Amplified Bible

Psalm 139

God’s Omnipresence and Omniscience.

To the Chief Musician. A Psalm of David.

1O Lord, you have searched me [thoroughly] and have known me.

You know when I sit down and when I rise up [my entire life, everything I do];
You understand my thought from afar.

You scrutinize my path and my lying down,
And You are intimately acquainted with all my ways.

Even before there is a word on my tongue [still unspoken],
Behold, O Lord, You know it all.

You have enclosed me behind and before,
And [You have] placed Your hand upon me.

Such [infinite] knowledge is too wonderful for me;
It is too high [above me], I cannot reach it.


Where can I go from Your Spirit?
Or where can I flee from Your presence?

If I ascend to heaven, You are there;
If I make my bed in Sheol (the nether world, the place of the dead), behold, You are there.

If I take the wings of the dawn,
If I dwell in the remotest part of the sea,
10 
Even there Your hand will lead me,
And Your right hand will take hold of me.
11 
If I say, “Surely the darkness will cover me,
And the night will be the only light around me,”
12 
Even the darkness is not dark to You and conceals nothing from You,
But the night shines as bright as the day;
Darkness and light are alike to You.

13 
For You formed my innermost parts;
You knit me [together] in my mother’s womb.
14 
I will give thanks and praise to You, for I am fearfully and wonderfully made;
Wonderful are Your works,
And my soul knows it very well.
15 
My frame was not hidden from You,
When I was being formed in secret,
And intricately and skillfully formed [as if embroidered with many colors] in the depths of the earth.
16 
Your eyes have seen my unformed substance;
And in Your book were all written
The days that were appointed for me,
When as yet there was not one of them [even taking shape].

17 
How precious also are Your thoughts to me, O God!
How vast is the sum of them!
18 
If I could count them, they would outnumber the sand.
When I awake, I am still with You.

19 
[a]O that You would kill the wicked, O God;
Go away from me, therefore, men of bloodshed.
20 
For they speak against You wickedly,
Your enemies take Your name in vain.
21 
Do I not hate those who hate You, O Lord?
And do I not loathe those who rise up against You?
22 
I hate them with perfect and utmost hatred;
They have become my enemies.

23 
Search me [thoroughly], O God, and know my heart;
Test me and know my anxious thoughts;
24 
And see if there is any wicked or hurtful way in me,
And lead me in the everlasting way.

Notas al pie

  1. Psalm 139:19 In the first eighteen verses of this psalm, the psalmist acknowledges that God knows everything that the psalmist ever does, no matter when or where he does it. Although God’s vast knowledge of an individual’s deeds can be reassuring for the righteous, it should be frightening for the wicked. In verses 19-24, the psalmist distances himself from the wicked and asks God to help him live in such a way that pleases God.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 139

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Salimo la Davide.

1Inu Yehova, mwandisanthula
    ndipo mukundidziwa.
Inu mumadziwa pamene ndikhala pansi ndi pamene ndidzuka;
    mumazindikira maganizo anga muli kutali.
Mumapenyetsetsa pamene ndikutuluka ndi kugona kwanga;
    mumadziwa njira zanga zonse.
Mawu asanatuluke pa lilime langa
    mumawadziwa bwinobwino, Inu Yehova.

Mumandizinga kumbuyo ndi kutsogolo komwe;
    mwasanjika dzanja lanu pa ine.
Nzeru zimenezi ndi zopitirira nzeru zanga,
    ndi zapamwamba kuti ine ndizipeze.

Kodi ndingapite kuti kufuna kuzemba Mzimu wanu?
    Kodi ndingathawire kuti kuchoka pamaso panu?
Ndikakwera kumwamba, Inu muli komweko;
    ndikakagona ku malo a anthu akufa, Inu muli komweko.
Ngati ndiwulukira kotulukira dzuwa,
    ngati ndikakhala ku malekezero a nyanja,
10 kumenekonso dzanja lanu lidzanditsogolera,
    dzanja lanu lamanja lidzandigwiriziza.

11 Ndikanena kuti, “Zoonadi, mdima udzandibisa ndithu
    ndipo kuwunika kukhale mdima mondizungulira,”
12 komabe mdimawo sudzakhala mdima kwa Inu;
    usiku udzawala ngati masana,
    pakuti mdima uli ngati kuwunika kwa Inu.

13 Pakuti Inu munalenga za mʼkati mwanga;
    munandiwumba pamodzi mʼmimba mwa amayi anga.
14 Ndimakuyamikani chifukwa ndinapangidwa mochititsa mantha ndi modabwitsa;
    ntchito zanu ndi zodabwitsa,
    zimenezi ndimazidziwa bwino lomwe.
15 Mapangidwe anga sanabisike pamaso panu
    pamene ndimapangidwa mʼmalo achinsinsi,
pamene ndinkawumbidwa mwaluso mʼmimba ya amayi anga.
16 Maso anu anaona thupi langa lisanawumbidwe.
    Masiku onse amene anapatsidwa kwa ine, analembedwa mʼbuku lanu
    asanayambe nʼkuwerengedwa komwe.

17 Zolingalira zanu pa ine ndi zamtengowapatali, Inu Mulungu,
    ndi zosawerengeka ndithu!
18 Ndikanaziwerenga,
    zikanakhala zochuluka kuposa mchenga;
    pamene ndadzuka, ndili nanube.

19 Ndi bwino mukanangopha anthu oyipa, Inu Mulungu!
    Chokereni inu anthu owononga anzanu!
20 Amayankhula za Inu ndi zolinga zoyipa;
    adani anu amagwiritsa ntchito dzina lanu molakwika.
21 Kodi ine sindidana nawo amene amakudani, Inu Yehova?
    Kodi sindinyansidwa nawo amene amakuwukirani?
22 Ndimadana nawo kwathunthu;
    ndi adani anga.

23 Santhuleni, Inu Mulungu ndipo mudziwe mtima wanga;
    Yeseni ndipo mudziwe zolingalira zanga.
24 Onani ngati muli mayendedwe aliwonse oyipa mwa ine,
    ndipo munditsogolere mʼnjira yanu yamuyaya.