Amplified Bible

Psalm 69

A Cry of Distress and Imprecation on Adversaries.

To the Chief Musician; set to [the tune of] “Lilies.” A Psalm of David.

1Save me, O God,
For the waters have threatened my life [they have come up to my neck].

I have sunk in deep mire, where there is no foothold;
I have come into deep waters, where a flood overwhelms me.

I am weary with my crying; my throat is parched;
My eyes fail while I wait [with confident expectation] for my God.

Those who hate me without cause are more than the hairs of my head;
Those who would destroy me are powerful, being my enemies wrongfully;
I am forced to restore what I did not steal.


O God, You know my folly;
My wrongs are not hidden from You.

Do not let those who wait [confidently] for You be [a]ashamed through me, O Lord [b]God of hosts;
Do not let those who seek You [as necessary for life itself] be dishonored through me, O God of Israel,

Because for Your sake I have borne reproach;
Confusion and dishonor have covered my face.

I have become estranged from my brothers
And an alien to my mother’s sons.

For zeal for Your house has consumed me,
And the [mocking] insults of those who insult You have fallen on me.
10 
When I wept and humbled myself with fasting,
It became my reproach.
11 
When I made sackcloth my clothing [as one in mourning],
I became a byword [a mere object of scorn] to them.
12 
They who sit in the [city’s] gate talk about me and mock me,
And I am the song of the drunkards.

13 
But as for me, my prayer is to You, O Lord, at an acceptable and opportune time;
O God, in the greatness of Your favor and in the abundance of Your lovingkindness,
Answer me with truth [that is, the faithfulness of Your salvation].
14 
Rescue me from the mire and do not let me sink;
Let me be rescued from those who hate me and from the deep waters.
15 
Do not let the floodwater overwhelm me,
Nor the deep waters swallow me up,
Nor the pit [of Sheol] shut its mouth over me.

16 
Answer me, O Lord, for Your lovingkindness is sweet and good and comforting;
According to the greatness of Your compassion, turn to me.
17 
Do not hide Your face from Your servant,
For I am in distress; answer me quickly.
18 
Draw near to my soul and redeem it;
Ransom me because of my enemies [so that they do not delight in my distress].
19 
You know my reproach and my shame and my dishonor [how I am insulted];
My adversaries are all before You [each one fully known].

20 
Reproach and insults have broken my heart and I am so sick.
I looked for sympathy, but there was none,
And for comforters, but I found none.
21 
They (self-righteous hypocrites) also gave me gall [poisonous and bitter] for my food,
And for my thirst they gave me vinegar to drink.

22 
May their table [with all its abundance and luxury] become a snare [to them];
And when they are in peace [secure at their sacrificial feasts], may it become a trap.
23 
May their eyes be dimmed so that they cannot see,
And make their loins shake continually [in terror and weakness].
24 
Pour out Your indignation on them,
And let [the fierceness of] Your burning anger overtake them.
25 
May their encampment be desolate;
May no one dwell in their tents.
26 
For they have persecuted him whom You have struck,
And they tell of the pain of those whom You have pierced and wounded.
27 
Add [unforgiven] iniquity to their iniquity [in Your book],
And may they not come into Your [c]righteousness.
28 
May they be blotted out of the book of life [and their lives come to an end]
And may they not be recorded with the righteous (those in right standing with God).

29 
But I am sorrowful and in pain;
May Your salvation, O God, set me [securely] on high.
30 
I will praise the name of God with song
And magnify Him with thanksgiving.
31 
And it will please the Lord better than an ox
Or a young bull with horns and hoofs.
32 
The humble have seen it and are glad;
You who seek God [requiring Him as your greatest need], let your heart revive and live.
33 
For the Lord hears the needy
And does not despise His who are prisoners.

34 
Let heaven and earth praise Him,
The seas and everything that moves in them.
35 
For God will save Zion and rebuild the cities of Judah,
That His servants may remain there and possess it.
36 
The descendants of His servants will inherit it,
And those who love His name will dwell in it.

Notas al pie

  1. Psalm 69:6 I.e. have their expectations in Your goodness be disappointed.
  2. Psalm 69:6 Heb YHWH (Yahweh), usually rendered Lord.
  3. Psalm 69:27 I.e. be justified and acquitted by You.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 69

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide. Potsata mayimbidwe a “Akakombo.”

1Pulumutseni Inu Mulungu,
    pakuti madzi afika mʼkhosi
Ine ndikumira mʼthope lozama
    mʼmene mulibe popondapo.
Ndalowa mʼmadzi ozama;
    mafunde andimiza.
Ndafowoka ndikupempha chithandizo;
    kummero kwanga kwawuma gwaa,
mʼmaso mwanga mwada
    kuyembekezera Mulungu wanga.
Iwo amene amadana nane popanda chifukwa
    ndi ochuluka kuposa tsitsi la kumutu kwanga;
ambiri ndi adani anga popanda chifukwa,
    iwo amene akufunafuna kundiwononga.
Ndikukakamizidwa kubwezera
    zomwe sindinabe.

Mukudziwa uchitsiru wanga, Inu Mulungu,
    kulakwa kwanga sikuli kobisika kwa Inu.

Iwo amene amadalira Inu
    asanyozedwe chifukwa cha ine,
    Inu Ambuye Wamphamvuzonse.
Iwo amene amafunafuna Inu
    asachititsidwe manyazi chifukwa cha ine,
    Inu Mulungu wa Israeli.
Pakuti ndimapirira kunyozedwa chifukwa cha Inu,
    ndipo manyazi amaphimba nkhope yanga.
Ndine mlendo kwa abale anga,
    munthu wakudza kwa ana aamuna a amayi anga;
pakuti changu chochitira nyumba yanu chandiphetsa
    ndipo chipongwe cha iwo amene amanyoza Inu chandigwera.
10 Pamene ndikulira ndi kusala kudya,
    ndiyenera kupirira kunyozedwa;
11 pomwe ndavala chiguduli,
    anthu amandiseweretsa.
12 Iwo amene amakhala pa chipata amandinena,
    ndipo ine ndine nyimbo ya zidakwa.

13 Koma ndikupempha kwa Inu Ambuye,
    pa nthawi yanu yondikomera mtima;
mwa chikondi chanu chachikulu
    Inu Mulungu, mundiyankhe pondipulumutsa.
14 Mundilanditse kuchoka mʼmatope,
    musalole kuti ndimire,
pulumutseni ine kwa iwo
    amene amadana nane, kuchoka mʼmadzi ozama.
15 Musalole kuti chigumula chindimeze,
    kuya kusandimeze
    ndipo dzenje lisatseke pakamwa pake kundimiza.
16 Ndiyankheni Inu Yehova mwa ubwino wanu wa chikondi chanu;
    mwa chifundo chanu chachikulu tembenukirani kwa ine.
17 Musabisire nkhope yanu mtumiki wanu,
    ndiyankheni msanga, pakuti ndili pa mavuto.
18 Bwerani pafupi ndi kundilanditsa;
    ndiwomboleni chifukwa cha adani anga.

19 Inu mukudziwa momwe ndanyozedwera,
    kunyozedwa ndi kuchititsidwa manyazi; adani anga onse ali pamaso panu.
20 Mnyozo waswa mtima wanga
    ndipo wandisiya wopanda thandizo lililonse;
ndinafunafuna ena woti andichitire chisoni,
    koma panalibe ndi mmodzi yemwe woti anditonthoze, sindinapeze ndi mmodzi yemwe.
21 Iwo anayika ndulu mʼchakudya changa
    ndi kundipatsa vinyo wosasa chifukwa cha ludzu.

22 Chakudya chomwe chayikidwa patsogolo pawo chikhale msampha;
    chikhale chobwezera chilango ndiponso khwekhwe.
23 Maso awo adetsedwe kotero kuti asaonenso
    ndipo misana yawo ipindike mpaka kalekale.
24 Khuthulirani ukali wanu pa iwo;
    mkwiyo wanu woyaka moto uwathe mphamvu.
25 Malo awo akhale wopanda anthu
    pasapezeke ndi mmodzi yemwe wokhala mʼmatenti awo.
26 Pakuti iwo amazunza amene inu munamuvulaza
    ndi kuyankhula zowawa kwa amene munawapweteka.
27 Awonjezereni kulakwa pa kulakwa kwawo,
    musalole kuti akhale ndi gawo pa chipulumutso chanu.
28 Iwo afufutidwe mʼbuku la amoyo
    ndipo asalembedwe pamodzi ndi olungama.

29 Ndikumva zowawa ndi kuzunzika;
    lolani chipulumutso chanu, Inu Mulungu, chinditeteze.

30 Ine ndidzatamanda dzina la Mulungu mʼnyimbo,
    ndidzalemekeza Iye ndi chiyamiko.
31 Izi zidzakondweretsa Yehova kupambana ngʼombe,
    kupambananso ngʼombe yayimuna, pamodzi ndi nyanga ndi ziboda zake.
32 Wosauka adzaona ndipo adzasangalala,
    Inu amene mumafunafuna Mulungu, mitima yanu ikhale ndi moyo!
33 Yehova amamvera anthu osowa
    ndipo sanyoza anthu ake omangidwa.

34 Kumwamba ndi dziko lapansi zitamanda Iye,
    nyanja ndi zonse zomwe zimayenda mʼmenemo,
35 pakuti Mulungu adzapulumutsa Ziyoni
    ndi kumanganso mizinda ya Yuda,
anthu adzakhala kumeneko ndipo dzikolo lidzakhala lawo;
36     ana atumiki ake adzalitenga kukhala cholowa chawo,
    ndipo iwo amene amakonda dzina lake adzakhala kumeneko.