Amplified Bible

Psalm 112

Prosperity of the One Who Fears the Lord.

1Praise the Lord! (Hallelujah!)
Blessed [fortunate, prosperous, and favored by God] is the man who fears the Lord [with awe-inspired reverence and worships Him with obedience],
Who delights greatly in His commandments.

His descendants will be mighty on earth;
The generation of the upright will be blessed.

Wealth and riches are in his house,
And his righteousness endures forever.

Light arises in the darkness for the upright;
He is gracious and compassionate and righteous (upright—in right standing with God).

It is well with the man who is gracious and lends;
He conducts his affairs with justice.

He will never be shaken;
The righteous will be remembered forever.


He will not fear bad news;
His heart is steadfast, trusting [confidently relying on and believing] in the Lord.

His heart is upheld, he will not fear
While he looks [with satisfaction] on his adversaries.

He has given freely to the poor;
His righteousness endures forever;
His horn will be exalted in honor.

10 
The wicked will see it and be angered,
He will gnash his teeth and melt away [in despair and death];
The desire of the wicked will perish and come to nothing.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 112

1Tamandani Yehova.

Wodala munthu amene amaopa Yehova,
    amene amakondwera kwambiri ndi malamulo ake.

Ana ake adzakhala amphamvu mʼdziko;
    mʼbado wa olungama mtima udzadalitsidwa.
Kulemera ndi chuma zili mʼnyumba yake,
    ndipo chilungamo chake ndi chosatha.
Ngakhale mu mdima kuwala kumatulukira olungama mtima;
    wokoma mtima, wachifundo ndi wowongoka mtima.
Zinthu zabwino zidzabwera kwa iye amene amapereka mowolowamanja ndi wokongoletsa mwaufulu,
    amene amachita ntchito yake mwachilungamo.

Ndithu sadzagwedezeka;
    munthu wolungama sadzayiwalika mpaka muyaya.
Saopa akamva zoyipa zimene zachitika;
    mtima wake ndi wokhazikika ndipo amadalira Yehova.
Mtima wake ndi wotetezedwa, sadzakhala ndi mantha;
    potsiriza pake adzayangʼana adani ake mwachipambano.
Wopereka mphatso zake mowolowamanja kwa osauka,
    chilungamo chake chimanka mpaka muyaya;
    nyanga yake idzakwezedwa mwaulemu.

10 Munthu woyipa adzaona zimenezi ndipo adzapsa mtima;
    adzakukuta mano ake ndipo adzasungunuka.
    Zolakalaka za anthu oyipa sizidzachitika konse.