Amplified Bible

Psalm 76

The Victorious Power of the God of Jacob.

To the Chief Musician; on stringed instruments. A Psalm of Asaph. A Song.

1God is known in Judah;
His name is great in Israel.

His tabernacle is in Salem (Jerusalem);
His dwelling place is in Zion.

There He broke the flaming arrows,
The shield, the sword, and the weapons of war. Selah.


You are glorious and resplendent,
More majestic than the mountains of prey.

The stouthearted have been stripped of their spoil,
They have slept the sleep [of death];
And none of the warriors could use his hands.

At Your rebuke, O God of Jacob,
Both rider and horse were cast into a dead sleep [of death].

You, even You, are to be feared [with the submissive wonder of reverence];
Who may stand in Your presence when once You are angry?


You caused judgment to be heard from heaven;
The earth feared and was quiet

When God arose to [establish] judgment,
To save all the humble of the earth. Selah.
10 
For the wrath of man shall praise You;
With a remnant of wrath You will clothe and arm Yourself.

11 
Make vows to the Lord your God and fulfill them;
Let all who are around Him bring gifts to Him who is to be feared [with awe-inspired reverence].
12 
He will cut off the spirit of princes;
He is awesome and feared by the kings of the earth.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 76

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Salimo la Asafu.

1Mulungu amadziwika mu Yuda;
    dzina lake ndi lotchuka mu Israeli.
Tenti yake ili mu Salemu,
    malo ake okhalamo mu Ziyoni.
Kumeneko Iye anathyola mivi yowuluka,
    zishango ndi malupanga, zida zankhondo.
            Sela

Wolemekezeka ndinu,
    wamphamvu kuposa mapiri amene ali ndi nyama zambiri.
Anthu owuma mtima amagona atalandidwa chuma,
    Iwowo amagona tulo tawo totsiriza;
palibe mmodzi wamphamvu
    amene angatukule manja ake.
Pa kudzudzula kwanu, Inu Mulungu wa Yakobo,
    kavalo pamodzi ndi galeta zimakhala chete zitagona pansi.
Inu nokha ndiye muyenera kuopedwa.
    Angathe kuyima pamaso panu ndani mukakwiya?
Kuchokera kumwamba Inu munalengeza chiweruzo,
    ndipo dziko linaopa ndi kukhala chete,
pamene Inu Mulungu munadzuka kuti muweruze,
    kupulumutsa onse osautsidwa mʼdziko.
            Sela
10 Zoonadi, ukali wanu pa anthu umakubweretserani matamando
    ndipo opulumuka ku ukali wanu mumawasunga pafupi nanu.

11 Chitani malumbiro kwa Yehova Mulungu wanu ndipo muwakwaniritse;
    anthu onse omuzungulira abweretse mphatso
    kwa Iye amene ayenera kuopedwa.
12 Iye amaswa mzimu wa olamulira;
    amaopedwa ndi mafumu a dziko lapansi.