Amplified Bible

Psalm 149

Israel Invoked to Praise the Lord.

1Praise the Lord!
Sing to the Lord a new song,
And praise Him in the congregation of His godly ones (believers).

Let Israel rejoice in their Maker;
Let Zion’s children rejoice in their King.

Let them praise His name with dancing;
Let them sing praises to Him with the tambourine and lyre.

For the Lord takes pleasure in His people;
He will beautify the humble with salvation.


Let the godly ones exult in glory;
Let them sing for joy on their beds.

Let the high praises of God be in their throats,
And a two-edged sword in their hands,

To execute vengeance on the nations
And punishment on the peoples,

To bind their kings with chains
And their nobles with fetters of iron,

To execute on them the judgment written.
This is the honor for all His godly ones.
Praise the Lord! (Hallelujah!)

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 149

1Tamandani Yehova.

Imbirani Yehova nyimbo yatsopano,
    matamando ake mu msonkhano wa oyera mtima.

Israeli asangalale mwa mlengi wake;
    anthu a ku Ziyoni akondwere mwa Mfumu yawo.
Atamande dzina lake povina
    ndi kuyimbira Iye nyimbo ndi tambolini ndi pangwe.
Pakuti Yehova amakondwera ndi anthu ake;
    Iye amaveka chipulumutso odzichepetsa.
Oyera mtima asangalale mu ulemu wake
    ndi kuyimba mwachimwemwe pa mabedi awo.

Matamando a Mulungu akhale pakamwa pawo,
    ndi lupanga lakuthwa konsekonse mʼmanja mwawo,
kubwezera chilango anthu a mitundu ina,
    ndi kulanga anthu a mitundu yonse,
kumanga mafumu awo ndi zingwe,
    anthu awo otchuka ndi unyolo wachitsulo,
kuchita zimene zinalembedwa zotsutsana nawo
    Uwu ndi ulemerero wa oyera mtima ake onse.

Tamandani Yehova.