Amplified Bible

Luke 19

Zaccheus Converted

1Jesus entered Jericho and was passing through. And there was a man called Zaccheus; he was a chief tax collector [a superintendent to whom others reported], and he was rich. Zaccheus was trying to see who Jesus was, but he could not see [a]because of the crowd, for he was short in stature. So he ran on ahead [of the crowd] and climbed up in a sycamore tree in order to see Him, for He was about to pass through that way. When Jesus reached the place, He looked up and said to him, “Zaccheus, hurry and come down, for today I must stay at your house.” So Zaccheus hurried and came down, and welcomed Jesus with joy. When the people saw it, they all began muttering [in discontent], “He has gone to be the guest of a man who is a [notorious] sinner.” Zaccheus stopped and said to the Lord, “See, Lord, I am [now] giving half of my possessions to the poor, and if I have cheated anyone out of anything, I will give back four times as much.” Jesus said to him, “Today salvation has come to this household, because he, too, is a [[b]spiritual] son of Abraham; 10 for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost.”

Parable of Money Usage

11 While they were listening to these things, Jesus went on to tell a parable, because He was near Jerusalem, and they assumed that the kingdom of God was going to appear immediately [as soon as He reached the city]. 12 So He said, “A nobleman went to a distant country to obtain for himself a kingdom, and [then] to return. 13 So he called ten of his servants, and gave them ten minas [one apiece, each equal to about a hundred days’ wages] and said to them, ‘Do business [with this] until I return.’ 14 But his citizens [the residents of his new kingdom] hated him and sent a delegation after him, saying, ‘We do not want this man to be a king over us.’ 15 When he returned, after receiving the kingdom, he ordered that these servants, to whom he had given the money, be called to him, that he might find out what business they had done. 16 The first one came before him and said, ‘Lord, your mina has made ten more minas.’ 17 And he said to him, ‘Well done, good servant! Because you proved yourself faithful and trustworthy in a very little thing, you shall [now] have authority over ten cities [in my kingdom].’ 18 The second one came and said, ‘Lord, your mina has made five minas.’ 19 And he said to him also, ‘And you shall take charge over five cities.’ 20 Then another came and said, ‘Lord, here is your mina, which I have kept laid up in a handkerchief [for safekeeping]. 21 I was [always] afraid of you, because you are a stern man; you pick up what you did not lay down and you reap what you did not sow.’ 22 He said to the servant, ‘I will judge and condemn you by your own words, you worthless servant! Did you [really] know that I was a stern man, picking up what I did not lay down and reaping what I did not sow? 23 Then why did you not [at the very least] put my money in a bank? Then on my return, I would have collected it with interest.’ 24 Then he said to the bystanders, ‘Take the mina away from him and give it to the one who has the ten minas.’ 25 And they said to him, ‘Lord, he has ten minas already!’ 26 [Jesus explained,] ‘I tell you that to everyone who has [because he valued his gifts from God and has used them wisely], more will be given; but from the one who does not have [because he disregarded his gifts from God], even what he has will be taken away.’ 27 [The king ended by saying,] ‘But as for these enemies of mine who did not want me to be king over them, bring them here and kill them in my presence.’”

The Triumphal Entry

28 After saying these things, Jesus went on ahead [of them], going up to Jerusalem.

29 When He approached Bethphage and Bethany, at the mount that is called Olivet, He sent two of the disciples, 30 saying, “Go into the village ahead of you; there, as you enter, you will find a [donkey’s] [c]colt tied, on which no one has ever sat. Untie it and bring it here. 31 If anybody asks you, ‘Why are you untying the colt?’ you will say, ‘The Lord needs it.’” 32 So those who were sent left and found the colt just as He had told them. 33 As they were untying the colt, its owners asked them, “Why are you untying the colt?” 34 They said, “The Lord needs it.” 35 They brought it to Jesus, and [d]they threw their robes over the colt and put Jesus on it. 36 As He rode along, people were spreading their coats on the road [as an act of homage before a king]. 37 As soon as He was approaching [Jerusalem], near the descent of the Mount of Olives, the entire multitude of the disciples [all those who were or claimed to be His followers] began praising God [adoring Him enthusiastically and] joyfully with loud voices for all the miracles and works of power that they had seen, 38 shouting,

Blessed (celebrated, praised) is the King who comes in the name of the Lord!
Peace in heaven and glory (majesty, splendor) in the highest [heaven]!”

39 Some of the Pharisees from the crowd said to Him, “Teacher, rebuke Your disciples [for shouting these Messianic praises].” 40 Jesus replied, “I tell you, if these [people] keep silent, the stones will cry out [in praise]!”

41 As He approached Jerusalem, He saw the city and wept over it [and the spiritual ignorance of its people], 42 saying, “If [only] you had known on this day [of salvation], even you, the things which make for peace [and on which peace depends]! But now they have been hidden from your eyes. 43 For a time [of siege] is coming when your enemies will put up a barricade [with pointed stakes] against you, and surround you [with armies] and hem you in on every side, 44 and they will level you to the ground, you [Jerusalem] and your children within you. They will not leave in you one stone on another, all because you did not [come progressively to] recognize [from observation and personal experience] the time of your visitation [when God was gracious toward you and offered you salvation].”

Traders Driven from the Temple

45 Jesus went into the temple [enclosure] and began driving out those who were selling, 46 saying to them, “It is written, ‘My house shall be a house of prayer’; but you have made it a robbers’ den.”

47 He was teaching day after day in the temple [porches and courts]; but the chief priests and scribes and the leading men among the people were seeking [a way] to put Him to death, 48 and they could not find anything that they could do, for all the people [stayed close to Him and] were hanging on to [e]every word He said.

Notas al pie

  1. Luke 19:3 Or from the crowd.
  2. Luke 19:9 By changing both his old way of thinking and his behavior Zaccheus proved that his faith in God was real.
  3. Luke 19:30 A colt that had not been ridden was considered holy by the Jews and was fit to carry a king.
  4. Luke 19:35 A sign of homage and recognition of Jesus’ kingship.
  5. Luke 19:48 Lit Him, listening.

Slovo na cestu

Lukáš 19

Ježíš přináší spasení Zacheovu domu

1Potom Ježíš vešel do Jericha. Žil tam vrchní výběrčí daní Zacheus, velký boháč. Chtěl za každou cenu vidět Ježíše, ale protože sám byl malé postavy a okolo Ježíše se tísnily davy lidí, předběhl průvod a vylezl na strom; odtamtud ho vyhlížel. Když Ježíš došel až k tomu místu, podíval se vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, chci dnes být tvým hostem.“ Zacheus slezl, jak nejrychleji uměl a plný radosti si odváděl Ježíše domů. Lidé se posmívali: „Jde na návštěvu k takovému hříšníkovi!“ Tu se Zacheus zastavil a obrátil na Ježíše: „Pane, polovinu svého majetku rozdám chudým a koho jsem okradl, tomu to čtyřnásobně vynahradím.“ Nato Ježíš řekl: „Dnes se pro tohoto muže a jeho rodinu všechno mění. Teď plným právem patří k Božímu lidu. 10 Přišel jsem hledat a zachránit právě ty ztracené.“

Ježíš vypráví podobenství o deseti úřednících

11 Tyto události a to, že měl Ježíš namířeno do Jeruzaléma, vedlo lidi k domněnce, že se nyní ujme své vlády. 12 Jak to doopravdy bude, jim Ježíš naznačil následujícím vyprávěním: „Jeden vznešený muž odešel daleko za hranice své vlasti, aby se tam dal korunovat a vrátil se zpět jako král. 13 Předtím si však zavolal svých deset úředníků, dal každému z nich určitý obnos a řekl: ‚Nenechte je ležet ladem a snažte se jimi něco získat.‘ 14 Někteří občané ho však nenáviděli, a proto žádali: ‚Nechceme, aby byl naším králem.‘ 15 Vladař se však přesto vrátil s královskou hodností. Ihned si dal předvolat úředníky, kterým svěřil peníze, aby zjistil, jak hospodařili. 16 Přišel první a řekl: ‚Pane, získal jsem desetkrát tolik, než jsi mi svěřil.‘ 17 Král ho pochválil: ‚Výborně, jsi dobrý hospodář. Nešlo o mnoho a obstál jsi. Svěřuji ti proto vládu nad deseti městy.‘ 18 Přišel druhý úředník, aby vykázal zisk: ‚Pane, mám pro tebe pětkrát tolik, než jsi mi svěřil.‘ 19 I toho král pochválil a svěřil mu správu nad pěti městy. 20 Pak přišel další a řekl: ‚Pane, vím, že jsi přísný, 21 a tak jsem se bál o tvůj majetek. Dobře jsem ho ukryl a tady ti ho vracím nedotčený.‘ 22 Král mu řekl: ‚Tvá vlastní slova tě soudí, lenochu. Věděl jsi, co jsem nařídil, a nesplnil jsi to. 23 Proč jsi moje peníze alespoň neuložil na úrok?‘ 24 Pak řekl okolostojícím: ‚Vezměte ty peníze od něho a dejte je tomu, kdo získal desetinásobek.‘ 25 Namítali: ‚Pane, vždyť ten už má dost.‘ 26 Král odpověděl: ‚Každému, kdo se osvědčí, bude ještě přidáno, ale ten, kdo se neosvědčí, přijde o všechno. 27 A mé nepřátele, kteří mne nechtěli za panovníka, popravte!‘ “

Ježíš vjíždí do Jeruzaléma na oslici

28 Když skončil svoje vypravování, pokračoval v cestě do Jeruzaléma. 29-30 V blízkosti dvora Betfage u Betanie pod Olivovou horou vyzval dva své učedníky: „Jděte naproti do městečka. Najdete tam uvázané oslátko, na kterém dosud nikdo neseděl. Odvažte ho a přiveďte. 31 Kdyby se vás někdo ptal, proč to děláte, řekněte: ‚Pán ho potřebuje.‘ “ 32 Ti dva šli a nalezli všechno tak, jak Ježíš řekl. 33 Když oslátko odvazovali, přišli majitelé a ptali se, proč to dělají. 34 Odpověděli: „Pán ho potřebuje.“ 35 Přivedli oslíka, pokryli mu hřbet svými plášti a posadili na něj Ježíše. 36 Ostatní lidé stlali dokonce své pláště na cestu, kudy jel. 37 Když začali sestupovat z Olivové hory, zmocnilo se zástupu nadšení; děkovali Bohu za všechny divy, které na vlastní oči viděli. 38 Provolávali:

„Sláva králi, Bůh ho posílá!
Nebe je smířeno, sláva!“

39 Byli tam také někteří farizejové a ti mu domlouvali: „Pokárej své učedníky, aby se takhle nerouhali.“ 40 Ježíš odpověděl: „Jestliže oni zmlknou, bude volat kamení.“ 41 Když se před Ježíšem otevřel pohled na Jeruzalém, vstoupily mu slzy do očí a plný smutku 42 řekl: „Město, kéž bys alespoň dnes pochopilo, co ti může přinést pokoj. Ty však nic nechápeš, 43 a tak přijde den, kdy tě obklíčí nepřátelé a oblehnou tě. 44 Nakonec tě srovnají se zemí a tvé syny pobijí, protože jsi nerozeznalo čas, kdy k tobě přichází Bůh.“

Ježíš opět čistí chrám

45 V Jeruzalémě vešel do chrámu a hned za branou narazil na ty, kdo tam prodávali. Začal je vyhánět 46 se slovy: „Je psáno, že tento chrám je svaté místo pro modlitby, a vy jste z něho udělali tržiště.“ 47 Po několik dní se Ježíš vracel do chrámu a učil tam. Velekněží a vykladači zákona se ho chtěli za podpory předních občanů Jeruzaléma zmocnit a připravit ho o život, 48 ale nevěděli, jak to udělat, protože lid ho miloval a rád mu naslouchal.