Amplified Bible

Psalm 57

Prayer for Rescue from Persecutors.

To the Chief Musician; set to [the tune of] “Do Not Destroy.” A Mikhtam of David. [A record of memorable thoughts of David] when he fled from Saul in the cave.

1Be gracious to me, O God, be gracious and merciful to me,
For my soul finds shelter and safety in You,
And in the shadow of Your wings I will take refuge and be confidently secure
Until destruction passes by.

I will cry to God Most High,
Who accomplishes all things on my behalf [for He completes my purpose in His plan].

He will send from heaven and save me;
He calls to account him who tramples me down. Selah.
God will send out His lovingkindness and His truth.


My life is among lions;
I must lie among those who breathe out fire—
The sons of men whose teeth are spears and arrows,
And their tongue a sharp sword.

Be exalted above the heavens, O God;
Let Your glory and majesty be over all the earth.

They [a]set a net for my steps;
My very life was bowed down.
They dug a pit before me;
Into the midst of it they themselves have fallen. Selah.


My heart is steadfast, O God, my heart is steadfast and confident!
I will sing, yes, I will sing praises [to You]!

Awake, my glory!
Awake, harp and lyre!
I will awaken the dawn.

I will praise and give thanks to You, O Lord, among the people;
I will sing praises to You among the nations.
10 
For Your faithfulness and lovingkindness are great, reaching to the heavens,
And Your truth to the clouds.
11 
Be exalted above the heavens, O God;
Let Your glory and majesty be over all the earth.

Notas al pie

  1. Psalm 57:6 Or spread.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 57

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a “Musawononge.” Ndakatulo ya Davide, pamene anathawa Sauli kupita ku phanga.

1Mundichitire chifundo, Inu Mulungu mundichitire chifundo,
    pakuti mwa Inu moyo wanga umathawiramo.
Ndidzathawira mu mthunzi wa mapiko anu
    mpaka chiwonongeko chitapita.

Ine ndikufuwulira kwa Mulungu Wammwambamwamba,
    kwa Mulungu amene amakwaniritsa cholinga chake pa ine.
Mulungu amanditumizira kuchokera kumwamba ndi kundipulumutsa,
    kudzudzula iwo amene akundithamangitsa kwambiri.
    Mulungu amatumiza chikondi chake ndi kukhulupirika kwake.

Ine ndili pakati pa mikango,
    ndagona pakati pa zirombo zolusa;
anthu amene mano awo ndi milomo yawo ndi mivi,
    malilime awo ndi malupanga akuthwa.

Mukwezekedwe Inu Mulungu, kuposa mayiko onse akumwamba;
    mulole kuti ulemerero wanu ukhale pa dziko lonse lapansi.

Iwo anatchera mapazi anga ukonde
    ndipo ndinawerama pansi mosautsidwa.
Anakumba dzenje mʼnjira yanga
    koma agweramo okha mʼmenemo.

Mtima wanga ndi wokhazikika, Inu Mulungu
    mtima wanga ndi wokhazikika.
    Ndidzayimba nyimbo, nyimbo yake yamatamando.
Dzuka moyo wanga!
    Dzukani zeze ndi pangwe!
    Ndidzadzuka mʼbandakucha.

Ndidzakutamandani Ambuye, pakati pa mitundu ya anthu,
    ndidzayimba za Inu pakati pa mayiko.
10 Pakuti chikondi chanu nʼchachikulu, kufikira ku mayiko akumwamba;
    kukhulupirika kwanu kwafika ku mitambo.

11 Mukwezekedwe Inu Mulungu kuposa mayiko akumwamba,
    mulole kuti ulemerero wanu ukhale pa dziko lonse lapansi.