Amplified Bible

Ruth 3

Boaz Will Redeem Ruth

1Then Naomi her mother-in-law said to Ruth, “My daughter, shall I not look for [a]security and a home for you, so that it may be well with you? Now Boaz, with whose maids you were [working], is he not our relative? See now, he is winnowing barley at the threshing floor tonight. So wash and anoint yourself [with olive oil], then put on your [[b]best] clothes, and go down to the threshing floor; [c]but stay out of the man’s sight until he has finished eating and drinking. When he lies down, notice the place where he is lying, and [d]go and uncover his feet and lie down. Then he will tell you what to do.” Ruth answered her, “I will do everything that you say.”

So she went down to the threshing floor and did just as her mother-in-law had told her. When Boaz had eaten and drunk and his heart was happy, he went to lie down at the end of the stack of grain. Then Ruth came secretly, and uncovered his feet and lay down. In the middle of the night the man was startled and he turned over, and found a woman lying at his feet. So he said, “Who are you?” And she answered, “I am Ruth your maid. Spread the hem of your garment over me, for you are a close relative and redeemer.” 10 Then he said, “May you be blessed by the Lord, my daughter. You have made your last kindness better than the first; for you have not gone after young men, whether poor or rich. 11 Now, my daughter, do not be afraid. I will do for you whatever you ask, since all my people in the city know that you are a woman of excellence. 12 It is true that I am your close relative and redeemer; however, there is a relative closer [to you] than I. 13 Spend the night [here], and in the morning if he will redeem you, fine; let him do it. But if he does not wish to redeem you, then, as the Lord lives, I will redeem you. Lie down until the morning.”

14 So she lay at his feet until the morning, but got up before anyone could recognize another; Boaz said, “[e]Do not let it be known that the woman came to the threshing floor [last night].” 15 He also said, “Give me the shawl you are wearing and hold it out.” So Ruth held it and he measured out six measures of barley [into it] and placed it on her. And she went into the city. 16 When she came home, her mother-in-law said, “How did it go, my daughter?” And Ruth told her everything that the man had done for her. 17 She said, “He gave me these six measures of barley, and he said to me, ‘Do not go back to your mother-in-law empty-handed.’” 18 Then Naomi said, “Sit and wait, my daughter, until you learn how this matter turns out; for the man will not rest until he has settled it today.”

Notas al pie

  1. Ruth 3:1 Lit rest.
  2. Ruth 3:3 One rabbi said that these were special garments for the Sabbath.
  3. Ruth 3:3 Lit do not reveal yourself to the man.
  4. Ruth 3:4 By her action Ruth was expressing her desire and willingness to marry Boaz.
  5. Ruth 3:14 The wording suggests that this was a command Boaz gave to others who were near him on the threshing floor.

Thai New Contemporary Bible

นางรูธ 3

รูธและโบอาสที่ลานนวดข้าว

1วันหนึ่งนาโอมีกล่าวกับรูธว่า “ลูกเอ๋ย ไม่ควรหรือที่แม่จะหาเหย้าเรือนให้ลูกได้อยู่ดีมีสุข? โบอาสคนที่ลูกไปกับคนงานหญิงของเขาน่ะ เป็นญาติสนิทของเราไม่ใช่หรือ? คืนนี้เขาจะมาฝัดข้าวบาร์เลย์ที่ลานนวดข้าว จงอาบน้ำ พรมน้ำหอม สวมเสื้อผ้าชุดที่ดีที่สุด แล้วไปที่ลานนวดข้าว แต่อย่าให้เขารู้ว่าลูกอยู่ที่นั่นจนกว่าเขาจะกินและดื่มเสร็จแล้ว ลูกจงคอยสังเกตว่าเขานอนที่ไหน แล้วจงเปิดผ้าห่มที่เท้าของเขาขึ้น แล้วนอนที่นั่น เขาจะบอกลูกเองว่าให้ทำอะไรบ้าง”

รูธตอบว่า “ลูกจะทำทุกอย่างตามที่แม่บอก” นางจึงไปยังลานนวดข้าว และทำตามที่แม่สามีแนะนำทุกประการ

เมื่อโบอาสรับประทานอาหารอิ่มหนำสำราญแล้ว เขาก็นอนลงข้างกองเมล็ดข้าว รูธจึงย่องเข้ามาเปิดผ้าห่มที่เท้าของโบอาสขึ้นและนอนลงที่นั่น โบอาสตกใจตื่นขึ้นมากลางดึก พบว่ามีผู้หญิงนอนอยู่แทบเท้า

เขาถามว่า “เธอเป็นใครน่ะ?”

รูธตอบว่า “ดิฉันคือรูธผู้รับใช้ของท่าน โปรดคลี่ชายเสื้อของท่านคลุมตัวดิฉันด้วย เพราะท่านเป็นญาติสนิทซึ่งจะช่วยไถ่ได้”

10 โบอาสกล่าวว่า “ลูกเอ๋ย ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรเธอเถิด ครั้งนี้เธอได้แสดงน้ำใจต่อนาโอมียิ่งกว่าครั้งก่อนๆ เพราะเธอไม่ได้เลือกคนหนุ่มๆ ไม่ว่าจะรวยหรือจน 11 บัดนี้ลูกเอ๋ย อย่ากลัวเลย ฉันจะทำตามที่เธอขอทุกอย่าง พี่น้องชาวเมืองทุกคนต่างรู้ว่าเธอเป็นหญิงจิตใจงาม 12 ฉันเป็นญาติสนิทก็จริง แต่มีญาติสนิทซึ่งมีสิทธิ์ไถ่อีกคนหนึ่งที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าฉัน 13 คืนนี้ค้างเสียที่นี่ ตอนเช้าฉันจะไปพูดกับคนนั้น ถ้าเขาจะไถ่ก็ดีแล้ว ให้เขาทำหน้าที่ของเขา แต่ถ้าเขาไม่เต็มใจ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด ฉันก็จะทำหน้าที่นี้ฉันนั้น นอนเสียที่นี่เถอะ จนกว่าจะถึงเช้า”

14 ดังนั้นนางจึงนอนอยู่แทบเท้าของเขาจนกระทั่งเช้า แต่ตื่นขึ้นตอนเช้ามืดก่อนที่จะมีใครสังเกตเห็น และโบอาสกล่าวว่า “อย่าให้ใครรู้ว่ามีผู้หญิงมาที่ลานนวดข้าวนี้เลย”

15 เขากล่าวด้วยว่า “เอาผ้าคลุมผมมากางออกเถิด” เมื่อนางทำตาม เขาก็ตวงข้าวบาร์เลย์ 6 ทะนานให้นางแบกไป แล้วเขา[a]ก็กลับเข้าไปในเมือง

16 เมื่อรูธกลับมาหาแม่สามี นาโอมีถามว่า “เป็นอย่างไรบ้างลูกของแม่?”

นางก็เล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่โบอาสทำให้นาโอมีฟัง 17 แล้วกล่าวอีกว่า “เขาได้ให้ข้าวบาร์เลย์ 6 ทะนานแก่ฉันและพูดว่า ‘อย่ากลับไปหาแม่สามีมือเปล่าเลย’ ”

18 แล้วนาโอมีกล่าวกับนางว่า “ลูกเอ๋ย อดใจรอจนกว่าจะรู้ผลเถิด เพราะโบอาสจะไม่อยู่เฉยจนกว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยในวันนี้”

Notas al pie

  1. 3:15 หรือนาง