Ang Pulong Sa Dios

1 Cronica 1:1-54

Ang mga Kaliwat ni Adan hangtod kang Noe

(Gen. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

1Ang mga kaliwat ni Adan mao sila si Set, Enosh, 2Kenan, Mahalalel, Jared, 3Enoc, Metusela, Lamec, ug Noe. 4Ang mga anak nga lalaki ni Noe mao sila si Shem, Ham, ug Jafet.

Ang mga Kaliwat ni Jafet

5Ang mga anak ni Jafet mao sila si Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshec, ug Tiras. 6Si Gomer may mga anak usab nga sila si Ashkenaz, Rifat,1:6 Rifat: o, Difat. ug Togarma. 7Ang mga anak ni Javan mao sila si Elisha, Tarshish, Kitim, ug Rodanim.1:7 Rodanim: o, Dodanim.

Ang mga Kaliwat ni Ham

8Ang mga anak ni Ham mao sila si Cush, Mizraim,1:8 Mizraim: o, Ehipto. Put, ug Canaan. 9Si Cush may mga anak usab nga sila si Sheba, Havila, Sabta, Raama, ug Sabteca. Ang mga anak ni Raama mao si Sheba ug si Dedan. 10May usa pa ka anak si Cush nga ginganlan ug Nimrod. Kini si Nimrod nahimong bantogan nga manggugubat sa kalibotan.

11Si Mizraim mao ang katigulangan sa mga Ludhanon, Anamnon, Lehabnon, Naftunon, 12Patrusnon, Caslunon, ug sa mga Caftornon1:12 Caftornon: o, Cretenhon. nga mao ang kagikan sa mga Filistihanon.

13Si Canaan mao ang amahan ni Sidon ug ni Het.1:13 Sidon… Het: Si Sidon mao ang kagikan sa mga Sidonhon ug si Het mao ang kagikan sa mga Hitihanon. Si Sidon ang kamagulangan. 14Si Canaan mao usab ang kagikan sa mga Jebusihanon, Amorihanon, Gergasihanon, 15Hibihanon, Arkanhon, Sinhanon, 16Arvadnon, Zemarnon, ug Hamatnon.

Ang mga Kaliwat ni Shem

17Ang mga anak ni Shem mao sila si Elam, Ashur, Arfaxad, Lud, ug Aram. Ang mga anak ni Aram mao sila si1:17 Ang mga anak… sila si: Kadaghanan sa mga Hebreo wala niini. Uz, Hul, Geter, ug Meshec. 18Si Arfaxad amahan ni Shela, ug si Shela amahan ni Eber. 19May duha ka anak nga lalaki si Eber: ang usa ginganlag Peleg, tungod kay sa iyang panahon ang mga tawo sa kalibotan nabahin-bahin; ang ngalan sa iyang igsoon mao si Joktan. 20Si Joktan mao ang amahan nila ni Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Obal,1:22 Obal: o, Ebal. Abimael, Sheba, 23Ofir, Havila, ug Jobab. Silang tanan mga anak ni Joktan.

24Mao kini ang mga kaliwat nga naggikan kang Shem: si Arfaxad, Shela, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nahor, Tera, 27ug si Abram (nga mao usab si Abraham).

Ang mga Kaliwat ni Abraham

(Gen. 25:1-4, 12-16)

28Ang mga anak ni Abraham mao sila si Isaac ug si Ishmael. 29Ang mga anak ni Ishmael mao sila si Nebayot (ang kamagulangan), Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafish, ug Kedema. Sila ang mga anak ni Ishmael. 32Ang mga anak ni Ketura, ang usa pa ka asawa ni Abraham, mao sila si Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, ug Shua. Ang mga anak ni Jokshan mao si Sheba ug si Dedan. 33Ang mga anak ni Midian mao sila si Efa, Efer, Hanoc, Abida, ug Eldaa. Silang tanan ang mga kaliwat ni Ketura.

Ang mga Kaliwat ni Esau

(Gen. 36:1-19)

34Si Abraham mao ang amahan ni Isaac. Ang mga anak ni Isaac mao si Esau ug si Israel.1:34 Israel: o, Jacob. 35Ang mga anak ni Esau mao sila si Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam, ug Kora. 36Ang mga anak ni Elifaz mao sila si Teman, Omar, Zefo,1:36 Zefo: o, Zefi. Gatam, Kenaz, ug Amalek. Kini si Amalek anak niya kang Timna.1:36 Kenaz… Timna: Mao kini sa ubang mga kopya sa Septuagint; apan sa Hebreo, Kenaz, Timna, ug Amalek. 37Ang mga anak ni Reuel mao sila si Nahat, Zera, Shama, ug Miza.

Ang mga Edomihanon

(Gen. 36:20-30)

38Ang mga anak ni Seir mao sila si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, ug Dishan. 39Ang mga anak ni Lotan mao si Hori ug si Homam.1:39 Homam: o, Hemam. Managsoon si Lotan ug si Timna. 40Ang mga anak ni Shobal mao sila si Alvan,1:40 Alvan: o, Alyan. Manahat, Ebal, Shefo,1:40 Shefo: o, Shefi. ug Onam. Ang mga anak ni Zibeon mao si Aya ug si Ana. 41Ang anak ni Ana mao si Dishon. Ang mga anak ni Dishon mao sila si Hemdan,1:41 Hemdan: o, Hamran. Eshban, Itran, ug Keran. 42Ang mga anak ni Ezer mao sila si Bilhan, Zaavan, ug Jaakan. Ang mga anak ni Dishan mao si Uz ug si Aran.

Ang mga Hari sa Edom

(Gen. 36:31-43)

43Mao kini ang mga hari sa Edom sa panahon nga wala pay hari ang mga Israelinhon:

Si Bela nga taga-Dinhaba nga anak ni Beor. 44Pagkamatay niya, gipulihan siya ni Jobab nga anak ni Zera nga taga-Bozra. 45Pagkamatay ni Jobab, gipulihan siya ni Husham nga taga-Teman. 46Pagkamatay ni Husham, gipulihan siya ni Hadad nga taga-Avit nga anak ni Bedad. Kini si Hadad mao ang nakapildi sa mga Midianhon didto sa Moab. 47Pagkamatay ni Hadad, gipulihan siya ni Samla nga taga-Masreka. 48Pagkamatay ni Samla, gipulihan siya ni Saul nga taga-Rehobot nga duol sa Suba sa Eufrates. 49Pagkamatay ni Saul, gipulihan siya ni Baal Hanan nga anak ni Acbor. 50Pagkamatay ni Baal Hanan, gipulihan siya ni Hadad1:50 Hadad: o, Hadar. nga taga-Pai.1:50 Pai: o, Pau. Ang ngalan sa iyang asawa mao si Mehetabel nga anak ni Matred ug apo ni Mezahab. 51Unya namatay usab si Hadad.

Mao kini sila ang mga pangulo sa mga tribo sa Edom: si Timna, Alva, Jetet, 52Oholibama, Elah, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mibzar, 54Magdiel, ug si Iram.

Kurdi Sorani Standard

یەکەم پوختەی مێژوو 1:1-54

ڕەچەڵەکی ئادەم هەتا ئیبراهیم

هەتا کوڕەکانی نوح

1ئادەم، شیت، ئەنۆش، 2قێنان، مەهلەلئێل، یارەد، 3حەنۆخ، مەتوشالح، لامەخ و نوح.

4کوڕەکانی نوح:

سام، حام و یافەت.

یافەتییەکان

5کوڕەکانی یافەت:

گۆمەر، ماگۆگ، مادەی، یاڤان، توبال، مەشەک و تیراس.

6کوڕەکانی گۆمەر:

ئەشکەنەز، ڕیفەت و تۆگەرما.

7کوڕەکانی یاڤان:

ئەلیشا، تەرشیش، کیتیم و ڕۆدانیم.

حامییەکان

8کوڕەکانی حام:

کوش، میسر، پووت و کەنعان.

9کوڕەکانی کوش:

سەبا، حەڤیلا، سەڤتا، ڕەعما و سەبتەکا.

کوڕەکانی ڕەعما:

شەبا و دیدان.

10نەمرود لە نەوەی کوش لەدایکبوو،

کە بووە جەنگاوەرێکی مەزن لەسەر زەوی.

11لوودی، عەنامی، لەهابی و نەفتوحییەکان

لە نەوەی میسر بوون، 12هەروەها پاتروسی و کەفتۆری و کەسلوحییەکانیش، لە کەسلوحییەکانیش فەلەستی کەوتنەوە.

13کەنعان

باوکی سەیدا بوو، کە نۆبەرەکەی بوو، لەگەڵ حیتییەکان، 14هەروەها یەبوسی، ئەموری، گرگاشی، 15حیڤی، عەرقی، سینی1‏:15 سینییەکان: لەوانەیە خەڵکی شارێک لە نزیکی شاری عەرقە لە لوبنان بووبێت. بڕوانە پەیدابوون 10‏:17‏.‏، 16ئەرڤادی، چیماری و حەماتییەکانیشی بوو.

سامییەکان

17کوڕەکانی سام:

ئیلام، ئەشوور، ئەرپەکشاد، لوود و ئارام.

کوڕەکانی ئارام:

عوچ، حوول، گەتەر و مەشەک.

18ئەرپەکشاد باوکی شالەح بوو،

شالەحیش باوکی عێبەر بوو،

19عێبەریش دوو کوڕی بوو،

یەکێکیان ناوی پەلەگ1‏:19 پەلەگ واتە دابەشکردن.‏ بوو، چونکە لە سەردەمی ئەودا زەوی دابەش کرا. براکەشی ناوی یۆقتان بوو.

20یۆقتان ئەم کوڕانەی هەبوو:

ئەلمۆداد، شەلەف، حەچەرماڤەت، یارەح، 21هەدۆرام، ئوزال، دیقلە، 22عۆبال، ئەبیمائێل، شەبا، 23ئۆفیر، حەڤیلا و یۆڤاڤ. هەموو ئەمانە کوڕانی یۆقتان بوون.

24سام، ئەرپەکشاد، شالەح،

25عێبەر، پەلەگ، ڕەعو،

26سەروگ، ناحۆر، تارەح و

27ئەبرام، کە ئیبراهیمە.

نەوەی ئیبراهیم

28کوڕەکانی ئیبراهیم:

ئیسحاق و ئیسماعیل.

نەوەی هاجەر

29ئەمانەش نەوەکانیانن:

نەبایۆت کە نۆبەرەی ئیسماعیل بوو، هەروەها قێدار، ئەدبەئێل، میبسام، 30میشماع، دوما، مەسسا، حەدەد، تێما، 31یەتور، نافیش و قێدما، ئەمانە کوڕەکانی ئیسماعیل بوون.

نەوەی قەتورە

32قەتورە کە کەنیزەی ئیبراهیم بوو ئەم کوڕانەی هەبوو:

زیمران، یۆقشان، مەدان، میدیان، یەشباق و شوەح.

کوڕەکانی یۆقشانیش:

شەبا و دیدان.

33کوڕەکانی میدیان:

عێفا، عێفەر، حەنۆک، ئەبیداع و ئەلداعە.

هەموو ئەمانە نەوەی قەتورە بوون.

نەوەی سارا

34ئیبراهیم ئیسحاقی بوو.

کوڕەکانی ئیسحاق:

عیسۆ و ئیسرائیل.

کوڕەکانی عیسۆ

35کوڕەکانی عیسۆ:

ئەلیفاز، ڕەعوئێل، یەعوش، یەعلام و قۆرەح.

36کوڕەکانی ئەلیفاز:

تێمان، ئۆمار، چەفۆ، گەعتام و قەنەز؛

هەروەها لە ئەلیفاز تیمنەع عەمالێقی1‏:36 تیمنەعی دایکی عەمالێق کەنیزەی ئەلیفاز بوو، بڕوانە پەیدابوون 36‏:12‏.‏ بوو.

37کوڕەکانی ڕەعوئێل:

نەحەت، زەرەح، شەمما و میزا.

خەڵکی سێعیر لە ئەدۆم

38کوڕەکانی سێعیر:

ڵوتان، شۆڤاڵ، چیبعۆن، عەنا، دیشۆن، ئێچەر و دیشان.

39کوڕەکانی ڵوتان: حۆری و هۆمام.

تیمنەعیش خوشکی ڵوتان بوو.

40کوڕەکانی شۆڤاڵ:

عەلڤان، مانەحەت، عێبال، شەفۆ و ئۆنام.

کوڕەکانی چیبعۆن:

ئەییا و عەنا.

41کوڕەکەی عەنا:

دیشۆن.

کوڕەکانی دیشۆن:

حەمدان، ئەشبان، یەتران و کران.

42کوڕەکانی ئێچەر:

بلهان، زەعەڤان و عەقان.

کوڕەکانی دیشان:

عوچ و ئەران.

فەرمانڕەوایانی ئەدۆم

43ئەمانەش ئەو پاشایانەن کە لە خاکی ئەدۆم پاشایەتییان دەکرد پێش ئەوەی هیچ پاشایەکی ئیسرائیلی پاشایەتی بکات:

بەلەعی کوڕی بەعۆر، ناوی شارەکەشی دینهابە بوو.

44کە بەلەع مرد، یۆڤاڤی کوڕی زەرەحی خەڵکی بۆزرا وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

45کە یۆڤاڤ مرد، حوشامی خەڵکی خاکی تێمانییەکان وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

46کە حوشام مرد، هەدەدی کوڕی بەدەد وەک پاشا جێگەی گرتەوە، لە وڵاتی مۆئاب شکستی بە میدیان هێنا. ناوی شارەکەشی عەڤیت بوو.

47کە هەدەد مرد، سەمڵەی خەڵکی مەسرێقە وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

48کە سەمڵە مرد، شائوولی خەڵکی ڕەحۆبۆت، ئەو شارەی لە کەناری ڕووبار1‏:48 لەسەر ڕووبارە: دەشێت ڕووباری فورات بێت.‏ بوو، وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

49کە شائوول مرد، بەعل‌حانانی کوڕی عەکبۆر وەک پاشا جێگەی گرتەوە.

50کە بەعل‌حانان مرد، هەدەد وەک پاشا جێگەی گرتەوە. ناوی شارەکەشی پاعوو بوو، ژنەکەشی ناوی میهێتەبێل بوو، کچی مەترێدی کچی مێزاهاب بوو. 51ئینجا هەدەدیش مرد.

میرەکانی ئەدۆم ئەمانە بوون:

تیمنەع، عەلڤا، یەتێت، 52ئۆهۆلیبامە، ئێلە، پینۆن، 53قەنەز، تێمان، میبسار، 54مەگدئێل و عیرام. ئەمانە میرەکانی ئەدۆم بوون.