Amplified Bible

Psalm 44

Former Times of Help and Present Troubles.

To the Chief Musician. A Psalm of the sons of Korah. A skillful song, or a didactic or reflective poem.

1We have heard with our ears, O God,
Our fathers have told us
The work You did in their days,
In the days of old.

You drove out the [pagan] nations with Your own hand;
Then you planted and established them (Israel);
[It was by Your power that] You uprooted the [pagan] peoples,
Then You spread them abroad.

For our fathers did not possess the land [of Canaan] by their own sword,
Nor did their own arm save them,
But Your right hand and Your arm and the light of Your presence,
Because You favored and delighted in them.


You are my King, O God;
Command victories and deliverance for Jacob (Israel).

Through You we will gore our enemies [like a bull];
Through Your name we will trample down those who rise up against us.

For I will not trust in my bow,
Nor will my sword save me.

But You have saved us from our enemies,
And You have put them to shame and humiliated those who hate us.

In God we have boasted all the day long,
And we will praise and give thanks to Your name forever. Selah.


But now You have rejected us and brought us to dishonor,
And You do not go out with our armies [to lead us to victory].
10 
You make us turn back from the enemy,
And those who hate us have taken spoil for themselves.
11 
You have made us like sheep to be eaten [as mutton]
And have scattered us [in exile] among the nations.
12 
You sell Your people cheaply,
And have not increased Your wealth by their sale.
13 
You have made us the reproach and taunt of our neighbors,
A scoffing and a derision to those around us.
14 
You make us a byword among the nations,
A [a]laughingstock among the people.
15 
My dishonor is before me all day long,
And humiliation has covered my face,
16 
Because of the voice of the taunter and reviler,
Because of the presence of the enemy and the avenger.

17 
All this has come upon us, yet we have not forgotten You,
Nor have we been false to Your covenant [which You made with our fathers].
18 
Our heart has not turned back,
Nor have our steps wandered from Your path,
19 
Yet You have [distressingly] crushed us in the place of jackals
And covered us with [the deep darkness of] the shadow of death.

20 
If we had forgotten the name of our God
Or stretched out our hands to a strange god,
21 
Would not God discover this?
For He knows the secrets of the heart.
22 
[b]But for Your sake we are killed all the day long;
We are considered as sheep to be slaughtered.
23 
Awake! Why do You sleep, O Lord?
Awaken, do not reject us forever.
24 
Why do You hide Your face
And forget our affliction and our oppression?
25 
For our life has melted away into the dust;
Our body clings to the ground.
26 
Rise up! Come be our help,
And ransom us for the sake of Your steadfast love.

Notas al pie

  1. Psalm 44:14 Lit shaking of the head.
  2. Psalm 44:22 The ancient rabbis applied this verse to Israel under persecution, especially to those who suffered under the reign of Hadrian following the Bar Cochba revolt (a.d. 132-135). One rabbi said that he was ready to die for God provided that he be killed immediately, because he could not endure the tortures of what was called “the great persecution.” The tortures included placing red-hot iron discs under the victim’s armpits or sticking needles under the nails until the victim died from the pain (shock).

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 44

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Ndakatulo ya ana a Kora.

1Ife tamva ndi makutu athu, Inu Mulungu;
    makolo athu atiwuza
zimene munachita mʼmasiku awo,
    masiku akalekalewo.
Ndi dzanja lanu munathamangitsa mitundu ya anthu ena
    ndi kudzala makolo athu;
Inu munakantha mitundu ya anthu,
    koma makolo athuwo Inu munawapatsa ufulu.
Sanalande dziko ndi lupanga lawo,
    si mkono wawo umene unawabweretsera chigonjetso,
koma ndi dzanja lanu lamanja, mkono wanu ndi kuwala kwa nkhope yanu,
    pakuti munawakonda.

Inu ndinu Mfumu yanga ndi Mulungu wanga
    amene mumalamulira chigonjetso cha Yakobo.
Kudzera kwa inu ife timabweza adani athu;
    kudzera mʼdzina lanu timapondereza otiwukirawo.
Sindidalira uta wanga,
    lupanga langa silindibweretsera chigonjetso;
koma Inu mumatigonjetsera adani athu,
    mumachititsa manyazi amene amadana nafe.
Timanyadira mwa Mulungu wathu tsiku lonse,
    ndipo tidzatamanda dzina lanu kwamuyaya.

Koma tsopano mwatikana ndi kutichepetsa;
    Inu simupitanso ndi ankhondo athu.
10 Munachititsa ife kubwerera mʼmbuyo pamaso pa mdani
    ndipo amene amadana nafe atilanda katundu.
11 Inu munatipereka kuti tiwonongedwe monga nkhosa
    ndipo mwatibalalitsa pakati pa anthu a mitundu ina.
12 Inu munagulitsa anthu anu pa mtengo wotsika,
    osapindulapo kanthu pa malondawo.

13 Mwachititsa kuti tikhale chochititsa manyazi kwa anthu a mitundu ina,
    chonyozeka ndi chothetsa nzeru kwa iwo amene atizungulira.
14 Mwachititsa kuti tikhale onyozeka pakati pa anthu a mitundu ina;
    anthu amapukusa mitu yawo akationa.
15 Manyazi anga ali pamaso panga tsiku lonse
    ndipo nkhope yanga yaphimbidwa ndi manyazi
16 chifukwa cha mawu otonza a iwo amene amandinyoza ndi kundichita chipongwe,
    chifukwa cha mdani amene watsimikiza kubwezera.

17 Zonsezi zinatichitikira
    ngakhale kuti ifeyo sitinayiwale Inu
    kapena kuonetsa kusakhulupirika pa pangano lanu.
18 Mitima yathu sinabwerere mʼmbuyo;
    mapazi athu sanatayike pa njira yanu.
19 Koma Inu mwatiphwanya ndi kuchititsa kuti tikhale ozunzidwa ndi ankhandwe
    ndipo mwatiphimba ndi mdima waukulu.

20 Tikanayiwala dzina la Mulungu wathu
    kapena kutambasulira manja athu kwa mulungu wachilendo,
21 kodi Mulungu wathu sakanazidziwa zimenezi,
    pakuti Iye amadziwa zinsinsi zamumtima?
22 Komabe chifukwa cha Inu timakumana ndi imfa tsiku lonse,
    tili ngati nkhosa zoyenera kuti ziphedwe.

23 Dzukani Ambuye! Nʼchifukwa chiyani mukugona!
    Dziwutseni nokha! Musatikane kwamuyaya.
24 Nʼchifukwa chiyani mukubisa nkhope yanu,
    ndi kuyiwala mavuto athu ndi kuponderezedwa kwathu?

25 Tatsitsidwa pansi mpaka pa fumbi;
    matupi athu amatirira pa dothi.
26 Imirirani ndi kutithandiza,
    tiwomboleni chifukwa cha chikondi chanu chosasinthika.