Amplified Bible

Numbers 31

The Slaughter of Midian

1The Lord spoke to Moses, saying, “Take vengeance for the Israelites on the Midianites; afterward you will be gathered to your people [in death].” Moses spoke to the people, saying, “Arm men from among you for war, so that they may go against Midian to execute the Lord’s vengeance on Midian [for seducing Israel to participate in idolatry]. A thousand [fighting men] from each tribe of all the tribes of Israel you shall send to the war.” So out of the thousands of Israel, a thousand from each tribe were selected, twelve thousand armed for war. Moses sent them, a thousand from each tribe, to the war, and Phinehas the son of Eleazar the priest, to war with them, and the sacred vessels [of the sanctuary] and the trumpets to blow the alarm in his hand. They made war against Midian, just as the Lord had commanded Moses, and they killed every male. They killed the kings of Midian along with the rest of their slain: Evi and Rekem and Zur [the father of Cozbi] and Hur and Reba, the five kings of Midian; also Balaam the son of Beor they killed with the sword. The sons of Israel captured the women of Midian and their children; and all their cattle, all their livestock, and all their property they took as spoil [of war]. 10 They burned all the cities where they lived, and all their encampments with fire. 11 They took all the plunder and all the spoils of war, both people and livestock. 12 Then they brought the captives, the spoils, and the plunder to Moses and to Eleazar the priest and to the congregation of the Israelites at the camp on the plains of Moab by the Jordan [River] across from Jericho.

13 Moses and Eleazar the priest and all the leaders of the congregation went out to meet them outside the camp. 14 But Moses was angry with the officers of the army, the commanders of thousands and of hundreds, who served in the war. 15 And Moses said to them, “Have you let all the women live? 16 Look, these [are the women who] caused the Israelites, by the counsel of Balaam, to trespass against the Lord in the matter of Peor, and so a plague came among the congregation of the Lord. 17 Now therefore, kill every male among the children, and kill every woman who is not a virgin. 18 But all the young girls who have not known a man intimately, keep alive for yourselves [to marry]. 19 Camp outside the camp for seven days; whoever has killed any person and whoever has touched any dead body, purify yourselves and your captives, on the third day and on the seventh day. 20 You shall purify every garment and every article made of leather and all the things made of goats’ hair, and every article made of wood.”

21 Then Eleazar the priest said to the men of war who had gone to battle, “This is the statute of the law which the Lord has commanded Moses: 22 only the gold, the silver, the bronze, the iron, the tin, and the lead, 23 everything that can stand fire, you shall pass through fire, and it shall be clean. Nevertheless, it shall also be purified with the water of purification [to remove its impurity]; and all that cannot stand fire [such as fabrics] you shall pass through water. 24 And you shall wash your clothes on the seventh day and be clean, and afterward you may come into the camp.”

Division of the Spoil of War

25 Then the Lord spoke to Moses, saying, 26 “You and Eleazar the priest and the leaders of the fathers’ households of the congregation are to take a count of the spoil of war that was captured, both people and livestock. 27 Divide the spoil into two [equal] parts between those who were involved in the war, that is, those who went out to battle and all [the rest of] the congregation. 28 Levy a tax for the Lord from the warriors who went to battle, one in five hundred of the persons, the oxen, the donkeys, and the flocks. 29 Take this tribute from the warriors’ half and give it to Eleazar the priest as an offering to the Lord. 30 From the Israelites’ half [of the spoil] you shall take one out of every fifty of the persons, the oxen, the donkeys, the flocks, and of all the livestock, and give them to the Levites who are in charge of the tabernacle of the Lord.” 31 Moses and Eleazar the priest did just as the Lord had commanded Moses.

32 The plunder that remained from the spoil of war which the warriors had taken, was 675,000 sheep, 33 and 72,000 cattle, 34 and 61,000 donkeys, 35 and 32,000 persons in all, of the [Midianite] women who were virgins.

36 The half share, the portion of those who went to war, was 337,500 sheep in number, 37 and the Lord’s levy (tax) of the sheep was 675; 38 the cattle were 36,000, from which the Lord’s levy was 72; 39 the donkeys were 30,500, from which the Lord’s levy was 61; 40 the persons were 16,000, from whom the Lord’s levy was 32 persons. 41 Moses gave the levy which was the Lord’s offering to Eleazar the priest, just as the Lord had commanded Moses.

42 As for the Israelites’ half, which Moses separated from that of the warriors— 43 now the congregation’s half was 337,500 sheep, 44 and 36,000 cattle, 45 and 30,500 donkeys, 46 and 16,000 people— 47 and from the Israelites’ half, Moses took one out of every fifty, both of persons and animals, and gave them to the Levites, who were in charge of the tabernacle of the Lord, just as the Lord had commanded Moses.

48 Then the officers who were over the thousands of the army, the commanders of thousands and hundreds, approached Moses, 49 and they said to him, “Your servants have counted the warriors under our command, and not one man of us is missing. 50 So we have brought as an offering to the Lord what each man obtained—articles of gold, armlets, bracelets, signet rings, earrings, necklaces—to make atonement for ourselves before the Lord.” 51 Moses and Eleazar the priest took the gold from them, all the handmade articles. 52 All the gold of the offering which they presented to the Lord from the commanders of thousands and of hundreds was 16,750 shekels. 53 For the men of war had taken plunder, every man for himself. 54 So Moses and Eleazar the priest received the gold from the commanders of thousands and of hundreds, and brought it into the Tent of Meeting (tabernacle) as a memorial for the sons of Israel before the Lord.

Het Boek

Numeri 31

Wraak op de Midjanieten

1De Here zei tegen Mozes: ‘Neem voor de Israëlieten wraak op de Midjanieten, omdat zij hen tot afgoderij hebben verleid. Daarna zult u sterven.’ Mozes zei tegen het volk: ‘Van elke stam moeten duizend mannen zich bewapenen om de oorlog van de Here tegen Midjan te voeren.’ 4,5 Dit bevel werd uitgevoerd, uit de duizenden mannen die Israël telde, werden twaalfduizend mannen door Mozes de strijd ingestuurd. Pinechas, de zoon van de priester Eleazar, voerde hen aan in de strijd, vergezeld door de ark en onder luid trompetgeschal. In die strijd werden alle Midjanieten gedood! Onder de gevallenen waren alle vijf de Midjanitische koningen: Ewi, Rekem, Sur, Chur en Reba. Ook Bileam, de zoon van Beor, werd gedood.

9-11 Het Israëlitische leger nam de vrouwen en kinderen gevangen, roofde het vee en de kudden en nam alle waardevolle dingen mee. Alle steden, versterkte plaatsen en dorpen werden daarna platgebrand. 12 De gevangenen en de andere krijgsbuit werden meegevoerd naar de velden van Moab langs de Jordaan tegenover Jericho, waar Mozes, de priester Eleazar en de rest van het volk waren achtergebleven.

13 Mozes, de priester Eleazar en alle leiders van het volk gingen het zegevierende leger tegemoet, 14 maar Mozes was woedend op de legeraanvoerders. 15 ‘Waarom hebben jullie alle vrouwen in leven gelaten?’ vroeg hij boos. 16 ‘Zij zijn juist degenen die de raad van Bileam hebben opgevolgd en de Israëlieten hebben aangezet tot afgoderij met Baäl. Zij zijn de oorzaak van de plaag die zoveel duizenden van ons heeft gedood. 17 Dood nu alle jongens en alle vrouwen die gemeenschap met een man hebben gehad. 18 Alleen de jonge meisjes mogen blijven leven. 19 Laat ieder die iemand heeft gedood of een dode heeft aangeraakt, zeven dagen buiten het kamp blijven. Reinig jezelf en de gevangenen dan op de derde en de zevende dag. 20 Vergeet niet alle kleding en alles wat gemaakt is van leer, geitenhuid en hout ook te reinigen.’

21 Toen zei de priester Eleazar tegen de mannen die de strijd hadden gevoerd: ‘Dit is de wet die de Here Mozes heeft gegeven: 22 “Alles wat bestand is tegen vuur, dus goud, zilver, koper, ijzer, tin of lood, 23 zal in het vuur worden gehouden om volgens de voorschriften van de wet te worden gereinigd. Daarna moet het worden gereinigd met reinigingswater. Maar alle voorwerpen die niet tegen vuur bestand zijn, zullen alleen met water worden gereinigd”. 24 Op de zevende dag moet u uw kleren wassen en worden gereinigd en dan mag u terugkeren naar het kamp.’

25 De Here zei tegen Mozes: 26 ‘U, de priester Eleazar en de stamleiders moeten een volledige lijst maken van de oorlogsbuit, inclusief de mensen en de dieren, 27 verdeel het daarna in tweeën. De ene helft is voor de mannen die de strijd hebben gevoerd, de andere voor het volk Israël. 28 Maar de Here krijgt als eerste een deel van de gevangenen, ossen, ezels en het kleinvee, dat het leger heeft buitgemaakt. Zijn deel is één exemplaar van elke vijfhonderd. 29 Geef dit deel aan de priester Eleazar, zodat hij het met een bewegend gebaar voor het altaar aan de Here kan offeren. 30 En van de helft die aan het volk wordt gegeven, zult u één exemplaar van iedere vijftig gevangenen, runderen, ezels en schapen nemen. Geef die aan de Levieten die voor de tabernakel zorgen, want het is het deel van de Here.’ 31-35 Mozes en de priester Eleazar deden wat de Here hun had opgedragen. De totale buit (uitgezonderd sieraden, kleding enz.) bestond uit 675.000 schapen, 72.000 runderen, 61.000 ezels en 32.000 jonge meisjes. 36-40 De helft van de buit, die aan het leger toekwam, bestond uit: 337.500 schapen (waarvan 675 aan de Here werden gegeven), 36.000 runderen (waarvan 72 aan de Here werden gegeven), 30.500 ezels (waarvan 61 aan de Here werden gegeven) en 16.000 jonge meisjes (van wie 32 aan de Levieten werden gegeven). 41 Het deel van de Here werd aan de priester Eleazar gegeven, zoals de Here Mozes had opgedragen. 42-46 De helft van de buit die aan het volk toekwam—Mozes had die gescheiden van de helft die het leger kreeg—bedroeg 337.500 schapen, 36.000 runderen, 30.500 ezels en 16.000 jonge meisjes. 47 In overeenstemming met de opdracht van de Here gaf Mozes twee procent hiervan aan de Levieten.

48,49 Toen kwamen de legeraanvoerders naar Mozes toe en zeiden: ‘Wij hebben alle mannen geteld die met ons ten strijde zijn getrokken en we hebben er niet één verloren! 50 Daarom hebben wij een speciaal dankoffer voor de Here meegebracht uit onze buit: gouden sieraden, armbanden, vingerringen, oorringen en halskettingen. Dit is om verzoening voor onze zielen te doen bij de Here.’ 51,52 Mozes en de priester Eleazar namen dit dankoffer aan uit de handen van de legeraanvoerders en berekenden de waarde ervan. Zij kwamen tot ruim 184 kilo goud. 53 Ook hadden de soldaten buit voor zichzelf gehouden. 54 Het offer werd in de tabernakel voor de Here neergezet en daar bewaard als een aandenken voor het volk Israël.