Amplified Bible

Proverbs 19

On Life and Conduct

1Better is a poor man who walks in his integrity
Than a [rich] man who is twisted in his speech and is a [shortsighted] fool.

Also it is not good for a person to be without knowledge,
And he who hurries with his feet [acting impulsively and proceeding without caution or analyzing the consequences] sins (misses the mark).

The foolishness of man undermines his way [ruining whatever he undertakes];
Then his heart is resentful and rages against the Lord [for, being a fool, he blames the Lord instead of himself].

Wealth makes many friends,
But a poor man is separated from his friend.

A false witness will not go unpunished,
And he who breathes out lies will not escape.

Many will seek the favor of a generous and noble man,
And everyone is a friend to him who gives gifts.

All the brothers of a poor man hate him;
How much more do his friends abandon him!
He pursues them with words, but they are gone.

He who gains wisdom and good sense loves (preserves) his own soul;
He who keeps understanding will find good and prosper.

A false witness will not go unpunished,
And he who breathes lies will perish.
10 
Luxury is not fitting for a fool;
Much less for a slave to rule over princes.
11 
Good sense and discretion make a man slow to anger,
And it is his honor and glory to overlook a transgression or an offense [without seeking revenge and harboring resentment].
12 
The king’s wrath terrifies like the roaring of a lion,
But his favor is as [refreshing and nourishing as] dew on the grass.
13 
A foolish (ungodly) son is destruction to his father,
And the contentions of a [quarrelsome] wife are like a constant dripping [of water].
14 
House and wealth are the inheritance from fathers,
But a wise, understanding, and sensible wife is [a gift and blessing] from the Lord.
15 
Laziness casts one into a deep sleep [unmindful of lost opportunity],
And the idle person will suffer hunger.
16 
He who keeps and obeys the commandment [of the Lord] keeps (guards) his own life,
But he who is careless of his ways and conduct will die.
17 
He who is gracious and lends a hand to the poor lends to the Lord,
And the Lord will repay him for his good deed.
18 
Discipline and teach your son while there is hope,
And do not [indulge your anger or resentment by imposing inappropriate punishment nor] desire his destruction.
19 
A man of great anger will bear the penalty [for his quick temper and lack of self-control];
For if you rescue him [and do not let him learn from the consequences of his action], you will only have to rescue him over and over again.
20 
Listen to counsel, receive instruction, and accept correction,
That you may be wise in the time to come.
21 
Many plans are in a man’s mind,
But it is the Lord’s purpose for him that will stand (be carried out).
22 
That which is desirable in a man is his loyalty and unfailing love,
But it is better to be a poor man than a [wealthy] liar.
23 
The fear of the Lord leads to life,
So that one may sleep satisfied, untouched by evil.
24 
The lazy man buries his hand in the [food] dish,
But will not even bring it to his mouth again.
25 
Strike a scoffer [for refusing to learn], and the naive may [be warned and] become prudent;
Reprimand one who has understanding and a teachable spirit, and he will gain knowledge and insight.
26 
He who assaults his father and chases away his mother
Is a son who brings shame and disgrace.
27 
Cease listening, my son, to instruction and discipline
And you will stray from the words of knowledge.
28 
A wicked and worthless witness mocks justice,
And the mouth of the wicked spreads iniquity.
29 
Judgments are prepared for scoffers,
And beatings for the backs of [thickheaded] fools.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Miyambo 19

1Ndi wabwino munthu wosauka amene amayenda mu ungwiro,
    aposa munthu wopusa woyankhula zokhota.

Si bwino kuti munthu akhale wopanda nzeru;
    ndipo munthu woyenda mofulumira amaphonya njira.

Uchitsiru wa munthu umamubweretsera zovuta,
    mtima wake umakwiyira Yehova.

Chuma chimachulukitsa abwenzi;
    koma munthu wosauka bwenzi lake limamuthawa.

Mboni yonama sidzalephera kulangidwa;
    ndipo iye amene amanena mabodza sadzapulumuka.

Anthu ambiri amafuna munthu wopatsa kuti awakomere mtima,
    ndipo munthu amene amapereka mphatso ndi bwenzi la munthu aliyense.

Ngati munthu wosauka abale ake omwe amadana naye,
    nanji abwenzi ake tsono!
Iwo adzamuthawa kupita kutali.
    Amayesa kuwatsatira mowapembedza koma iwo samapezeka konse.

Iye amene amapeza nzeru ndiye kuti amakonda moyo wake.
    Wosamalitsa kukhala wanzeru, zinthu zimamuyendera bwino.

Mboni yonama sidzalephera kulangidwa,
    ndipo iye amene amanena mabodza adzawonongeka.

10 Nʼkosayenera kuti chitsiru chizikhala ndi moyo wamanyado,
    nanjinso kuti kapolo azilamulira akalonga!

11 Nzeru zimapangitsa munthu kukhala wosakwiya msanga;
    ulemerero wake uli posalabadira kuchitiridwa zoyipa.

12 Mkwiyo wa mfumu uli ngati kubangula kwa mkango,
    koma kukoma mtima kwake kuli ngati mame pa udzu.

13 Mwana wopusa ndiye tsoka la abambo ake
    ndipo mkazi wolongolola ndi wotopetsa ngati mvula yamvumbi.

14 Nyumba ndi chuma ndiye cholowa chochokera kwa makolo;
    koma mkazi wanzeru ndi wochokera kwa Yehova.

15 Ulesi umagonetsa tulo tofa nato
    ndipo munthu wosatakataka amakhala ndi njala.

16 Amene amamvera malangizo amasunga moyo wake,
    koma amene sasamala malamulo a Yehova adzafa.

17 Amene amakomera mtima osauka amachita ngati wakongoletsa Yehova,
    ndipo Yehovayo ndiye adzamubwezere.

18 Langa mwana wako, chiyembekezo chikanalipo;
    ngati sutero udzawononga moyo wake.

19 Munthu waukali woopsa ayenera kulandira chilango;
    pakuti akamulekelera ndiye zidzayipa kuposa kale.

20 Mvera uphungu ndipo landira malangizo;
    pa mapeto pake udzakhala wanzeru.

21 Munthu amakonzekera zambiri mu mtima mwake,
    koma cholinga cha Yehova ndiye chidzachitike.

22 Chimene munthu amafuna ndi chikondi chosatha;
    nʼkwabwino kukhala wosauka kusiyana ndi kukhala wabodza.

23 Kuopa Yehova kumabweretsa moyo;
    wotereyo amakhala mu mtendere; ndiye kuti choyipa sichidzamugwera.

24 Munthu waulesi amapisa dzanja lake mʼmbale;
    koma sangathe kufikitsa dzanja lakelo pakamwa pake.

25 Menya munthu wonyoza, ndipo anthu opanda nzeru adzachenjererapo;
    dzudzula munthu wozindikira zinthu, ndipo iye adzapezapo chidziwitso.

26 Mwana wochita ndewu ndi abambo ake ndi kuthamangitsa amayi ake,
    ndi mwana wochititsa manyazi ndi wonyozetsa.

27 Mwana wanga, ukaleka kumvera malangizo,
    udzapatukana ndi mawu opatsa nzeru.

28 Mboni yopanda pake imanyoza cholungama,
    ndipo pakamwa pa anthu oyipa pamameza zoyipa.

29 Chilango chakonzedwa kale kuti chigwere anthu oyipa,
    ndipo mkwapulo wakonzedwa kale kuti ukwapule misana ya anthu opusa.