Amplified Bible

Psalm 83

God Implored to Confound His Enemies.

A Song. A Psalm of Asaph.

1Do not keep silent, O God;
Do not hold Your peace or be still, O God.

For behold, Your enemies are in tumult,
And those who hate You have raised their heads [in hatred of You].

They concoct crafty schemes against Your people,
And conspire together against Your hidden and precious ones.

They have said, “Come, and let us wipe them out as a nation;
Let the name of Israel be remembered no more.”

For they have conspired together with one mind;
Against You they make a covenant—

The tents of Edom and the Ishmaelites,
Of Moab and the Hagrites,

Gebal and Ammon and Amalek,
Philistia with the inhabitants of Tyre.

Assyria also has joined with them;
They have helped the children of Lot [the Ammonites and the Moabites] and have been an arm [of strength] to them. Selah.


Deal with them as [You did] with Midian,
As with Sisera and Jabin at the brook of Kishon,
10 
Who were destroyed at En-dor,
Who became like dung for the earth.
11 
Make their nobles like Oreb and Zeeb
And all their princes like Zebah and Zalmunna,
12 
Who said, “Let us possess for ourselves
The pastures of God.”

13 
O my God, make them like [a]whirling dust,
Like chaff before the wind [worthless and without substance].
14 
Like fire consumes the forest,
And like the flame sets the mountains on fire,
15 
So pursue them with Your tempest
And terrify them with [the violence of] Your storm.
16 
Fill their faces with shame and disgrace,
That they may [persistently] seek Your name, O Lord.
17 
Let them be ashamed and dismayed forever;
Yes, let them be humiliated and perish,
18 
That they may know that You alone, whose name is the Lord,
Are the Most High over all the earth.

Notas al pie

  1. Psalm 83:13 Or tumbleweed.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 83

Psalmul 83

Un cântec. Un psalm al lui Asaf

Dumnezeule, să nu păstrezi tăcerea!
    Să nu taci şi să nu rămâi mut, Dumnezeule!
Iată că duşmanii Tăi vociferează
    şi cei ce Te urăsc îşi ridică fruntea.
Uneltesc împotriva poporului Tău,
    fac planuri împotriva celor ocrotiţi de Tine.
Ei spun astfel: „Haidem să-i nimicim ca neam
    şi să nu mai fie amintit numele lui Israel!“

Iată-i pe cei care au hotărât într-un gând
    să încheie un legământ împotriva Ta:
corturile Edomului şi ismaeliţii,
    Moabul şi hagareniţii[a],
Ghebal[b], Amon şi Amalek,
    Filistia şi locuitorii Tirului;
de asemenea, li s-a alăturat şi Asiria,
    punându-şi braţul alături de cel al fiilor lui Lot.Sela
Fă-le ca lui Midian,
    ca lui Sisera şi lui Iabin la uedul Chişon,
10 care au fost nimiciţi la En-Dor,
    ajungând bălegar pentru pământ!
11 Nobililor lor fă-le ca lui Oreb şi lui Zeeb,
    iar tuturor prinţilor lor fă-le ca lui Zebah şi lui Ţalmuna,
12 căci ei zic: „Să punem mâna
    pe păşunile lui Dumnezeu!“

13 Dumnezeul meu, fă-i un vârtej de praf,
    o pleavă luată de vânt,
14 un foc ce mistuie pădurea,
    o flacără ce aprinde munţii!
15 Aşa urmăreşte-i cu furtuna Ta
    şi îngrozeşte-i cu vijelia Ta!
16 Umple-le faţa de ruşine,
    ca să ajungă să caute Numele Tău, Doamne!
17 Să fie făcuţi de ruşine şi îngroziţi în veci de veci!
    Să fie daţi de ruşine şi să piară!
18 Şi să ştie astfel că Tu, al Cărui Nume este Domnul,
    Tu şi numai Tu eşti Cel Preaînalt peste întreg pământul!

Notas al pie

  1. Psalmii 83:6 Urmaşi ai lui Agar; sau: hagriţi, urmaşi ai lui Hagri (1 Cron. 11:38; 27:31)
  2. Psalmii 83:7 Biblos