Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 5

Ang Buhat nga Malaw-ay Angay Ikaulaw

1May nabalitaan ako nga diha kaninyo adunay nakighilawas sa asawa sa iyang amahan. Kini mas ngil-ad pa kaysa gibuhat sa mga wala makaila sa Dios, kay wala man gani sila magbuhat sa ingon. Ug bisan adunay nagahimo niana diha kaninyo nagapasigarbo pa gihapon kamo. Angay unta nga masubo kamo ug papahawaon ninyo sa inyong grupo ang lalaki nga nagbuhat niana. 3-4 Bisan wala ako nakig-uban diha kaninyo, apan anaa ako uban kaninyo sa espiritu. Ug pinaagi sa gahom nga gihatag kanako sa atong Ginoong Jesus, gihukman ko na ang nagbuhat niana nga sala. Busa sa inyong panagtigom, isipa ninyo nga anaa ako uban kaninyo sa espiritu. Ug sa gahom nga gihatag kanako sa atong Ginoong Jesus, itugyan ninyo kanang tawhana ngadto kang Satanas sa paglaglag sa iyang lawas aron maluwas ang iyang espiritu sa adlaw sa paghukom sa Ginoo.

Dili kamo angay magpasigarbo. Dili ba nasayod man kamo sa panultihon nga nagaingon, “Kon isagol ang gamay nga patubo diha sa harina ug masahon kini, motubo ang kinatibuk-ang minasa.” Busa kuhaa ninyo ang inyong daan nga mga sala nga daw sama sa patubo, aron mahimo na kamong hinlo ug bag-o. Ang tinuod, luwas na kamo gikan niining patubo, kay si Cristo gihalad na alang kanato. Sama siya sa karnero nga gihalad sa panahon sa Pista sa Paglabay sa Anghel. Busa saulogon nato kini nga pista, ug mokaon kita sa pan nga walay naandang patubo, nga ang buot ipasabot talikdan na nato ang atong daang mga sala ug mga daotang binuhatan, ug magkinabuhi kita nga hinlo na sa sala, ug magmatinud-anon na gayod sa atong pagsunod sa kamatuoran.

Sa una kong sulat nga gipadala kaninyo, nag-ingon ako nga dili kamo makig-uban sa mga nakighilawas gawas sa kaminyoon. 10 Ang gipasabot nako dili ang mga tawo nga wala pa makaila sa Dios nga nakighilawas gawas sa kaminyoon o mga hakog ug mga mangingilad, o mga nagasimba sa mga dios-dios. Kay kon sila inyong likayan, kinahanglan nga mohawa kamo niining kalibotana. 11 Ang akong gipasabot mao kadtong mga tawo nga nagapaila nga mga igsoon usab nato sa Ginoo apan nakighilawas gawas sa kaminyoon, hakog, nagasimba sa mga dios-dios, mapasipalahon, palahubog, ug mangingilad. Dili kamo angay makig-uban kanila bisan sa pagpangaon.

12-13 Hinuon, unsa may atong labot sa paghukom sa mga dili tumutuo? Ang Dios lang ang maghukom kanila. Apan kinahanglan gayod nga timbang-timbangon nato kon maayo ba o daotan ang gibuhat sa atong isigka-tumutuo, kay ang Kasulatan nagaingon, “Papahawaa ninyo sa inyong grupo ang tawong daotan.”

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

哥林多前書 5

清除淫亂之罪

1我聽說在你們當中竟有人與繼母亂倫。這種淫亂的事,就是連異教徒都做不出來。 你們竟然還自高自大!難道你們不該痛心,把做這事的人從你們當中趕出去嗎? 現在,我雖然身在遠方,心卻在你們那裡。我已經審判了做這事的人,就像親自在場一樣。 你們奉我們主耶穌的名聚會時,我的心並我們主耶穌的權能也與你們同在。 你們要把這人交給撒旦去毀壞他的肉體,好使這人的靈魂在主耶穌再來的日子可以得救。

你們自誇不是好事,豈不知一點麵酵能使整團麵發起來嗎? 你們要把舊酵除掉,好成為真正無酵的新麵團,因為我們逾越節的羔羊——基督已經被獻為祭了。 所以,我們不可帶著歹毒邪惡的舊酵守這逾越節,而要用真誠純潔的無酵餅。

我以前曾經寫信吩咐你們,不可與淫亂的人交往。 10 我的意思並不是指世上所有淫亂、貪婪、欺詐與祭拜偶像的人。那樣的話,你們將不得不離開這個世界。 11 我的意思是,若有人自稱是信徒,卻淫亂、貪婪、祭拜偶像、毀謗、酗酒、欺詐,你們不要和他們交往,甚至不要和他們一起吃飯。

12 我何必去審判教會以外的人呢?然而,教會裡面的人豈不是該由你們審判嗎? 13 上帝自會審判教會以外的人,你們要把那邪惡的人從你們當中趕出去。