Amplified Bible

Psalm 4

Evening Prayer of Trust in God.

To the Chief Musician; on stringed instruments. A Psalm of David.

1Answer me when I call, O God of my righteousness!
You have freed me when I was hemmed in and relieved me when I was in distress;
Be gracious to me and hear [and respond to] my prayer.


O sons of men, how long will my honor and glory be [turned into] shame?
How long will you [my enemies] love worthless (vain, futile) things and seek deception and lies? Selah.

But know that the Lord has set apart for Himself [and dealt wonderfully with] the godly man [the one of honorable character and moral courage—the one who does right].
The Lord hears and responds when I call to Him.


Tremble [with anger or fear], and do not sin;
Meditate in your heart upon your bed and be still [reflect on your sin and repent of your rebellion]. Selah.

Offer righteous sacrifices;
Trust [confidently] in the Lord.


Many are saying, “Oh, that we might see some good!”
Lift up the light of Your face upon us, O Lord.

You have put joy in my heart,
More than [others know] when their wheat and new wine have yielded abundantly.

In peace [and with a tranquil heart] I will both lie down and sleep,
For You alone, O Lord, make me dwell in safety and confident trust.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 4

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe wa zida za zingwe. Salimo la Davide.

1Ndiyankheni pamene ndiyitana Inu,
    Inu Mulungu wa chilungamo changa.
Pumulitseni ku zowawa zanga;
    chitireni chifundo ndi kumva pemphero langa.

Anthu inu, mpaka liti mudzakhala mukusandutsa ulemerero wanga kukhala manyazi?
    Mpaka liti mudzakonda zachabe ndi kufuna milungu yabodza?
            Sela.
Dziwani kuti Yehova wadziyikira padera anthu okhulupirika;
    Yehova adzamva pamene ndidzamuyitana.

Kwiyani koma musachimwe;
    pamene muli pa mabedi anu,
    santhulani mitima yanu ndi kukhala chete.
            Sela
Perekani nsembe zolungama
    ndipo dalirani Yehova.

Ambiri akufunsa kuti, “Ndani angationetse chabwino chilichonse?”
    Kuwunika kwa nkhope yanu kutiwalire, Inu Yehova.
Inu mwadzaza mtima wanga ndi chimwemwe chachikulu
    kuposa kuchuluka kwa tirigu wawo ndi vinyo watsopano.
Ine ndidzagona ndi kupeza tulo mwamtendere,
    pakuti Inu nokha, Inu Yehova,
    mumandisamalira bwino.