Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 12

Mga Hiyas nga Gihatag sa Espiritu Santo

1Mga igsoon ko kang Cristo, gusto ko nga masabtan gayod ninyo ang mahitungod sa mga hiyas nga gihatag sa Espiritu Santo. Nasayod kamo nga sa wala pa kamo nakaila sa Dios gipahisalaag kamo aron mosimba sa mga dios-dios nga dili makasulti. Busa gusto ko nga masayran ninyo nga walay tawo nga gigamhan sa Espiritu sa Dios nga makapanghimaraot kang Jesus. Ug wala usay tawo nga makaingon nga si Jesus ang Ginoo kon wala siya gamhi sa Espiritu Santo.

Aduna kitay nagkalain-laing mga hiyas, apan usa lang ka Espiritu ang gigikanan niining tanan. Nagkalain-lain ang pamaagi sa pag-alagad, apan usa lang ka Ginoo ang atong ginaalagaran. Nagkalain-lain ang gipabuhat sa Dios kanato, apan usa lang ka Dios ang nagagahom kanatong tanan aron mabuhat nato kini. Ang matag usa gihatagan ug hiyas nga nagapakita nga ang Espiritu Santo anaa kaniya, aron makatabang siya sa iyang isigka-tumutuo. Ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug hiyas sa pagsugilon mahitungod sa kaalam sa Dios, ug ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug hiyas sa pagpasabot niana. Aduna usay gihatagan ug dako gayod nga pagtuo ug aduna usay gihatagan ug hiyas sa pagpang-ayo sa mga masakiton, ug kining tanan gikan sa Espiritu Santo. 10 Ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug gahom sa paghimo ug mga milagro; ang uban, hiyas sa pagsugilon sa pulong sa Dios; ug ang uban, hiyas sa pag-ila kon ang nagagahom sa usa ka tawo mao ba ang Espiritu Santo o dili. May gihatagan usab ug hiyas sa pagsulti sa uban nga mga pinulongan nga wala nila sukad matun-i, ug aduna usay gihatagan ug hiyas sa paghubad sa kahulogan niadto nga mga pinulongan. 11 Apan usa lang gayod ka Espiritu ang nagahatag niining tanan, ug giapod-apod niya kini sa matag usa sumala sa iyang kabubut-on.

Ang Atong Panig-ingnan Ingon nga mga Bahin sa Usa ka Lawas

12 Ang lawas adunay daghang mga bahin. Apan ang mga bahin niini kabahin sa usa lang ka lawas. Sama usab niini ang mga tumutuo. Bisan nagkalain-lain ang mga hiyas nga gihatag sa matag usa kanato, kita usa lang ka lawas diha kang Cristo. 13 Kay kitang tanan, Judio man o dili, ulipon man o gawasnon, gibautismohan diha sa usa lang ka Espiritu aron mahimong usa ka lawas. Ug usa usab ka Espiritu ang ania kanatong tanan.[a]

14 Ang lawas sa tawo usa lang apan adunay daghang mga bahin. 15 Kon moingon ang tiil, “Tungod kay ako dili kamot, dili ako bahin sa lawas,” dili kana basihanan nga dili siya kabahin sa lawas. 16 Ug kon moingon ang dalunggan, “Tungod kay ako dili mata, dili ako bahin sa lawas,” dili usab kana basihanan nga dili siya kabahin sa lawas. 17 Kay kon ang tibuok nga lawas sa tawo pulos lang mata, unsaon niya pagkadungog? Ug kon ang tibuok nga lawas pulos lang dalunggan, unsaon niya pagsimhot? 18 Apan wala kita buhata sa Dios nga sama niana, kondili gipahimutang niya ang nagkalain-lain nga bahin sa atong lawas sumala sa iyang kabubut-on. 19 Kon ang lawas adunay usa lang ka bahin, dili na kana matawag nga lawas. 20 Ang tinuod, daghan ang mga bahin sa atong lawas, apan usa lang gayod ka lawas.

21 Mao kana nga ang mata dili makaingon sa kamot, “Wala ko ikaw kinahanglana,” ug ang ulo dili usab makaingon sa tiil, “Wala ko ikaw kinahanglana.” 22 Ang tinuod, ang mga bahin sa lawas nga giisip natong luya kinahanglanon gayod nato. 23 Ang mga bahin sa lawas nga giisip natong dili kaayo importante ato gihapong ginaampingan pag-ayo; ug ang mga bahin nga morag law-ay tan-awon ato usab gihapong ginapatahom. 24 Apan dili na nato kini kinahanglang buhaton pa sa mga bahin nga matahom nang daan. Mao kini ang gibuhat sa Dios sa atong lawas, aron mahatagan ug pagtagad ug dungog ang mga bahin nga morag dili kaayo importante. 25 Gibuhat sa Dios ang mga bahin sa atong mga lawas aron magtinabangay, ug dili aron magkabahin-bahin. 26 Busa kon ang usa ka bahin mag-antos, ang tanan nga bahin mag-antos usab. Ug kon ang usa ka bahin dayegon, ang tanan nga bahin malipay usab.

27 Ang buot kong ipasabot mao kini: kitang mga tumutuo mao ang lawas ni Cristo, ug ang matag usa kanato kabahin sa iyang lawas. 28 Ug niini nga lawas ang matag tumutuo gihatagan sa iyang buluhaton. Una sa tanan mga apostoles; ikaduha, mga propeta; ikatulo, mga magtutudlo; dayon ang mga nagahimo ug mga milagro, mga nagaayo sa mga masakiton, mga nagatabang sa mga nanginahanglan, mga magtatambag, ug mga nagasulti sa pinulongan nga wala nila matun-i. 29 Nasayod usab kamo nga dili kitang tanan mga apostoles. Dili usab kitang tanan mga propeta sa Dios, o mga magtutudlo. Dili usab ang tanan nagahimog mga milagro. 30 Dili ang tanan nakaangkon ug gahom sa pag-ayo sa mga masakiton, o nakaangkon sa hiyas sa pagsulti sa pinulongan nga wala matun-i. Ug dili usab ang tanan nakaangkon sa hiyas sa paghubad sa kahulogan niadto nga mga pinulongan. 31 Apan paningkamoti ninyo nga makadawat kamo gikan sa Dios sa mga mahinungdanon gayod nga mga hiyas. Ug karon itudlo ko kaninyo ang labi pang maayo sa tanan.

Notas al pie

  1. 1 Corinto 12:13 ania kanatong tanan: Sa literal, gipainom kanatong tanan.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

1 Corintios 12

Diospaj Espíritu cushca rurai tucunamantami yachachishca

1Huauqui, panicuna, Diospaj Espíritu imalla rurai tucunata cuj cashcataca, allimi yachana canguichij.

Cancunataca, Diosta manaraj crijcuna cajpica, rurashcalla mana rimaj dioscunapajmanmi pushajcuna carca. Chaitaca yuyaringuichijmi, ¿nachú? Chaimantami, caita yachachun nini: Maijanpish Jesusta: “¡Maipi ima tucuchun!” nishpaca, mana jucha illaj Espíritu yuyaita cushcata rimanchu. Maijanpish Diospaj Espíritu yuyaita cujllapimi: «¡Jesusca Mandajmi!» ni tucun.

Cunanca caita uyaichij: Diospaj Espirituca, ch'ican ch'ican rurai tucunacunatami cun. Chashna cashpapish, Espirituca Paillami. Servinaca tucui layami tiyan, imalla ruranapi servishpapish, Apunchij Jesusllatami servinchij. Tucuicuna ch'ican ch'ican ruranacunata ruracujpipish, Taita Diosllatajmi tucuicunata imata cashpapish rurachicun.

Diospaj Espiritumari pita cashpapish tucuicunapaj allipaj, ch'ican ch'icanta rurachishpa ricuchicun. Chashnami Diospaj Espirituca, shujmanca, alli yachai shimicunata huillachun cushca. Chai Espiritullatajmi caishujmanca, Diosmanta yachachina shimicunata cushca. Diosca, Paipaj Espiritullahuantajmi, shujmanca imata rurangapajpish crina yuyaita cushca. Pai Diospaj Espiritullatajmi caishujmanca, ungushcacunata alliyachi tucunata cushca. 10 Chaishujcunamanca, milagrocunata ruranatami cushca. Caishujmanca, Dios ima nishcata huillanatami cushca. Chaishujmanca, ima espíritu rimachicushcata rijsi tucunatami cushca. Cutin maijanmanca, shujtaj rimaicunata rimai tucunatami cushca. Shujtajcunataca, chai rimaicuna imata nisha nishcata huillajtami rurashca. 11 Diospaj shujlla Espiritullatajmi, Pai maijanllaman imalla rurai tucunata cusha nishca shina cushca. Chaitami Paillataj rurachicun.

Shuj Cuerpo shinami canchij

12 Cuerpoca shujllami. Shina cashpapish ch'ican ch'ican achca partecunatami charin. Chai tucui achca partecunami, tandalla shuj Cuerpolla tucun. Cristopaj Cuerpomanta yuyarijpipish, chashnallatajmi. 13 Diosca Paipaj shujlla Espirituhuanmi tucui ñucanchijta bautiźashca. Chaimantami judiocuna cashpa, griegocuna cashpa, amopaj runacuna cashpa, mana amopaj runacuna cashpapish, shujlla cuerpo tucushcanchij. Chashnami tucui ñucanchijman, chai Espiritullatataj ubyachij shina cushca.

14 Cuerpoca, mana shuj partellatachu charin, achca partecunayujmi. 15 Chaquica: «Mana maqui canichu, chaimanta mana cuerpopaj canichu» nishpapish, ¿manachu cuerpopajllataj canga? 16 Shinallataj rinrinpish: «Ñucaca, mana ñahui canichu. Chaimanta mana cuerpopajchu cani» nishpaca, ¿ñachu mana cuerpopajllataj canga? 17 Tucui cuerpo ñahuilla cajpica, ¿rinrinca maipishi canman? Tucui cuerpo rinrinlla cajpipish, ¿singaca maipishi canman? 18 Ashtahuanpish Taita Diosca, tucui cuerpo partecunataca, Pai churasha nishcapimi churashca. 19 Tucui cuerpo shuj partella cajpica, ¿ima shinataj cuerpo canmanri? 20 Ashtahuanpish ch'ican ch'ican achca partecuna cashpapish, shuj cuerpollami.

21 Chaimanta ñahuica, maquitaca: «Cantaca mana imapaj ninichu» mana ni tucunchu. Umapish chaquicunataca: «Cancunataca, mana imapaj ninichu» mana ni tucunchu. 22 Ashtahuanpish manapish ima caj shina partecuna cuerpopi illajpica, mana causai tucunchijmanchu. 23 Mana alli ricurij partecunapimi, tucuimanta yalli churarinchij. Chashnallataj pinganayajlla partecunapimi, ashtahuan sumajta churarinchij. 24 Ashtahuanpish cuerpopi alli ricurij partecunapica, ima churanata mana churachina tucunchijchu. Taita Diosllatajmi ñucanchij cuerpopica, mana alli ricurijcunata ashtahuan alli huaquichichun churashca. 25 Chaimantami cuerpopica tucui partecuna, caishuj chaishuj llaquinacun. Ima partecuna cashpapish, mana ch'ican ch'ican cashcata yuyanchu. 26 Shuj parte llaqui tucujpica, tucuicunami paita llaquin. Chashnallataj shuj parte ima allita chasquijpica, tucui partecunami paihuan cushicun.

27 Riquichij, cancunaca Cristopaj Cuerpomi canguichij. Tucuicunami chai Cuerpopaj ch'ican ch'ican partecuna canguichij. 28 Chashna cajpimi Taita Diosca, tandanacushca crijcunapurapica: Puntaca, huillagrichun mingashcacunata, catipica Dios ima nishcata huillajcunata, chaipaj q'uipaca yachachijcunata, cutin chaipaj q'uipaca, milagrocunata rurajcunata, ungushcacunata alliyachijcunata, shujtajcunata ayudajcunata, crijcunata pushajcunatami churarca. Cutin maijancunamanca, shujtaj rimaicunata rimachunmi curca. 29 ¿Tucuicunachu huillagrichun mingashcacuna? ¿Tucuicunachu Dios ima nishcata huillajcuna? ¿Tucuicunachu yachachijcuna? ¿Tucuicunachu milagrocunata rurajcuna? 30 ¿Tucuicunachu ungushcacunata alliyachijcuna? ¿Tucuicunachu shujtaj rimaicunata rimajcuna? ¿Tucuicunachu chai rimashca imata nisha nishcata huillajcuna? 31 Chai tucui rurai tucunata Dios cushcamantaca, cancunaca ashtahuan allita mashcaichij. Cunanca, cancuna mashcachun, ima ashtahuan alli cashcata yachachisha.