Amplified Bible

Revelation 14

The Lamb and the 144,000 on Mount Zion

1Then I looked, and this is what I saw: the Lamb stood [firmly established] on Mount Zion, and with Him a hundred and forty-four thousand who had His name and His Father’s name inscribed on their foreheads [signifying God’s own possession]. And I heard a voice from heaven, like the sound of great waters and like the rumbling of mighty thunder; and the voice that I heard [seemed like music and] was like the sound of harpists playing on their harps. And they sang a new song before the throne [of God] and before the four living creatures and the elders; and no one could learn the song except the hundred and forty-four thousand who had been purchased (ransomed, redeemed) from the earth. These are the ones who have not been defiled [by relations] with women, for they are celibate. These are the ones who follow the Lamb wherever He goes. These have been purchased and redeemed from among men [of Israel] as the first fruits [sanctified and set apart for special service] for God and the Lamb. No lie was found in their mouth, for they are blameless (spotless, untainted, beyond reproach).

The Angel with the Gospel

Then I saw another angel flying in midheaven, with an [a]eternal gospel to preach to the inhabitants of the earth, to every nation and tribe and language and people; and he said with a loud voice, “Fear God [with awe and reverence], and give Him glory [and honor and praise in worship], because the hour of His judgment has come; [with all your heart] worship Him who created the heaven and the earth, the sea and the springs of water.”

Doom for Proud Babylon

Then another angel, a second one, followed, saying, “Fallen, fallen is Babylon the great, she who has made all nations drink the wine of the passion of her immorality [corrupting them with idolatry].”

Doom for Worshipers of the Beast

Then another angel, a third one, followed them, saying with a loud voice, “Whoever worships the beast and his image and receives the mark [of the beast] on his forehead or on his hand, 10 he too will [have to] drink of the wine of the wrath of God, [b]mixed undiluted into the cup of His anger; and he will be tormented with fire and brimstone (flaming sulfur) in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb (Christ). 11 And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day and night—those who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name.” 12 Here is [encouragement for] the steadfast endurance of the saints (God’s people), those who habitually keep God’s commandments and their faith in Jesus.

13 Then I heard [the distinct words of] a voice from heaven, saying, “Write, ‘[c]Blessed (happy, prosperous, to be admired) are the dead who die in the Lord from now on!’” “Yes, [blessed indeed],” says the Spirit, “so that they may rest and have relief from their labors, for their deeds do follow them.”

The Reapers

14 Again I looked, and this is what I saw: a white cloud, and sitting on the cloud was One like the Son of Man, with a crown of gold on His head and a sharp sickle [of swift judgment] in His hand. 15 And another angel came out of the temple, calling with a loud voice to Him who was sitting upon the cloud, “Put in Your sickle and reap [at once], for the hour to reap [in judgment] has arrived, because the earth’s harvest is fully ripened.” 16 So He who was sitting on the cloud cast His sickle over the earth, and the earth was reaped (judged).

17 Then another angel came out of the temple (sanctuary) in heaven, and he also had a sharp sickle. 18 And another angel came from the altar, the one who has power over fire; and he called with a loud voice to him who had the sharp sickle, saying, “Put in your sharp sickle and reap the clusters of grapes from the vine of the earth, because her grapes are ripe [for judgment].” 19 So the angel swung his sickle to the earth and harvested the grapevine of the earth, and threw the grapes into the great wine press of the wrath and indignation of God [as judgment of the rebellious world]. 20 And the grapes in the wine press were trampled and crushed outside the city, and blood poured from the wine press, reaching up to the horses’ bridles, for a distance of [d]sixteen hundred stadia.

Notas al pie

  1. Revelation 14:6 This term likely refers to the message of God’s impending righteous judgment and a final call to repentance and faith in the risen Lord.
  2. Revelation 14:10 In ancient times it was customary to mix wine with an equal or larger quantity of water to prevent intoxication at ordinary meals. Here, the mixing is ironic because the “wine of the wrath” is to be consumed at full strength.
  3. Revelation 14:13 This is the second of the seven promised blessings. See note 1:3.
  4. Revelation 14:20 About two hundred miles.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 14

Baránok so svojimi vyvolenými

1 Potom som videl Baránka, ako stojí na vrchu Sion, a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo majú na čele napísané jeho meno i meno jeho Otca.

A začul som hlas z neba ako hukot mohutného vodopádu alebo burácanie hromu a zároveň ten hlas znel ako nádherný chorál sprevádzaný harfami.

Pred Božím trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami spievala sa nová pieseň. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc z obyvateľov zeme, ktorí boli vykúpení.

Zostali verní svojmu Pánovi a nepoškvrnili sa so ženami. Nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Ako prví z ľudí boli Kristovou obeťou vykúpení pre Boha a pre Baránka.

Ich ústa nikdy nevyslovili lož a nenájde sa na nich nijaká škvrna.

Traja anjeli ohlasujú súd

Potom som videl anjela, ako letí stredom nebeskej klenby. Niesol radostnú správu o vykúpení, ktorá má večnú platnosť. Ohlasoval ju všetkým obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku i rase.

Volal mohutným hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte mu česť! Nastáva chvíľa jeho konečného súdu! Pokloňte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd!"

Za ním letel druhý anjel a volal: Padol Babylon, padlo to veľké mesto, ktoré zvádzalo všetky národy a strhávalo do hriechu."

Za nimi letel tretí anjel a volal mohutným hlasom: Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a bude nosiť jej znak na čele alebo na ruke,

10 bude piť víno Božieho rozhorčenia, nezriedeného, naliateho do čaše jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom.

11 Dym z ohňa, ktorý ich trápi, bude stúpať na večné veky a tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu a dali si vtisnúť znamenie jej mena, nebudú mať úľavy vo dne ani v noci.

12 Tu sa prejaví vytrvalosť Božieho ľudu, ktorý zachováva Božie príkazy a vernosť Kristovi."

13 A vtom som počul hlas z neba: Napíš toto: Od tejto chvíle sú šťastní tí, ktorí umierajú s Pánom. Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od svojej námahy, lebo ich skutky idú s nimi."

14 Tu som videl biely oblak a na oblaku sedel ktosi, kto vyzeral ako Syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák.

15 Vtom ďalší anjel vyšiel z chrámu a mohutným hlasom zavolal na toho, čo sedel na oblaku: Hoď kosák a žni, lebo nastal čas žatvy a úroda zeme dozrela."

16 A ten, čo sedel na oblaku, hodil kosák na zem a zem bola zožatá.

17 A ďalší anjel vyšiel z nebeského chrámu a aj on mal ostrý kosák.

18 Od oltára vyšiel ešte jeden anjel a ten mal moc nad ohňom. Zavolal mohutným hlasom na toho, čo mal kosák: Daj sa do práce so svojím ostrým kosákom a odrež strapce z révy zemskej vinice, lebo hrozno dozrelo."

19 Tu hodil anjel kosák na zem, odrezal strapce na zemskej vinici a hodil ich do veľkého lisu Božieho hnevu.

20 Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vytekala krv, ktorá siahala až po uzdy koní a rozlievala sa dookola ako more.