Amplified Bible

Psalm 22

A Cry of Anguish and a Song of Praise.

To the Chief Musician; set to [the tune of] Aijeleth Hashshahar (The Doe of the Dawn). A Psalm of David.

1[a]My God, my God, why have You forsaken me?
Why are You so far from helping me, and from the words of my groaning?

O my God, I call out by day, but You do not answer;
And by night, but I find no rest nor quiet.

But You are holy,
O You who are enthroned in [the holy place where] the praises of Israel [are offered].

In You our fathers trusted [leaned on, relied on, and were confident];
They trusted and You rescued them.

They cried out to You and were delivered;
They trusted in You and were not disappointed or ashamed.


But I am [treated as] a worm [insignificant and powerless] and not a man;
I am the scorn of men and despised by the people.

All who see me laugh at me and mock me;
They [insultingly] open their lips, they shake their head, saying,

“He trusted and committed himself to the Lord, let Him save him.
Let Him rescue him, because He delights in him.”


Yet You are He who pulled me out of the womb;
You made me trust when on my mother’s breasts.
10 
I was cast upon You from birth;
From my mother’s womb You have been my God.

11 
Do not be far from me, for trouble is near;
And there is no one to help.
12 
Many [enemies like] bulls have surrounded me;
Strong bulls of Bashan have encircled me.
13 
They open wide their mouths against me,
Like a ravening and a roaring lion.
14 
I am poured out like water,
And all my bones are out of joint.
My heart is like wax;
It is melted [by anguish] within me.
15 
My strength is dried up like a fragment of clay pottery;
And my [dry] tongue clings to my jaws;
And You have laid me in the dust of death.
16 
For [a pack of] dogs have surrounded me;
A gang of evildoers has encircled me,
They pierced my hands and my feet.
17 
I can count all my bones;
They look, they stare at me.
18 
They divide my clothing among them
And cast lots for my [b]garment.

19 
But You, O Lord, do not be far from me;
O You my help, come quickly to my assistance.
20 
Rescue my life from the sword,
My only life from the paw of the dog (the executioner).
21 
Save me from the lion’s mouth;
From the horns of the wild oxen You answer me.

22 
I will tell of Your name to my countrymen;
In the midst of the congregation I will praise You.
23 
You who fear the Lord [with awe-inspired reverence], praise Him!
All you descendants of Jacob, honor Him.
Fear Him [with submissive wonder], all you descendants of Israel.
24 
For He has not despised nor detested the suffering of the afflicted;
Nor has He hidden His face from him;
But when he cried to Him for help, He listened.

25 
My praise will be of You in the great assembly.
I will pay my vows [made in the time of trouble] before those who [reverently] fear Him.
26 
The afflicted will eat and be satisfied;
Those who [diligently] seek Him and require Him [as their greatest need] will praise the Lord.
May your hearts live forever!
27 
All the ends of the earth will remember and turn to the Lord,
And all the families of the nations will bow down and worship before You,
28 
For the kingship and the kingdom are the Lord’s
And He rules over the nations.
29 
All the prosperous of the earth will eat and worship;
All those who go down to the dust (the dead) will bow before Him,
Even he who cannot keep his soul alive.
30 
Posterity will serve Him;
They will tell of the Lord to the next generation.
31 
They will come and declare His righteousness
To a people yet to be born—that He has done it [and that it is finished].

Notas al pie

  1. Psalm 22:1 This psalm may have been prayed by Jesus when He was on the cross. It begins with, “My God, my God, why have You forsaken me?” and ends with a thought of finality. The psalm is quoted in Matt 27:46; Mark 15:34; and alluded to in Matt 27:35, 39, 43 and John 19:23, 24, 28 as being fulfilled at Christ’s crucifixion.
  2. Psalm 22:18 A prophetic reference to the long, seamless shirt-like tunic worn by Jesus as an undergarment.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 22

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Monga mwa “Mbawala yayikazi ya Mmawa.” Salimo la Davide.

1Mulungu wanga, Mulungu wanga, nʼchifukwa chiyani mwandisiya?
    Chifuwa chiyani simukundithandiza ndi pangʼono pomwe?
    Nʼchifukwa chiyani simukumva mawu a kudandaula kwanga?
Inu Mulungu wanga, ine ndimalira masana, koma simuyankha,
    usikunso, ndipo sindikhala chete.

Inu ndinu Woyera, wokhala pa mpando waufumu;
    ndinu matamando a Israeli.
Pa inu makolo athu anadalira;
    iwo anadalira ndipo Inu munawapulumutsa.
Analirira kwa inu ndipo munawapulumutsa.
    Iwo anakhulupirira Inu ndipo simunawakhumudwitse.

Koma ine ndine nyongolotsi osati munthu,
    wosekedwa ndi wonyozedwa ndi anthu onse.
Onse amene amandiona amandiseka;
    amandiyankhulira mawu achipongwe akupukusa mitu yawo kunena kuti
“Iyeyu amadalira Yehova,
    musiyeni Yehovayo amulanditse.
Musiyeni Yehova amupulumutse
    popeza amakondwera mwa Yehovayo.”

Komabe Inu ndinu amene munandibadwitsa, munanditulutsa mʼmimba mwa amayi anga.
    Munachititsa kuti ndizikudalirani
    ngakhale pa nthawi imene ndinkayamwa.
10 Chibadwire ine ndinaperekedwa kwa Inu;
    kuchokera mʼmimba mwa amayi anga Inu mwakhala muli Mulungu wanga.
11 Musakhale kutali ndi ine,
    pakuti mavuto ali pafupi
    ndipo palibe wina wondipulumutsa.

12 Ngʼombe zazimuna zandizungulira;
    ngʼombe zazimuna zamphamvu za ku Basani zandizinga.
13 Mikango yobangula pokadzula nyama,
    yatsekula kwambiri pakamwa pawo kulimbana nane.
14 Ine ndatayika pansi ngati madzi
    ndipo mafupa anga onse achoka mʼmalo mwake.
Mtima wanga wasanduka phula;
    wasungunuka mʼkati mwanga.
15 Mphamvu zanga zauma ngati phale,
    ndipo lilime langa lamamatira ku nsagwada;
    mwandigoneka mʼfumbi la imfa.
16 Agalu andizungulira;
    gulu la anthu oyipa landizinga.
    Alasa manja ndi mapazi anga.
17 Ine nditha kuwerenga mafupa anga onse;
    anthu amandiyangʼanitsitsa ndi kundidzuma.
18 Iwo agawana zovala zanga pakati pawo
    ndi kuchita maere pa zovala zangazo.

19 Koma Inu Yehova, musakhale kutali;
    Inu mphamvu yanga, bwerani msanga kuti mudzandithandize.
20 Pulumutsani moyo wanga ku lupanga,
    moyo wanga wopambanawu ku mphamvu ya agalu.
21 Ndilanditseni mʼkamwa mwa mikango;
    pulumutseni ku nyanga za njati.

22 Ine ndidzalengeza dzina lanu kwa abale anga;
    ndidzakutamandani mu msonkhano.
23 Inu amene mumaopa Yehova mutamandeni!
    Inu zidzukulu zonse za Yakobo, mulemekezeni!
    Muopeni mwaulemu, inu zidzukulu zonse za Israeli!
24 Pakuti Iye sanapeputse kapena kunyoza
    kuvutika kwa wosautsidwayo;
Iye sanabise nkhope yake kwa iye.
    Koma anamvera kulira kwake kofuna thandizo.

25 Ndidzakutamandani pa msonkhano waukulu chifukwa cha zimene mwandichitira.
    Ndidzakwaniritsa lonjezo langa pamaso pa amene amaopa Inu.
26 Osauka adzadya ndipo adzakhuta;
    iwo amene amafunafuna Yehova adzamutamanda.
    Mitima yanu ikhale ndi moyo mpaka muyaya!
27 Malekezero onse a dziko lapansi
    adzakumbukira Yehova ndi kutembenukira kwa Iye,
ndipo mabanja a mitundu ya anthu
    adzawerama pamaso pake,
28 pakuti ulamuliro ndi wake wa Yehova
    ndipo Iye amalamulira anthu a mitundu yonse.

29 Anthu olemera onse a dziko lapansi adzachita phwando ndi kulambira;
    onse amene amapita ku fumbi adzagwada pamaso pake;
    iwo amene sangathe kudzisunga okha ndi moyo.
30 Zidzukulu zamʼtsogolo zidzamutumikira Iye;
    mibado ya mʼtsogolo idzawuzidwa za Ambuye.
31 Iwo adzalengeza za chilungamo chake
    kwa anthu amene pano sanabadwe
    pakuti Iye wachita zimenezi.