Amplified Bible

Psalm 35

Prayer for Rescue from Enemies.

A Psalm of David.

1Contend, O Lord, with those who contend with me;
Fight against those who fight against me.

Take hold of shield and buckler ([a]small shield),
And stand up for my help.

Draw also the spear and javelin to meet those who pursue me.
Say to my soul, “I am your salvation.”

Let those be ashamed and dishonored who seek my life;
Let those be turned back [in defeat] and humiliated who plot evil against me.

Let them be [blown away] like chaff before the wind [worthless, without substance],
With the angel of the Lord driving them on.

Let their way be dark and slippery,
With the angel of the Lord pursuing and harassing them.

For without cause they hid their net for me;
Without cause they dug a pit [of destruction] for my life.

Let destruction come upon my enemy by surprise;
Let the net he hid for me catch him;
Into that very destruction let him fall.


Then my soul shall rejoice in the Lord;
It shall rejoice in His salvation.
10 
All my bones will say, “Lord, who is like You,
Who rescues the afflicted from him who is too strong for him [to resist alone],
And the afflicted and the needy from him who robs him?”
11 
Malicious witnesses rise up;
They ask me of things that I do not know.
12 
They repay me evil for good,
To the sorrow of my soul.
13 
But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth (mourning garment);
I humbled my soul with fasting,
And I prayed with my head bowed on my chest.
14 
I behaved as if grieving for my friend or my brother;
I bowed down in mourning, as one who sorrows for his mother.
15 
But in my stumbling they rejoiced and gathered together [against me];
The slanderers whom I did not know gathered against me;
They slandered and reviled me without ceasing.
16 
Like godless jesters at a feast,
They gnashed at me with their teeth [in malice].

17 
Lord, how long will You look on [without action]?
Rescue my life from their destructions,
My only life from the young lions.
18 
I will give You thanks in the great congregation;
I will praise You among a mighty people.
19 
Do not let those who are wrongfully my enemies rejoice over me;
Nor let those who hate me without cause wink their eye [maliciously].
20 
For they do not speak peace,
But they devise deceitful words [half-truths and lies] against those who are quiet in the land.
21 
They open their mouths wide against me;
They say, “Aha, aha, our eyes have seen it!”

22 
You have seen this, O Lord; do not keep silent.
O Lord, do not be far from me.
23 
Wake Yourself up, and arise to my right
And to my cause, my God and my Lord.
24 
Judge me, O Lord my God, according to Your righteousness and justice;
And do not let them rejoice over me.
25 
Do not let them say in their heart, “Aha, that is what we wanted!”
Do not let them say, “We have swallowed him up and destroyed him.”
26 
Let those be ashamed and humiliated together who rejoice at my distress;
Let those be clothed with shame and dishonor who magnify themselves over me.

27 
Let them shout for joy and rejoice, who favor my vindication and want what is right for me;
Let them say continually, “Let the Lord be magnified, who delights and takes pleasure in the prosperity of His servant.”
28 
And my tongue shall declare Your righteousness (justice),
And Your praise all the day long.

Notas al pie

  1. Psalm 35:2 See note Jer 46:3.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 35

Salimo la Davide.

1Inu Yehova, mulimbane nawo amene akulimbana nane;
    mumenyane nawo amene akumenyana nane.
Tengani chishango ndi lihawo;
    dzukani ndipo bwerani mundithandize.
Tengani mkondo ndi nthungo,
    kulimbana ndi iwo amene akundithamangitsa.
Uzani moyo wanga kuti,
    “Ine ndine chipulumutso chako.”

Iwo amene akufunafuna moyo wanga
    anyozedwe ndi kuchita manyazi;
iwo amene akukonza kuti moyo wanga uwonongeke
    abwerere mʼmbuyo mochititsa mantha.
Akhale ngati mankhusu owuluka ndi mphepo
    pamene mngelo wa Yehova akuwapirikitsa.
Njira yawo ikhale ya mdima ndi yoterera
    pamene mngelo wa Yehova akuwathamangitsa.
Popeza ananditchera ukonde popanda chifukwa
    ndipo popanda chifukwa andikumbira dzenje,
chiwonongeko chiwapeza modzidzimutsa
    ukonde umene iwo abisa uwakole,
    agwere mʼdzenje kuti awonongedwe.
Pamenepo moyo wanga udzakondwera mwa Yehova
    ndi kusangalala ndi chipulumutso chake.
10 Thupi langa lidzafuwula mokondwera,
    “Ndani angafanane nanu Yehova?
Mumalanditsa osauka kwa amene ali ndi mphamvu zambiri,
    osauka ndi osowa kwa iwo amene amawalanda.”

11 Mboni zopanda chisoni zinayimirira,
    zinandifunsa zinthu zimene sindikuzidziwa.
12 Iwo anandibwezera zoyipa pa zabwino
    ndipo anasiya moyo wanga pa chisoni.
13 Koma pamene iwo ankadwala, ine ndinavala chiguduli
    ndi kudzichepetsa ndekha posala zakudya.
Pamene mapemphero anga anabwerera kwa ine osayankhidwa,
14     ndinayendayenda ndi kulira maliro,
    kumulira ngati bwenzi langa kapena mʼbale wanga.
Ndinaweramitsa mutu wanga mosweka mtima
    kukhala ngati ndikulira amayi anga.
15 Koma pamene ndinaphunthwa, iwo anasonkhana mosangalala;
    ondithira nkhondo anasonkhana kutsutsana nane, ineyo osadziwa.
    Iwo sanasiye kundiyankhulira mawu onyoza.
16 Monga anthu osapembedza, iwo anandinyoza mwachipongwe;
    anandikukutira mano awo.
17 Ambuye, mpaka liti mudzakhala mukungoyangʼana?
    Landitsani moyo wanga ku chiwonongeko chawo,
    moyo wanga wopambana ku mikango.
18 Ndidzakuyamikani mu msonkhano waukulu;
    pakati pa gulu lalikulu la anthu ndidzakutamandani.

19 Musalole adani anga onyenga
    akondwere chifukwa cha masautso anga;
musalole kuti amene amadana nane popanda chifukwa
    andiyangʼane chamʼmbali mondinyoza.
20 Iwowo sayankhula mwamtendere,
    koma amaganizira zonamizira
    iwo amene amakhala mwabata mʼdziko.
21 Iwo amandiseka mofuwula ndipo amati, “Haa! Haa!
    Ndipo ndi maso athuwa ife taziona.”

22 Yehova mwaona zimenezi; musakhale chete.
    Ambuye musakhale kutali ndi ine.
23 Dzukani, ndipo nyamukani kunditeteza!
    Mulimbane nawo chifukwa cha ine, Mulungu wanga ndi Ambuye anga.
24 Onetsani kusalakwa kwanga mwa chilungamo chanu, Inu Yehova Mulungu wanga.
    Musalole kuti akondwere chifukwa cha mavuto anga.
25 Musalole kuti aganize kuti, “Amati atani, zachitika monga momwe timafunira!”
    Kapena kunena kuti, “Tamutha ameneyu basi.”

26 Onse amene amakondwera ndi masautso anga
    achite manyazi ndi kusokonezeka.
Onse amene amadzikweza kufuna kundipambana,
    avekedwe manyazi ndi mnyozo ngati zovala.
27 Koma amene amakondwera chifukwa chakuti ndine wosalakwa,
    afuwule mwachimwemwe ndi chisangalalo.
Nthawi zonse azinena kuti, “Yehova akwezeke,
    Iye amene amakondwera ndi kupeza bwino kwa mtumiki wake.”
28 Pakamwa panga padzayankhula za chilungamo chanu
    ndi za matamando anu tsiku lonse.