Amplified Bible

Psalm 38

Prayer in Time of Discipline.

A Psalm of David; to bring to remembrance.

1O Lord, do not rebuke me in Your wrath,
Nor discipline me in Your burning anger.

For Your arrows have sunk into me and penetrate deeply,
And Your hand has pressed down on me and greatly disciplined me.

There is no soundness in my flesh because of Your indignation;
There is no health in my bones because of my sin.

For my iniquities have gone over my head [like the waves of a flood];
As a heavy burden they weigh too much for me.

My wounds are loathsome and foul
Because of my foolishness.

I am bent over and greatly bowed down;
I go about mourning all day long.

For my sides are filled with burning,
And there is no health in my flesh.

I am numb and greatly bruised [deadly cold and completely worn out];
I groan because of the disquiet and moaning of my heart.


Lord, all my desire is before You;
And my sighing is not hidden from You.
10 
My heart throbs violently, my strength fails me;
And as for the light of my eyes, even that has also gone from me.
11 
My loved ones and my friends stand aloof from my plague;
And my neighbors stand far away.
12 
Those who seek my life lay snares for me,
And those who seek to injure me threaten mischievous things and destruction;
They devise treachery all the day long.

13 
But I, like a deaf man, do not hear;
I am like a mute man who does not open his mouth.
14 
Yes, I am like a man who does not hear,
In whose mouth are no arguments.
15 
For in You, O Lord, I hope;
You will answer, O Lord my God.
16 
For I pray, “May they not rejoice over me,
Who, when my foot slips, would boast against me.”
17 
For I am ready to fall;
My sorrow is continually before me.
18 
For I do confess my guilt and iniquity;
I am filled with anxiety because of my sin.
19 
But my [numerous] enemies are vigorous and strong,
And those who hate me without cause are many.
20 
They repay evil for good, they attack and try to kill me,
Because I follow what is good.
21 
Do not abandon me, O Lord;
O my God, do not be far from me.
22 
Make haste to help me,
O Lord, my Salvation.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 38

Salimo la Davide. Kupempha.

1Yehova musandidzudzule mutapsa mtima
    kapena kundilanga muli ndi ukali.
Pakuti mivi yanu yandilasa,
    ndipo dzanja lanu latsika ndipo landifikira.
Chifukwa cha ukali wanu mulibe thanzi mʼthupi langa;
    mafupa anga alibe mphamvu chifukwa cha tchimo langa.
Kulakwa kwanga kwandipsinja
    ngati katundu wolemera kwambiri kuposa mphamvu zanga.

Mabala anga akuwola ndipo akununkha
    chifukwa cha uchitsiru wa moyo wanga wauchimo.
Ine ndapindika msana ndipo ndawerama kwambiri;
    tsiku lonse ndimangolira.
Msana wanga wagwidwa ndi ululu wosasimbika,
    mulibe thanzi mʼthupi langa.
Ndilibe mphamvu ndipo ndakunthidwa kwathunthu;
    ndikubuwula ndi ululu wa mumtima.

Zokhumba zanga zonse zili poonekera pamaso panu Ambuye,
    kusisima kwanga sikunabisike kwa Inu.
10 Mtima wanga ukugunda, mphamvu zanga zikutha;
    ngakhale kuwala kwachoka mʼmaso mwanga.
11 Abwenzi anga ndi anzanga akundipewa chifukwa cha mabala anga;
    anansi anga akhala kutali nane.
12 Iwo amene akufunafuna moyo wanga atchera misampha yawo,
    oti andipwetekewo amayankhula za kuwonongeka kwanga;
    tsiku lonse amakonza zachinyengo.

13 Ine ndili ngati munthu wosamva amene sangamve,
    monga wosayankhula, amene sangathe kutsekula pakamwa pake;
14 Ndakhala ngati munthu amene samva,
    amene pakamwa pake sipangathe kuyankha.
15 Ndikudikira Inu Yehova;
    mudzayankha, Inu Ambuye Mulungu wanga.
16 Pakuti Ine ndinati, “Musawalole kuti akondwere
    kapena kudzikweza okha pa ine pamene phazi langa laterereka.”

17 Pakuti ndili pafupi kugwa,
    ndipo ndikumva kuwawa nthawi zonse.
18 Ndikuvomereza mphulupulu zanga;
    ndipo ndavutika ndi tchimo langa.
19 Ambiri ndi adani anga amphamvu;
    amene amandida popanda chifukwa alipo ochuluka kwambiri.
20 Iwo amene amandibwezera zoyipa mʼmalo mwa zabwino
    amandinyoza pamene nditsatira zabwino.

21 Inu Yehova, musanditaye;
    musakhale kutali ndi ine Mulungu wanga.
22 Bwerani msanga kudzandithandiza,
    Inu Ambuye Mpulumutsi wanga.