Amplified Bible

Psalm 111

The Lord Praised for His Goodness.

1Praise the Lord! (Hallelujah!)
I will give thanks to the Lord with all my heart,
In the company of the upright and in the congregation.

Great are the works of the Lord,
Studied by all those who delight in them.

Splendid and majestic is His work,
And His righteousness endures forever.

He has made His wonderful acts to be remembered;
The Lord is gracious and merciful and full of loving compassion.

He has given food to those who fear Him [with awe-inspired reverence];
He will remember His covenant forever.

He has declared and made known to His people the power of His works,
In giving them the heritage of the nations.


The works of His hands are truth and [absolute] justice;
All His precepts are sure (established, reliable, trustworthy).

They are upheld forever and ever;
They are done in [absolute] truth and uprightness.

He has sent redemption to His people;
He has ordained His covenant forever;
Holy and awesome is His name—[inspiring reverence and godly fear].
10 
The [reverent] fear of the Lord is the beginning (the prerequisite, the absolute essential, the alphabet) of wisdom;
A good understanding and a teachable heart are possessed by all those who do the will of the Lord;
His praise endures forever.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 111

1Tamandani Yehova.

Ndidzathokoza Yehova ndi mtima wanga wonse
    mʼbwalo la anthu olungama mtima ndi pa msonkhano.

Ntchito za Yehova nʼzazikulu;
    onse amene amakondwera nazo amazilingalira.
Zochita zake ndi za ulemerero ndi zaufumu,
    ndipo chilungamo chake ndi chosatha.
Iye wachititsa kuti zodabwitsa zake zikumbukirike;
    Yehova ndi wokoma mtima ndi wachifundo.
Amapereka chakudya kwa amene amamuopa Iye;
    amakumbukira pangano lake kwamuyaya.
Waonetsa anthu ake mphamvu ya ntchito zake,
    kuwapatsa mayiko a anthu a mitundu ina.
Ntchito za manja ake ndi zokhulupirika ndi zolungama;
    malangizo ake onse ndi odalirika.
Malamulo ndi okhazikika ku nthawi za nthawi,
    ochitidwa mokhulupirika ndi molungama.
Iyeyo amawombola anthu ake;
    anakhazikitsa pangano lake kwamuyaya
    dzina lake ndi loyera ndi loopsa.

10 Kuopa Yehova ndicho chiyambi cha nzeru;
    onse amene amatsatira malangizo ake amamvetsa bwino zinthu.
    Iye ndi wotamandika mpaka muyaya.