Ang Pulong Sa Dios

1 Corinto 12

Mga Hiyas nga Gihatag sa Espiritu Santo

1Mga igsoon ko kang Cristo, gusto ko nga masabtan gayod ninyo ang mahitungod sa mga hiyas nga gihatag sa Espiritu Santo. Nasayod kamo nga sa wala pa kamo nakaila sa Dios gipahisalaag kamo aron mosimba sa mga dios-dios nga dili makasulti. Busa gusto ko nga masayran ninyo nga walay tawo nga gigamhan sa Espiritu sa Dios nga makapanghimaraot kang Jesus. Ug wala usay tawo nga makaingon nga si Jesus ang Ginoo kon wala siya gamhi sa Espiritu Santo.

Aduna kitay nagkalain-laing mga hiyas, apan usa lang ka Espiritu ang gigikanan niining tanan. Nagkalain-lain ang pamaagi sa pag-alagad, apan usa lang ka Ginoo ang atong ginaalagaran. Nagkalain-lain ang gipabuhat sa Dios kanato, apan usa lang ka Dios ang nagagahom kanatong tanan aron mabuhat nato kini. Ang matag usa gihatagan ug hiyas nga nagapakita nga ang Espiritu Santo anaa kaniya, aron makatabang siya sa iyang isigka-tumutuo. Ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug hiyas sa pagsugilon mahitungod sa kaalam sa Dios, ug ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug hiyas sa pagpasabot niana. Aduna usay gihatagan ug dako gayod nga pagtuo ug aduna usay gihatagan ug hiyas sa pagpang-ayo sa mga masakiton, ug kining tanan gikan sa Espiritu Santo. 10 Ang uban gihatagan sa Espiritu Santo ug gahom sa paghimo ug mga milagro; ang uban, hiyas sa pagsugilon sa pulong sa Dios; ug ang uban, hiyas sa pag-ila kon ang nagagahom sa usa ka tawo mao ba ang Espiritu Santo o dili. May gihatagan usab ug hiyas sa pagsulti sa uban nga mga pinulongan nga wala nila sukad matun-i, ug aduna usay gihatagan ug hiyas sa paghubad sa kahulogan niadto nga mga pinulongan. 11 Apan usa lang gayod ka Espiritu ang nagahatag niining tanan, ug giapod-apod niya kini sa matag usa sumala sa iyang kabubut-on.

Ang Atong Panig-ingnan Ingon nga mga Bahin sa Usa ka Lawas

12 Ang lawas adunay daghang mga bahin. Apan ang mga bahin niini kabahin sa usa lang ka lawas. Sama usab niini ang mga tumutuo. Bisan nagkalain-lain ang mga hiyas nga gihatag sa matag usa kanato, kita usa lang ka lawas diha kang Cristo. 13 Kay kitang tanan, Judio man o dili, ulipon man o gawasnon, gibautismohan diha sa usa lang ka Espiritu aron mahimong usa ka lawas. Ug usa usab ka Espiritu ang ania kanatong tanan.[a]

14 Ang lawas sa tawo usa lang apan adunay daghang mga bahin. 15 Kon moingon ang tiil, “Tungod kay ako dili kamot, dili ako bahin sa lawas,” dili kana basihanan nga dili siya kabahin sa lawas. 16 Ug kon moingon ang dalunggan, “Tungod kay ako dili mata, dili ako bahin sa lawas,” dili usab kana basihanan nga dili siya kabahin sa lawas. 17 Kay kon ang tibuok nga lawas sa tawo pulos lang mata, unsaon niya pagkadungog? Ug kon ang tibuok nga lawas pulos lang dalunggan, unsaon niya pagsimhot? 18 Apan wala kita buhata sa Dios nga sama niana, kondili gipahimutang niya ang nagkalain-lain nga bahin sa atong lawas sumala sa iyang kabubut-on. 19 Kon ang lawas adunay usa lang ka bahin, dili na kana matawag nga lawas. 20 Ang tinuod, daghan ang mga bahin sa atong lawas, apan usa lang gayod ka lawas.

21 Mao kana nga ang mata dili makaingon sa kamot, “Wala ko ikaw kinahanglana,” ug ang ulo dili usab makaingon sa tiil, “Wala ko ikaw kinahanglana.” 22 Ang tinuod, ang mga bahin sa lawas nga giisip natong luya kinahanglanon gayod nato. 23 Ang mga bahin sa lawas nga giisip natong dili kaayo importante ato gihapong ginaampingan pag-ayo; ug ang mga bahin nga morag law-ay tan-awon ato usab gihapong ginapatahom. 24 Apan dili na nato kini kinahanglang buhaton pa sa mga bahin nga matahom nang daan. Mao kini ang gibuhat sa Dios sa atong lawas, aron mahatagan ug pagtagad ug dungog ang mga bahin nga morag dili kaayo importante. 25 Gibuhat sa Dios ang mga bahin sa atong mga lawas aron magtinabangay, ug dili aron magkabahin-bahin. 26 Busa kon ang usa ka bahin mag-antos, ang tanan nga bahin mag-antos usab. Ug kon ang usa ka bahin dayegon, ang tanan nga bahin malipay usab.

27 Ang buot kong ipasabot mao kini: kitang mga tumutuo mao ang lawas ni Cristo, ug ang matag usa kanato kabahin sa iyang lawas. 28 Ug niini nga lawas ang matag tumutuo gihatagan sa iyang buluhaton. Una sa tanan mga apostoles; ikaduha, mga propeta; ikatulo, mga magtutudlo; dayon ang mga nagahimo ug mga milagro, mga nagaayo sa mga masakiton, mga nagatabang sa mga nanginahanglan, mga magtatambag, ug mga nagasulti sa pinulongan nga wala nila matun-i. 29 Nasayod usab kamo nga dili kitang tanan mga apostoles. Dili usab kitang tanan mga propeta sa Dios, o mga magtutudlo. Dili usab ang tanan nagahimog mga milagro. 30 Dili ang tanan nakaangkon ug gahom sa pag-ayo sa mga masakiton, o nakaangkon sa hiyas sa pagsulti sa pinulongan nga wala matun-i. Ug dili usab ang tanan nakaangkon sa hiyas sa paghubad sa kahulogan niadto nga mga pinulongan. 31 Apan paningkamoti ninyo nga makadawat kamo gikan sa Dios sa mga mahinungdanon gayod nga mga hiyas. Ug karon itudlo ko kaninyo ang labi pang maayo sa tanan.

Notas al pie

  1. 1 Corinto 12:13 ania kanatong tanan: Sa literal, gipainom kanatong tanan.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

哥林多前書 12

聖靈的恩賜

1弟兄姊妹,談到聖靈的恩賜,我不希望你們無知。 你們知道,自己在信主前曾受到迷惑和引誘去拜不會說話的偶像。 因此我希望你們知道,一個被上帝的靈感動的人絕不會說「耶穌該受咒詛」;若不是受了聖靈的感動,沒有人會說「耶穌是主」。

恩賜各有不同,但聖靈是同一位。 事奉各有不同,但主是同一位。 工作各有不同,但上帝是同一位,祂在眾人當中成就萬事。 聖靈給各人不同的恩賜為要使眾人得益處。 這人從聖靈領受智言,那人從聖靈領受知識; 聖靈賜這人信心,賜那人醫病的恩賜; 10 聖靈使這人能行神蹟,使那人能作先知講道;使這人能辨別諸靈,使那人能說方言[a],又使另一人能翻譯方言。 11 這一切都是同一位聖靈所賜的,是祂按自己的旨意分別賜給各人的。

同屬一個身體

12 這如同一個身體有許多肢體,肢體雖多,仍同屬一個身體。基督的身體也是這樣。 13 不論是猶太人或希臘人,是奴隸或自由人,我們都領受了同一位聖靈的洗禮,歸入了同一個身體,同飲一位聖靈。

14 人的身體並非只有一個肢體,乃是由許多肢體組成的。 15 如果腳說:「我不是手,所以我不屬於身體。」難道腳就因此不屬於身體嗎? 16 如果耳朵說:「我不是眼睛,所以我不屬於身體。」難道耳朵就因此不屬於身體嗎? 17 如果整個身體是一隻眼睛,哪裡有聽覺呢?如果整個身體是一隻耳朵,哪裡有嗅覺呢?

18 但事實上,上帝按自己的旨意將各個肢體安置在身體上了。 19 如果全身只有一個肢體,還會是身體嗎? 20 如今肢體雖多,但身體只有一個。 21 眼睛不能對手說:「我不需要你。」頭也不能對腳說:「我不需要你。」

22 相反,看起來不太重要的肢體事實上是不可或缺的。 23 我們認為身體上不體面的肢體,越要加以美化;不雅觀的肢體,越要精心呵護。 24 我們身上體面的肢體用不著美化。上帝把身體的各肢體安排在一起,使那些不體面的肢體更體面, 25 這樣身體各肢體才可以彼此相顧,不會分門別類。 26 如果身體某個肢體感到痛苦,全身也一同受苦。如果某個肢體得到榮耀,全身也一同喜樂。

27 你們正是基督身體的不同肢體。 28 上帝在教會中設立的第一是使徒,第二是先知,第三是教師,其次是行神蹟的,然後是有醫病恩賜的,幫助別人的,管理事務的,說各種方言的。 29 豈是都作使徒嗎?都作先知嗎?都作教師嗎?都行神蹟嗎? 30 都有醫病的恩賜嗎?都懂得說方言嗎?都會翻譯方言嗎? 31 你們應該熱心追求更大的恩賜。

現在,我要將一條奇妙無比的道路指示你們!

Notas al pie

  1. 12·10 方言」或譯「語言」。