Amplified Bible

Numbers 5

On Defilement

1The Lord spoke to Moses, saying, “Command the Israelites to send away from the camp every leper and everyone who has a discharge, and whoever is defiled [that is, ceremonially unclean] by [coming in contact with] the dead. You shall send away both male and female; you shall send them outside the camp so that they will not defile their camp where I dwell in their midst.” The Israelites did so, and sent them outside the camp; just as the Lord had said to Moses, so the Israelites did.

And the Lord spoke to Moses, saying, “Say to the Israelites, ‘When a man or woman commits any of the sins of mankind [against other people], thus breaking faith with the Lord, and that person is guilty, then he shall confess the sin which he has committed, and he shall make restitution for his wrong in full, and add a fifth to it, and give it to [the person] whom he has wronged. But if the man [who was wronged] has no redeemer (relative) to whom the restitution may be made, it is to be given to the Lord for the priest, besides the ram of atonement with which atonement is made for the offender. Also every contribution pertaining to all the holy gifts of the Israelites which they offer to the priest, shall be his. 10 And every man’s holy gifts shall be the priest’s; whatever any man gives the priest, it becomes his.’”

The Adultery Test

11 Then the Lord spoke to Moses, saying, 12 “Speak to the Israelites and say to them, ‘If any man’s wife goes astray (deviates) and is unfaithful to him, 13 and a man is intimate with her, and it is hidden from the eyes of her husband and it is kept secret, although she has defiled herself, and there is no witness against her and she has not been caught in the act, 14 and if a spirit (sense, attitude) of jealousy comes over him and he is jealous and angry at his wife who has defiled herself—or if a spirit of jealousy comes over him and he is jealous of his wife when she has not defiled herself— 15 then the man shall bring his wife to the priest, and he shall bring as an offering for her, a tenth of an ephah of barley meal; he shall not pour oil on it nor put frankincense on it [the symbols of favor and joy], because it is a grain offering of jealousy, a memorial grain offering, a reminder of [the consequences of] wickedness.

16 ‘Then the priest shall have her approach and have her stand before the Lord, 17 and the priest shall take holy water [from the sacred basin] in an earthenware vessel; and he shall take some of the dust that is on the floor of the tabernacle and put it in the water. 18 The priest shall then have the woman stand before the Lord, and let the hair of the woman’s head hang loose, and put the memorial grain offering in her hands, which is the jealousy offering, and in the hand of the priest is to be the water of bitterness that brings a curse. 19 Then the priest shall have her take an oath and say to the woman, “If no man has lain with you and if you have not gone astray into uncleanness [while married], then be immune to this water of bitterness that brings a curse; 20 but if you have gone astray [while married] and you have defiled yourself and a man other than your husband has been intimate with you” 21 (then the priest shall have the woman swear the oath of the curse, and say to the woman), “The Lord make you a curse and an oath among your people when the Lord makes your thigh [a]waste away and your abdomen swell; 22 and this water that brings a curse shall go into your stomach, and make your abdomen swell and your thigh waste away.” And the woman shall say, “Amen. Amen (so let it be).”

23 ‘The priest shall then write these curses on a scroll and shall wash them off into the water of bitterness; 24 and he shall make the woman drink the water of bitterness that brings a curse, and the water that brings the curse will go into her and cause bitterness. 25 Then the priest shall take the grain offering of jealousy out of the woman’s hand, and he shall wave the grain offering before the Lord and offer it on the altar. 26 Then the priest shall take a handful of the grain offering as the memorial portion of it and offer it up in smoke on the altar, and afterward he shall make the woman drink the water. 27 When he has made her drink the water, then it shall come about, that if she has defiled herself and has been unfaithful to her husband, the curse water will go into her and cause bitterness and cause her abdomen to swell and her thigh to waste away, and the woman will become a curse among her people. 28 But if the woman has not defiled herself and is clean, then she will be free and conceive children.

29 ‘This is the law of jealousy: when a wife goes astray [while married] and defiles herself, 30 or when a spirit (sense, attitude) of jealousy and suspicion comes on a man and he is jealous of his wife; then he shall have the woman stand before the Lord, and the priest shall apply this law to her. 31 Further, the husband will be free from guilt, but that woman [if guilty] shall bear her guilt.’”

Notas al pie

  1. Numbers 5:21 Lit fall.

Ang Pulong Sang Dios

Numero 5

Ang Pagtinlo sang Kampo

1Nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Sugua ang mga Israelinhon nga paguwaon nila sa kampo ang bisan sin-o nga may delikado nga balatian sa panit,[a] ukon may nagaguwa sa iya kinatawo tungod sa balatian, ukon nangin mahigko siya tungod nakatandog siya sang patay. Huo, paguwaa ninyo sila, lalaki man ukon babayi agod indi nila mahigkuan ang ila kampo, nga sa diin nagapuyo ako upod sa inyo.” Gani ginpaguwa sang mga Israelinhon ato nga mga tawo sa kampo suno sa ginsugo sang Ginoo kay Moises.

Ang Bayad sa Tawo nga Ginhimuan sang Malain

Dayon nagsiling ang Ginoo kay Moises, “Silinga ang mga Israelinhon nga kon ang isa ka lalaki ukon babayi naglapas sa luyag sang Ginoo paagi sa paghimo sang malain sa iya isigkatawo, ina nga tawo nakasala. Kinahanglan nga ituad niya ang iya sala nga nahimo, kag bayaran niya sing bug-os ang pagkabutang nga iya ginkuha ukon ginpierdi, kag dugangan pa niya sing 20 porsiyento sang bili sini. Ihatag niya ini tanan sa tawo nga nahimuan niya sang malain. Pero kon ang nahimuan sang malain patay na kag wala siya sing malapit nga paryente nga magbaton sini nga bayad, ang bayad iya na sang Ginoo kag kinahanglan nga ihatag ini sa pari, upod sang karnero nga ihalad sang pari sa pagtubos sang sala sang amo nga tawo. Ang tanan nga balaan nga regalo nga ginadala sang mga Israelinhon sa mga pari mangin iya sang mga pari. 10 Huo, mangin iya na sang mga pari ining balaan nga mga halad.”

Ang Parte sa Babayi nga Ginasuspetsuhan nga Nagapanginlalaki

11 Nagsiling pa gid ang Ginoo kay Moises, 12 “Ihambal ini sa mga Israelinhon: Halimbawa ang isa ka lalaki nagasuspetso nga ang iya asawa nagluib kag nangin indi matutom sa iya, 13 kay sa banta niya naghulid ini sa isa ka lalaki. Pero wala niya ini makita kag wala siya sang prueba. Kag wala sing may magtestigo kontra sa mahigko nga buhat sang iya asawa, kay wala sing may nakakita sa iya sa akto. 14-15 Kon magpangimon kag magsuspetso gani siya sa iya asawa, kinahanglan nga dal-on niya siya sa pari, bisan indi matuod nga naghimo siya sining mahigko nga buhat. Kag kinahanglan nga magdala ang bana sang halad para sa iya asawa nga duha ka kilo nga harina nga barley. Kinahanglan nga indi niya ini pagbutangan sang lana ukon insenso, kay halad ini nga bilang regalo nga ihalad niya tungod sang iya pagsuspetso sa iya asawa. Isa ini ka halad sa paghibalo kon bala nakasala ang iya asawa ukon wala.

16 “Dal-on sang pari ang babayi sa akon presensya, 17 kag dayon magbutang ang pari sang balaan nga tubig sa kolon, kag butangan niya ini nga tubig sang yab-ok nga halin sa salog sang Tolda nga Simbahan. 18 Kon napatindog na sang pari ang babayi sa akon presensya, bunghayon sang pari ang buhok sang babayi kag ibutang sa iya kamot ang halad nga regalo para sa paghibalo kon bala nakasala siya ukon wala. Ginhalad ini sang iya bana tungod sang iya pagsuspetso sa iya. Pagkatapos uyatan sang pari ang kolon nga may mapait nga tubig nga nagadala sang mga pagpakamalaot, 19 kag dayon pasumpaon niya ang babayi kon nagpanginlalaki siya ukon wala, kag silingan, ‘Kon wala mo ginhigkuan ang imo kaugalingon paagi sa pagpakighilawas sa iban nga lalaki, indi ka mahalitan sang pagpakamalaot nga ginadala sang sining mapait nga tubig. 20 Pero kon ginhigkuan mo ang imo kaugalingon paagi sa pagpakighilawas sa lalaki nga indi mo bana, 21 nagasumpa ako nga mangin halimbawa ikaw sa mga tawo sang pagpakamalaot sang Ginoo sa tion nga indi ka na makabata.[b] 22 Kabay pa nga ini nga tubig nga nagadala sang pagpakamalaot magsulod sa imo lawas agod indi ka na makabata.’ Dayon masiling ang babayi, ‘Komporme ako.’

23 “Dayon isulat sang pari ini nga mga sumpa sa isa ka sululatan kag hugasan niya ini didto sa mapait nga tubig. 24 (Kon ipainom na sa babayi ang mapait nga tubig nga nagadala sang mga pagpakamalaot, mangin kabangdanan ini sang iya puwerte nga pag-antos kon may sala siya.) 25 Kuhaon sang pari sa kamot sang babayi ang halad nga regalo nga ginhalad sang iya bana tungod sang iya pagsuspetso, kag bayawon ini sang pari sa akon presensya kag dal-on dayon sa halaran. 26 Magkuha ang pari sang isa ka hakop sang sini nga halad nga para sa paghibalo kon bala nakasala ang babayi ukon wala, kag dayon sunugon ini sa halaran. Pagkatapos ipainom niya sa babayi ang tubig. 27 Kon matuod nga ginhigkuan niya ang iya kaugalingon paagi sa pagluib sa iya bana, ang tubig nga iya gin-inom nga nagadala sang mga pagpakamalaot magapaantos sa iya sing puwerte gid. Indi na siya makabata kag mangin halimbawa siya sa mga tawo sang pagpakamalaot sang Dios. 28 Pero kon wala niya ginhigkuan ang iya kaugalingon, indi siya mahalitan, kag makabata siya.

29 “Amo ini ang kasuguan parte sa bana nga nagasuspetso sa iya asawa. Kon ginhigkuan sang asawa ang iya kaugalingon paagi sa pagluib sa iya bana, 30 ukon nagsuspetso ang bana sa iya asawa nga nagapanginlalaki siya, kinahanglan patindugon sang pari ang amo nga asawa sa akon presensya kag ipatuman ini nga mga kasuguan sa iya. 31 Ang bana wala sing salabton, pero ang asawa may salabton kon nakasala siya, kag magaantos siya sa iya sala.”

Notas al pie

  1. 5:2 delikado nga balatian sa panit: sa iban nga mga translations, aro. Ang Hebreo nga pulong sini ginagamit sa pila ka klase sang balatian sa panit nga ginakabig nga mahigko, suno sa Lev. 13.
  2. 5:21 indi ka na makabata: sa literal, maggamay ang imo balikawang (ukon kinatawo) kag maghabok ang imo tiyan. Amo man sa bersikulo 22 kag 27.