag ang Ginoo kaniya, “Oo, lakaw kamo, kay itugyan ko sila kaninyo.” 11Busa miadto si David ug ang iyang mga tawo sa Baal Perazim, ug didto gipildi nila ang mga Filistihanon. Unya miingon si David, “Gigamit ako sa Dios sa paglaglag sa akong mga kaaway. Daw bul-og siya sa makusog nga baha nga mibanlas sa akong mga kaaway.” Mao kana ang hinungdan nga gitawag ang maong dapit ug Baal Perazim.14:11 Baal Perazim: Ang buot ipasabot, ang Ginoo nga mibanlas.

12Gibiyaan sa mga Filistihanon ang ilang mga dios didto, busa mimando si David nga pangsunogon kadto.

13Gisulong pag-usab sa mga Filistihanon ang Kapatagan sa Refaim. 14Busa nangutana pag-usab si David sa Dios, ug mitubag ang Dios kaniya, “Ayaw kamog diretso ug sulong kanila. Libot kamo ug didto ninyo sila atakiha atbang sa mga kahoy nga balsam. 15Inigkadungog ninyo sa kasaba nga daw pagmartsa sa mga sundalo ibabaw sa mga kahoy nga balsam, sulong dayon kamo kay mao kana ang timailhan nga nagauna na ako kaninyo sa pagsulong sa mga Filistihanon.” 16Busa gituman ni David ang gisugo sa Dios kaniya, ug gipamatay nila ang mga Filistihanon gikan sa Gibeon hangtod sa Gezer.

17Busa nabantog si David sa tanang dapit, ug gitugot sa Ginoo nga mahadlok kaniya ang tanang mga nasod.