Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 12

Mga Hiyas nga Gihatag sa Espiritu Santo

1Mga igsoon ko kang Cristo, gusto ko nga masabtan gayod ninyo ang mahitungod sa mga hiyas nga gihatag sa Espiritu Santo. Nasayod kamo nga sa wala pa kamo nakaila sa Dios gipahisalaag kamo aron mosimba sa mga dios-dios nga dili makasulti. Busa gusto ko nga masayran ninyo nga walay tawo nga gigamhan sa Espiritu sa Dios nga makapanghimaraot kang Jesus. Ug wala usay tawo nga makaingon nga si Jesus ang Ginoo kon wala siya gamhi sa Espiritu Santo.

Aduna kitay nagkalain-laing mga hiyas, apan usa lang ka Espiritu ang gigikanan niining tanan. Nagkalain-lain ang pamaagi sa pag-alagad, apan usa lang ka Ginoo ang atong ginaalagaran. Nagkalain-lain ang gipabuhat sa Dios kanato, apan usa lang ka Dios ang nagagahom kanatong tanan aron mabuhat nato kini. Ang matag usa gihatagan ug hiyas nga nagapakita nga ang Espiritu Santo anaa kaniya, aron makatabang siya sa iyang isigka-tumutuo. Ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug hiyas sa pagsugilon mahitungod sa kaalam sa Dios, ug ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug hiyas sa pagpasabot niana. Aduna usay gihatagan ug dako gayod nga pagtuo ug aduna usay gihatagan ug hiyas sa pagpang-ayo sa mga masakiton, ug kining tanan gikan sa Espiritu Santo. 10 Ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug gahom sa paghimo ug mga milagro; ang uban, hiyas sa pagsugilon sa pulong sa Dios; ug ang uban, hiyas sa pag-ila kon ang nagagahom sa usa ka tawo mao ba ang Espiritu Santo o dili. May gihatagan usab ug hiyas sa pagsulti sa uban nga mga pinulongan nga wala nila sukad matun-i, ug aduna usay gihatagan ug hiyas sa paghubad sa kahulogan niadto nga mga pinulongan. 11 Apan usa lang gayod ka Espiritu ang nagahatag niining tanan, ug giapod-apod niya kini sa matag usa sumala sa iyang kabubut-on.

Ang Atong Panig-ingnan Ingon nga mga Bahin sa Usa ka Lawas

12 Ang lawas adunay daghang mga bahin. Apan ang mga bahin niini kabahin sa usa lang ka lawas. Sama usab niini ang mga tumutuo. Bisan nagkalain-lain ang mga hiyas nga gihatag sa matag usa kanato, kita usa lang ka lawas diha kang Cristo. 13 Kay kitang tanan, Judio man o dili, ulipon man o gawasnon, gibautismohan diha sa usa lang ka Espiritu aron mahimong usa ka lawas. Ug usa usab ka Espiritu ang ania kanatong tanan.[a]

14 Ang lawas sa tawo usa lang apan adunay daghang mga bahin. 15 Kon moingon ang tiil, “Tungod kay ako dili kamot, dili ako bahin sa lawas,” dili kana basihanan nga dili siya kabahin sa lawas. 16 Ug kon moingon ang dalunggan, “Tungod kay ako dili mata, dili ako bahin sa lawas,” dili usab kana basihanan nga dili siya kabahin sa lawas. 17 Kay kon ang tibuok nga lawas sa tawo pulos lang mata, unsaon niya pagkadungog? Ug kon ang tibuok nga lawas pulos lang dalunggan, unsaon niya pagsimhot? 18 Apan wala kita buhata sa Dios nga sama niana, kondili gipahimutang niya ang nagkalain-lain nga bahin sa atong lawas sumala sa iyang kabubut-on. 19 Kon ang lawas adunay usa lang ka bahin, dili na kana matawag nga lawas. 20 Ang tinuod, daghan ang mga bahin sa atong lawas, apan usa lang gayod ka lawas.

21 Mao kana nga ang mata dili makaingon sa kamot, “Wala ko ikaw kinahanglana,” ug ang ulo dili usab makaingon sa tiil, “Wala ko ikaw kinahanglana.” 22 Ang tinuod, ang mga bahin sa lawas nga giisip natong luya kinahanglanon gayod nato. 23 Ang mga bahin sa lawas nga giisip natong dili kaayo importante ato gihapong ginaampingan pag-ayo; ug ang mga bahin nga morag law-ay tan-awon ato usab gihapong ginapatahom. 24 Apan dili na nato kini kinahanglang buhaton pa sa mga bahin nga matahom nang daan. Mao kini ang gibuhat sa Dios sa atong lawas, aron mahatagan ug pagtagad ug dungog ang mga bahin nga morag dili kaayo importante. 25 Gibuhat sa Dios ang mga bahin sa atong mga lawas aron magtinabangay, ug dili aron magkabahin-bahin. 26 Busa kon ang usa ka bahin mag-antos, ang tanan nga bahin mag-antos usab. Ug kon ang usa ka bahin dayegon, ang tanan nga bahin malipay usab.

27 Ang buot kong ipasabot mao kini: kitang mga tumutuo mao ang lawas ni Cristo, ug ang matag usa kanato kabahin sa iyang lawas. 28 Ug niini nga lawas ang matag tumutuo gihatagan sa iyang buluhaton. Una sa tanan mga apostoles; ikaduha, mga propeta; ikatulo, mga magtutudlo; dayon ang mga nagahimo ug mga milagro, mga nagaayo sa mga masakiton, mga nagatabang sa mga nanginahanglan, mga magtatambag, ug mga nagasulti sa pinulongan nga wala nila matun-i. 29 Nasayod usab kamo nga dili kitang tanan mga apostoles. Dili usab kitang tanan mga propeta sa Dios, o mga magtutudlo. Dili usab ang tanan nagahimog mga milagro. 30 Dili ang tanan nakaangkon ug gahom sa pag-ayo sa mga masakiton, o nakaangkon sa hiyas sa pagsulti sa pinulongan nga wala matun-i. Ug dili usab ang tanan nakaangkon sa hiyas sa paghubad sa kahulogan niadto nga mga pinulongan. 31 Apan paningkamoti ninyo nga makadawat kamo gikan sa Dios sa mga mahinungdanon gayod nga mga hiyas. Ug karon itudlo ko kaninyo ang labi pang maayo sa tanan.

Notas al pie

 1. 1 Corinto 12:13 ania kanatong tanan: Sa literal, gipainom kanatong tanan.

New American Standard Bible

1 Corinthians 12

The Use of Spiritual Gifts

1Now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be unaware. You know that when you were pagans, you were led astray to the mute idols, however you were led. Therefore I make known to you that no one speaking [a]by the Spirit of God says, “Jesus is [b]accursed”; and no one can say, “Jesus is Lord,” except [c]by the Holy Spirit.

Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of ministries, and the same Lord. There are varieties of effects, but the same God who works all things in all persons. But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit; to another faith [d]by the same Spirit, and to another gifts of [e]healing [f]by the one Spirit, 10 and to another the [g]effecting of [h]miracles, and to another prophecy, and to another the [i]distinguishing of spirits, to another various kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues. 11 But one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually just as He wills.

12 For even as the body is one and yet has many members, and all the members of the body, though they are many, are one body, so also is Christ. 13 For [j]by one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit.

14 For the body is not one member, but many. 15 If the foot says, “Because I am not a hand, I am not a part of the body,” it is not for this reason [k]any the less a part of the body. 16 And if the ear says, “Because I am not an eye, I am not a part of the body,” it is not for this reason [l]any the less a part of the body. 17 If the whole body were an eye, where would the hearing be? If the whole were hearing, where would the sense of smell be? 18 But now God has placed the members, each one of them, in the body, just as He desired. 19 If they were all one member, where would the body be? 20 But now there are many members, but one body. 21 And the eye cannot say to the hand, “I have no need of you”; or again the head to the feet, “I have no need of you.” 22 On the contrary, [m]it is much truer that the members of the body which seem to be weaker are necessary; 23 and those members of the body which we [n]deem less honorable, [o]on these we bestow more abundant honor, and our less presentable members become much more presentable, 24 whereas our more presentable members have no need of it. But God has so composed the body, giving more abundant honor to that member which lacked, 25 so that there may be no [p]division in the body, but that the members may have the same care for one another. 26 And if one member suffers, all the members suffer with it; if one member is [q]honored, all the members rejoice with it.

27 Now you are Christ’s body, and individually members of it. 28 And God has [r]appointed in the church, first apostles, second prophets, third teachers, then [s]miracles, then gifts of healings, helps, administrations, various kinds of tongues. 29 All are not apostles, are they? All are not prophets, are they? All are not teachers, are they? All are not workers of [t]miracles, are they? 30 All do not have gifts of healings, do they? All do not speak with tongues, do they? All do not interpret, do they? 31 But earnestly desire the greater gifts.

And I show you a still more excellent way.

Notas al pie

 1. 1 Corinthians 12:3 Or in
 2. 1 Corinthians 12:3 Gr anathema
 3. 1 Corinthians 12:3 Or in
 4. 1 Corinthians 12:9 Or in
 5. 1 Corinthians 12:9 Lit healings
 6. 1 Corinthians 12:9 Or in
 7. 1 Corinthians 12:10 Lit effects
 8. 1 Corinthians 12:10 Or works of power
 9. 1 Corinthians 12:10 Lit distinguishings
 10. 1 Corinthians 12:13 Or in
 11. 1 Corinthians 12:15 Lit not a part
 12. 1 Corinthians 12:16 Lit not a part
 13. 1 Corinthians 12:22 Lit to a much greater degree the members
 14. 1 Corinthians 12:23 Or think to be
 15. 1 Corinthians 12:23 Or these we clothe with
 16. 1 Corinthians 12:25 Lit schism
 17. 1 Corinthians 12:26 Lit glorified
 18. 1 Corinthians 12:28 Lit set some in
 19. 1 Corinthians 12:28 Or works of power
 20. 1 Corinthians 12:29 Or works of power