Amplified Bible

Psalm 83

God Implored to Confound His Enemies.

A Song. A Psalm of Asaph.

1Do not keep silent, O God;
Do not hold Your peace or be still, O God.

For behold, Your enemies are in tumult,
And those who hate You have raised their heads [in hatred of You].

They concoct crafty schemes against Your people,
And conspire together against Your hidden and precious ones.

They have said, “Come, and let us wipe them out as a nation;
Let the name of Israel be remembered no more.”

For they have conspired together with one mind;
Against You they make a covenant—

The tents of Edom and the Ishmaelites,
Of Moab and the Hagrites,

Gebal and Ammon and Amalek,
Philistia with the inhabitants of Tyre.

Assyria also has joined with them;
They have helped the children of Lot [the Ammonites and the Moabites] and have been an arm [of strength] to them. Selah.


Deal with them as [You did] with Midian,
As with Sisera and Jabin at the brook of Kishon,
10 
Who were destroyed at En-dor,
Who became like dung for the earth.
11 
Make their nobles like Oreb and Zeeb
And all their princes like Zebah and Zalmunna,
12 
Who said, “Let us possess for ourselves
The pastures of God.”

13 
O my God, make them like [a]whirling dust,
Like chaff before the wind [worthless and without substance].
14 
Like fire consumes the forest,
And like the flame sets the mountains on fire,
15 
So pursue them with Your tempest
And terrify them with [the violence of] Your storm.
16 
Fill their faces with shame and disgrace,
That they may [persistently] seek Your name, O Lord.
17 
Let them be ashamed and dismayed forever;
Yes, let them be humiliated and perish,
18 
That they may know that You alone, whose name is the Lord,
Are the Most High over all the earth.

Notas al pie

  1. Psalm 83:13 Or tumbleweed.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 83

Nyimbo. Salimo la Asafu.

1Inu Mulungu musakhale chete;
    musangoti phee, Mulungu musangoti duu.
Onani adani anu akuchita chiwawa,
    amene amadana nanu autsa mitu yawo.
Mochenjera iwo akukambirana za chiwembu kutsutsana ndi anthu anu;
    Iwo akukonzekera kutsutsana ndi omwe mumawakonda.
Iwo akunena kuti, “Bwerani” akutero, “Tiyeni tiwononge mtundu wonsewu
    kuti dzina la Israeli lisakumbukikenso.”

Ndi mtima umodzi akukonzekera chiwembu;
    Iwo achita mgwirizano kutsutsana nanu:
Matenti a Edomu ndi Aismaeli,
    Mowabu ndi Ahagiri,
Agebala, Aamoni ndi Aamaleki,
    Afilisti, pamodzi ndi anthu a ku Turo.
Ngakhalenso Aasiriya aphatikizana nawo
    kupereka mphamvu kwa ana a Loti.
            Sela

Muwachitire zomwe munachitira Amidiyani,
    monga munachitira Sisera ndi Yabini ku mtsinje wa Kisoni.
10 Amene anawonongedwa ku Endori
    ndi kukhala ngati zinyalala.
11 Anthu awo otchuka muwachite zomwe munachita Orebu ndi Zeebu
    ana a mafumu muwachite zomwe munachita Zeba ndi Zalimuna,
12 amene anati, “Tiyeni tilande dziko
    la msipu la Mulungu.”

13 Muwasandutse fumbi lowuluka, Inu Mulungu wanga,
    ngati mankhusu owuluka ndi mphepo.
14 Monga moto umatentha nkhalango,
    kapena malawi a moto kuyatsa phiri,
15 kotero muwathamangitse ndi mphepo yamkuntho,
    ndi kuwachititsa mantha ndi namondwe.
16 Muphimbe nkhope zawo ndi manyazi
    kuti adzafunefune dzina lanu Yehova.

17 Achite manyazi ndi mantha nthawi zonse;
    awonongeke mwa manyazi.
18 Adziwe kuti Inu amene dzina lanu ndi Yehova,
    ndinu nokha Wammwambamwamba pa dziko lonse lapansi.