Amplified Bible

Psalm 90

Book Four

God’s Eternity and Man’s Transitoriness.

A Prayer of Moses the man of God.

1Lord, You have been our dwelling place [our refuge, our sanctuary, our stability] in all generations.

Before the mountains were born
Or before You had given birth to the earth and the world,
Even from everlasting to everlasting, You are [the eternal] God.


You turn man back to dust,
And say, “Return [to the earth], O children of [mortal] men!”

For a [a]thousand years in Your sight
Are like yesterday when it is past,
Or as a watch in the night.

You have swept them away like a flood, they fall asleep [forgotten as soon as they are gone];
In the morning they are like grass which grows anew—

In the morning it flourishes and springs up;
In the evening it wilts and withers away.


For we have been consumed by Your anger
And by Your wrath we have been terrified.

You have placed our wickedness before you,
Our secret sins [which we tried to conceal, You have placed] in the [revealing] light of Your presence.

For all our days pass away in Your wrath;
We have finished our years like a whispered sigh.
10 
The days of our life are [b]seventy years—
Or even, if because of strength, eighty years;
Yet their pride [in additional years] is only labor and sorrow,
For it is soon gone and we fly away.
11 
Who understands the power of Your anger? [Who connects this brevity of life among us with Your judgment of sin?]
And Your wrath, [who connects it] with the [reverent] fear that is due You?
12 
So teach us to number our days,
That we may cultivate and bring to You a heart of wisdom.

13 
Turn, O Lord [from Your fierce anger]; how long will it be?
Be compassionate toward Your servants—revoke Your sentence.
14 
O satisfy us with Your lovingkindness in the morning [now, before we grow older],
That we may rejoice and be glad all our days.
15 
Make us glad in proportion to the days You have afflicted us,
And the years we have suffered evil.
16 
Let Your work [the signs of Your power] be revealed to Your servants
And Your [glorious] majesty to their children.
17 
And let the [gracious] favor of the Lord our God be on us;
Confirm for us the work of our hands—
Yes, confirm the work of our hands.

Notas al pie

  1. Psalm 90:4 This was understood by the ancient rabbis to mean that a “thousand years” are literally only one day in God’s reckoning, and Peter seems to confirm the idea in 2 Pet 3:8.
  2. Psalm 90:10 This psalm is credited to Moses, who is interceding with God to remove the curse which made it necessary for every Israelite over twenty years of age (when they rebelled against God at Kadesh-barnea) to die before reaching the promised land of Canaan (Num 14:26-35). Moses himself lived to be 120 years old, Aaron 123, Miriam several years older, and Joshua 110 years of age; but it is conceivable that Moses considered such longevity the exception. The ancient rabbis taught that by the time of David, 70 was the age of death for an old man and 80 for a vigorous old man.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 90

BUKU LACHINAYI

Masalimo 90–106

Pemphero la Mose munthu wa Mulungu.

1Ambuye, mwakhala muli malo athu okhalamo
    pa mibado yonse.
Mapiri asanabadwe,
    musanalenge nʼkomwe dziko lapansi ndi dziko lonse,
    kuyambira muyaya mpaka muyaya Inu ndinu Mulungu.

Inu mumabwezera anthu ku fumbi,
    mumati, “Bwerera ku fumbi iwe mwana wa munthu.”
Pakuti zaka 1,000 pamaso panu
    zili ngati tsiku limene lapita
    kapena ngati kamphindi ka usiku.
Inu mumasesa anthu mʼtulo ta imfa,
    iwo ali ngati udzu watsopano wa mmawa,
ngakhale kuti mmawa umaphuka watsopano,
    pofika madzulo wauma ndi kufota.

Ife tathedwa ndi mkwiyo wanu;
    ndipo taopsezedwa ndi kuyipidwa kwanu.
Mwayika mphulupulu zathu pamaso panu,
    machimo athu obisika poonekera pamaso panu.
Masiku athu onse amatha ali pansi pa ukali wanu;
    timatsiriza zaka zathu ndi kubuwula.
10 Kuchuluka kwa masiku athu ndi 70,
    kapena 80 ngati tili ndi mphamvu;
komabe zaka zonsezi ndi za mavuto ndi nkhawa,
    zimatha mofulumira ndipo ife timawulukira kutali.

11 Kodi ndani amadziwa mphamvu ya mkwiyo wanu?
    Pakuti ukali wanu ndi waukulu ngati ulemu umene uyenera Inu.
12 Tiphunzitseni kuwerenga masiku athu molondola,
    kuti tikhale ndi mtima wanzeru.

13 Lezani mtima Inu Yehova! Kodi mudzatikwiyira mpaka liti?
    Achitireni chifundo atumiki anu.
14 Mutikhutitse mmawa ndi chikondi chanu chosatha,
    kuti tiyimbe ndi chimwemwe ndi kukhala okondwa masiku athu onse.
15 Tisangalatseni masiku ambiri monga masiku amene mwatisautsa,
    kwa zaka zambiri monga momwe tinaonera mavuto.
16 Ntchito zanu zionetsedwe kwa atumiki anu,
    kukongola kwanu kwa ana awo.

17 Kukoma mtima kwa Ambuye Mulungu wathu kukhale pa ife;
    tikhazikitsireni ntchito ya manja athu;
    inde, khazikitsani ntchito ya manja athu.