Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 12

Mga Hiyas nga Gihatag sa Espiritu Santo

1Mga igsoon ko kang Cristo, gusto ko nga masabtan gayod ninyo ang mahitungod sa mga hiyas nga gihatag sa Espiritu Santo. Nasayod kamo nga sa wala pa kamo nakaila sa Dios gipahisalaag kamo aron mosimba sa mga dios-dios nga dili makasulti. Busa gusto ko nga masayran ninyo nga walay tawo nga gigamhan sa Espiritu sa Dios nga makapanghimaraot kang Jesus. Ug wala usay tawo nga makaingon nga si Jesus ang Ginoo kon wala siya gamhi sa Espiritu Santo.

Aduna kitay nagkalain-laing mga hiyas, apan usa lang ka Espiritu ang gigikanan niining tanan. Nagkalain-lain ang pamaagi sa pag-alagad, apan usa lang ka Ginoo ang atong ginaalagaran. Nagkalain-lain ang gipabuhat sa Dios kanato, apan usa lang ka Dios ang nagagahom kanatong tanan aron mabuhat nato kini. Ang matag usa gihatagan ug hiyas nga nagapakita nga ang Espiritu Santo anaa kaniya, aron makatabang siya sa iyang isigka-tumutuo. Ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug hiyas sa pagsugilon mahitungod sa kaalam sa Dios, ug ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug hiyas sa pagpasabot niana. Aduna usay gihatagan ug dako gayod nga pagtuo ug aduna usay gihatagan ug hiyas sa pagpang-ayo sa mga masakiton, ug kining tanan gikan sa Espiritu Santo. 10 Ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug gahom sa paghimo ug mga milagro; ang uban, hiyas sa pagsugilon sa pulong sa Dios; ug ang uban, hiyas sa pag-ila kon ang nagagahom sa usa ka tawo mao ba ang Espiritu Santo o dili. May gihatagan usab ug hiyas sa pagsulti sa uban nga mga pinulongan nga wala nila sukad matun-i, ug aduna usay gihatagan ug hiyas sa paghubad sa kahulogan niadto nga mga pinulongan. 11 Apan usa lang gayod ka Espiritu ang nagahatag niining tanan, ug giapod-apod niya kini sa matag usa sumala sa iyang kabubut-on.

Ang Atong Panig-ingnan Ingon nga mga Bahin sa Usa ka Lawas

12 Ang lawas adunay daghang mga bahin. Apan ang mga bahin niini kabahin sa usa lang ka lawas. Sama usab niini ang mga tumutuo. Bisan nagkalain-lain ang mga hiyas nga gihatag sa matag usa kanato, kita usa lang ka lawas diha kang Cristo. 13 Kay kitang tanan, Judio man o dili, ulipon man o gawasnon, gibautismohan diha sa usa lang ka Espiritu aron mahimong usa ka lawas. Ug usa usab ka Espiritu ang ania kanatong tanan.[a]

14 Ang lawas sa tawo usa lang apan adunay daghang mga bahin. 15 Kon moingon ang tiil, “Tungod kay ako dili kamot, dili ako bahin sa lawas,” dili kana basihanan nga dili siya kabahin sa lawas. 16 Ug kon moingon ang dalunggan, “Tungod kay ako dili mata, dili ako bahin sa lawas,” dili usab kana basihanan nga dili siya kabahin sa lawas. 17 Kay kon ang tibuok nga lawas sa tawo pulos lang mata, unsaon niya pagkadungog? Ug kon ang tibuok nga lawas pulos lang dalunggan, unsaon niya pagsimhot? 18 Apan wala kita buhata sa Dios nga sama niana, kondili gipahimutang niya ang nagkalain-lain nga bahin sa atong lawas sumala sa iyang kabubut-on. 19 Kon ang lawas adunay usa lang ka bahin, dili na kana matawag nga lawas. 20 Ang tinuod, daghan ang mga bahin sa atong lawas, apan usa lang gayod ka lawas.

21 Mao kana nga ang mata dili makaingon sa kamot, “Wala ko ikaw kinahanglana,” ug ang ulo dili usab makaingon sa tiil, “Wala ko ikaw kinahanglana.” 22 Ang tinuod, ang mga bahin sa lawas nga giisip natong luya kinahanglanon gayod nato. 23 Ang mga bahin sa lawas nga giisip natong dili kaayo importante ato gihapong ginaampingan pag-ayo; ug ang mga bahin nga morag law-ay tan-awon ato usab gihapong ginapatahom. 24 Apan dili na nato kini kinahanglang buhaton pa sa mga bahin nga matahom nang daan. Mao kini ang gibuhat sa Dios sa atong lawas, aron mahatagan ug pagtagad ug dungog ang mga bahin nga morag dili kaayo importante. 25 Gibuhat sa Dios ang mga bahin sa atong mga lawas aron magtinabangay, ug dili aron magkabahin-bahin. 26 Busa kon ang usa ka bahin mag-antos, ang tanan nga bahin mag-antos usab. Ug kon ang usa ka bahin dayegon, ang tanan nga bahin malipay usab.

27 Ang buot kong ipasabot mao kini: kitang mga tumutuo mao ang lawas ni Cristo, ug ang matag usa kanato kabahin sa iyang lawas. 28 Ug niini nga lawas ang matag tumutuo gihatagan sa iyang buluhaton. Una sa tanan mga apostoles; ikaduha, mga propeta; ikatulo, mga magtutudlo; dayon ang mga nagahimo ug mga milagro, mga nagaayo sa mga masakiton, mga nagatabang sa mga nanginahanglan, mga magtatambag, ug mga nagasulti sa pinulongan nga wala nila matun-i. 29 Nasayod usab kamo nga dili kitang tanan mga apostoles. Dili usab kitang tanan mga propeta sa Dios, o mga magtutudlo. Dili usab ang tanan nagahimog mga milagro. 30 Dili ang tanan nakaangkon ug gahom sa pag-ayo sa mga masakiton, o nakaangkon sa hiyas sa pagsulti sa pinulongan nga wala matun-i. Ug dili usab ang tanan nakaangkon sa hiyas sa paghubad sa kahulogan niadto nga mga pinulongan. 31 Apan paningkamoti ninyo nga makadawat kamo gikan sa Dios sa mga mahinungdanon gayod nga mga hiyas. Ug karon itudlo ko kaninyo ang labi pang maayo sa tanan.

Notas al pie

  1. 1 Corinto 12:13 ania kanatong tanan: Sa literal, gipainom kanatong tanan.

Słowo Życia

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 12

Dary Ducha

1Przyjaciele, zależy mi na tym, abyście mieli rozeznanie w kwestii darów Ducha. Kiedyś, jako poganie, nie mogliście się oderwać od niemych bożków. Teraz jednak możecie być pewni, że będąc pod działaniem Bożego Ducha nikt nie może powiedzieć: „Niech Jezus będzie przeklęty”. Nikt też, bez pomocy Ducha Świętego, nie może z przekonaniem powiedzieć: „Jezus jest Panem”.

Różne są dary łaski Bożej, ale wszystkie pochodzą z tego samego źródła—od Ducha Świętego. Różne są też rodzaje Bożej służby, ale istnieje tylko jeden Pan, któremu służymy. Różne są też działania, ale jest tylko jeden Bóg, który sprawia wszystko i we wszystkich.

Każdy otrzymuje jakiś przejaw działania Ducha—dla wspólnego dobra. Jednemu Duch daje słowa mądrości; drugiemu ten sam Duch daje słowa szczególnej wiedzy. Inny otrzymuje od Ducha dar wyjątkowej wiary, jeszcze inny—dar uzdrawiania mocą tego samego Ducha. 10 Ktoś inny otrzymuje dar czynienia cudów, dar prorokowania, dar rozpoznawania duchów, dar mówienia obcymi językami, a jeszcze inny—dar tłumaczenia tych języków. 11 Wszystkie one pochodzą jednak od jednego i tego samego Ducha, który rozdziela dary zgodnie ze swoją wolą.

Ciało Chrystusa

12 Z Chrystusem jest podobnie, jak z naszym ciałem: mamy je jedno, ale części ciała jest wiele. A chociaż jest ich dużo, mimo to tworzą tylko jedno ciało. 13 W taki właśnie sposób my wszyscy zostaliśmy zanurzeni w jednym Duchu i zostaliśmy włączeni w jedno ciało—Żydzi i poganie, niewolnicy i wolni. Wszyscy zaczerpnęliśmy z jednego Ducha!

14 Ciało nie składa się z jednej części, ale z wielu! 15 Gdyby noga powiedziała: „Nie należę do ciała, bo nie jestem ręką”, to czy mimo wszystko nie należy do ciała? 16 A gdyby ucho rzekło: „Nie należę do ciała, bo nie jestem okiem”, to czy rzeczywiście nie należy do ciała? 17 Gdyby całe ciało było wzrokiem, gdzie byłby słuch? A gdyby było słuchem, gdzie byłby zmysł powonienia? 18 Bóg jednak umieścił je wszystkie w ciele—i uczynił to w sposób zgodny z Jego wolą. 19 Gdyby wszystkie części ciała były takie same, to jak wyglądałoby nasze ciało? 20 Na szczęście jednak istnieje wiele różnych części ciała—a wszystkie razem stanowią całość. 21 Oko nie może powiedzieć do ręki: „Nie potrzebuję cię”, ani głowa do nóg: „Nie jesteście mi potrzebne”. 22 Niektóre części, z pozoru najsłabsze, są w gruncie rzeczy bardzo ważne. 23 Większym szacunkiem darzymy też te części, które same z siebie wydają się być mało szlachetne. Wstydliwe części ciała natomiast chronimy szczególnie, 24 te zaś, których nie musimy okrywać, nie potrzebują takiego traktowania. Bóg tak ukształtował nasze ciało, aby słabsze części ciała otaczane były większą troską 25 i aby w ciele nie było konfliktu, ale aby jego poszczególne części wzajemnie się o siebie troszczyły. 26 I gdy cierpi jedna część ciała, cierpią z nią pozostałe. A jeśli jedną spotyka wyróżnienie, wszystkie pozostałe również się cieszą.

27 Wy jesteście ciałem Chrystusa! I jesteście dla siebie nawzajem częściami tego ciała! 28 Bóg najpierw umieścił w kościele apostołów, potem proroków, potem nauczycieli, następnie obdarzył niektórych darem czynienia cudów, darem uzdrawiania, darem niesienia innym pomocy, darem zarządzania lub darem języków. 29 Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy są prorokami? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy mają dar czynienia cudów? 30 Czy wszyscy otrzymali dar uzdrawiania? Czy wszyscy mówią obcymi językami? Czy wszyscy potrafią je tłumaczyć? 31 Starajcie się o największe dary, ale ja pokażę wam coś jeszcze doskonalszego.