Amplified Bible

Luke 18

Parables on Prayer

1Now Jesus was telling the disciples a parable to make the point that at all times they ought to pray and not give up and lose heart, saying, “In a certain city there was a judge who did not fear God and had no respect for man. There was a [desperate] widow in that city and she kept coming to him and saying, ‘Give me justice and legal protection from my adversary.’ For a time he would not; but later he said to himself, ‘Even though I do not fear God nor respect man, yet because this widow continues to bother me, I will give her justice and legal protection; otherwise [a]by continually coming she [will be an intolerable annoyance and she] will wear me out.’” Then the Lord said, “Listen to what the unjust judge says! And will not [our just] God defend and avenge His elect [His chosen ones] who cry out to Him day and night? Will He delay [in providing justice] on their behalf? I tell you that He will defend and avenge them quickly. However, when the Son of Man comes, will He find [this kind of persistent] faith on the earth?”

The Pharisee and the Tax Collector

He also told this parable to some people who trusted in themselves and were confident that they were righteous [posing outwardly as upright and in right standing with God], and who viewed others with contempt: 10 “Two men went up into the temple [enclosure] to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. 11 The Pharisee stood [ostentatiously] and began praying to himself [in a self-righteous way, saying]: ‘God, I thank You that I am not like the rest of men—swindlers, unjust (dishonest), adulterers—or even like this tax collector. 12 I fast twice a week; I pay tithes of all that I get.’ 13 But the tax collector, standing at a distance, would not even raise his eyes toward heaven, but was striking his chest [in humility and repentance], saying, ‘God, be merciful and gracious to me, the [especially wicked] sinner [that I am]!’ 14 I tell you, this man went to his home justified [forgiven of the guilt of sin and placed in right standing with God] rather than the other man; for everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself [forsaking self-righteous pride] will be exalted.”

15 Now they were also bringing their babies to Him, so that He would touch and bless them, and when the disciples noticed it, they began reprimanding them. 16 But Jesus called them to Himself, saying [to the apostles], “Allow the children to come to Me, and do not forbid them, for the kingdom of God belongs to such as these. 17 I assure you and most solemnly say to you, whoever does not receive the kingdom of God [with faith and humility] like a child will not enter it at all.”

The Rich Young Ruler

18 A certain ruler asked Him, “Good Teacher [You who are essentially and morally good], what shall I do to inherit eternal life [that is, eternal salvation in the Messiah’s kingdom]?” 19 Jesus said to him, “Why do you call Me good? No one is [essentially and morally] good except God alone. 20 You know the commandments: ‘Do not commit adultery, Do not murder, Do not steal, Do not testify falsely, Honor your father and your mother.’” 21 He replied, “I have kept all these things from my youth.” 22 When Jesus heard this, He said to him, “You still lack one thing; sell everything that you have and distribute the money to the poor, and you will have [abundant] treasure in heaven; and come, follow Me [becoming My disciple, believing and trusting in Me and walking the same path of life that I walk].” 23 But when he heard these things, he became very sad, for he was extremely rich. 24 Jesus looked at him and said, “How difficult it is for those who are wealthy to enter the kingdom of God! 25 For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man [who places his faith in wealth or status] to enter the kingdom of God.” 26 And those who heard it said, “[b]Then who can be saved?” 27 But He said, “The things that are impossible with people are possible with God.”

28 Peter said, “Look, we have left all [things—homes, families, businesses] and followed You.” 29 And He said to them, “I assure you and most solemnly say to you, there is no one who has left house or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God, 30 who will not receive many times as much in this present age and in the age to come, eternal life.”

31 Then taking the [c]twelve [disciples] aside, He said to them, “Listen carefully: we are going up to Jerusalem, and all things that have been written through the prophets about the Son of Man will be fulfilled and completed. 32 He will be betrayed and handed over to the Gentiles (Roman authorities), and will be mocked and ridiculed and insulted and abused and spit on, 33 and after they have scourged Him, they will kill Him; and on the third day He will rise [from the dead].” 34 But the disciples understood none of these things [about the approaching death and resurrection of Jesus]. This statement was hidden from them, and they did not grasp the [meaning of the] things that were said [by Jesus].

Bartimaeus Receives Sight

35 As He was approaching Jericho [on His way to Jerusalem], it happened that a blind man was sitting beside the road begging. 36 Now when he heard a crowd going by, he began to ask what this was [about]. 37 They told him, “Jesus of Nazareth is passing by.” 38 So he shouted out, saying, “Jesus, [d]Son of David (Messiah), have mercy on me!” 39 Those who were leading the way were sternly telling him to keep quiet; but he screamed all the more, “Son of David, have mercy on me!” 40 Then Jesus stopped and ordered that the blind man be led to Him; and when he came near, Jesus asked him, 41 “What do you want Me to do for you?” He said, “Lord, let me regain my sight!” 42 Jesus said to him, “Regain your sight; your [personal trust and confident] faith [in Me] has made you well.” 43 Immediately he regained his sight and began following Jesus, glorifying and praising and honoring God. And all the people, when they saw it, praised God.

Notas al pie

  1. Luke 18:5 Or in the end she will come and give me a black eye.
  2. Luke 18:26 The common opinion was that the wealthy had been blessed by God, and would probably enter the kingdom of God provided that they met all their financial obligations (tithes, offerings) to Him and were charitable to those less fortunate.
  3. Luke 18:31 See note 6:13.
  4. Luke 18:38 A common Messianic title recognizing the Messiah as a descendant of David.

Het Boek

Lukas 18

Gelijkenissen van Jezus

1Jezus vertelde zijn leerlingen een gelijkenis om duidelijk te maken dat men altijd moet blijven bidden, net zolang tot het antwoord komt. ‘In een stad was een rechter,’ begon Hij, ‘een goddeloze man die zich van niemand iets aantrok. Een weduwe uit die stad kwam telkens bij hem. Zij vroeg hem uitspraak te doen in een conflict tussen haar en haar tegenpartij. In het begin wilde hij lange tijd niets doen. Maar ten slotte begon ze op zijn zenuwen te werken. “Voor God ben ik niet bang,” dacht hij bij zichzelf. “En ik trek me van niemand iets aan. Maar ik heb schoon genoeg van die vrouw! Ik zal zorgen dat ze haar recht krijgt. Straks doet ze mij nog wat!” Als die onrechtvaardige rechter zoiets kan zeggen, zal God zeker recht doen aan zijn kinderen die Hem er dag en nacht om smeken! Zal Hij hen laten wachten? Nee! Hij zal hen vlug antwoorden. Maar het is de vraag of Ik, de Mensenzoon, bij de mensen geloof zal vinden als Ik terugkom.’

Daarna vertelde Hij een gelijkenis speciaal bedoeld voor degenen die opschepten over hun eigen goedheid en die op al de anderen neerkeken. 10 ‘Twee mannen gingen naar de tempel om te bidden. De ene was een Farizeeër die erg met zichzelf was ingenomen. De andere was een tolontvanger. 11 De Farizeeër stond rechtop en zei dit gebed: “Dank u, God, dat ik niet zo ben als alle zondaars. En zeker niet zoals die tolontvanger daar! Ik bedrieg niemand. Ik pleeg geen overspel. 12 Ik vast twee maal per week. En ik geef U tien procent van alles wat ik verdien.” 13 Maar de tolontvanger stond helemaal achterin de tempel. Hij durfde niet eens omhoog te kijken, terwijl hij aan het bidden was. Hij sloeg zich van berouw en verdriet op de borst en zei: “God, ik ben een zondaar. Wilt U mij in genade aannemen?” 14 Onthoud dit goed: die tolontvanger had vergeving van God ontvangen, toen hij naar huis ging. Maar die Farizeeër niet! Want wie erop uit is meer eer te krijgen dan hem toekomt, zal worden vernederd. Maar wie nederig is, zal eer ontvangen.’

Jezus zegent de kinderen

15 Op een dag brachten enkele mensen hun kleine kinderen bij Hem. Zij wilden graag dat Hij ze zou aanraken en zegenen. De leerlingen zeiden echter dat ze moesten weggaan. 16 Maar Jezus riep de kinderen bij Zich en zei tegen zijn leerlingen: ‘Laat die kinderen toch bij Mij komen! Houd ze niet tegen. Want het Koninkrijk van God is voor wie is zoals zij. 17 Het is zelfs zo dat wie niet het eenvoudige geloof van een kind heeft, niet eens in het Koninkrijk van God kan komen.’

Het eeuwige leven

18 Een vooraanstaande Jood kwam bij Hem met de vraag: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen?’ 19 ‘Beseft u wel wat u zegt, als u Mij goed noemt?’ vroeg Jezus. ‘Er is toch niemand goed behalve God? 20 En wat uw vraag betreft, u weet best wat u moet doen. U mag geen overspel plegen. U mag niemand doodslaan. U mag niet stelen. U mag anderen niet vals beschuldigen. Heb eerbied voor uw vader en moeder.’ 21 De man antwoordde: ‘Van jongs af aan heb ik mij aan al die voorschriften gehouden.’ 22 ‘Toch is er iets dat u nog niet hebt gedaan,’ zei Jezus. ‘Verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen. Daardoor krijgt u een schat in de hemel. Kom daarna terug en ga met Mij mee.’ 23 Toen de man dat hoorde, ging hij heel verdrietig weg, want hij was erg rijk. 24 Jezus keek hem na en zei: ‘Wat is het voor rijke mensen moeilijk om in het Koninkrijk van God te komen! 25 Het is voor een kameel gemakkelijker om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te gaan.’ 26 ‘Maar wie kan dan wel gered worden?’ vroegen de mensen die het hadden gehoord. 27 Hij antwoordde: ‘Wat bij de mensen niet kan, kan wel bij God.’

28 Petrus zei: ‘U weet dat wij alles hebben verlaten om U te volgen.’ 29 ‘Ja,’ antwoordde Jezus. ‘En wie huis, vrouw, broers, ouders of kinderen verlaat ter wille van het Koninkrijk van God, 30 zal nu al vele malen meer terugkrijgen. En in de toekomst krijgt hij het eeuwige leven.’

31 Hij nam de twaalf apart en zei: ‘Zoals jullie weten, gaan we naar Jeruzalem. Alles wat de profeten over Mij, de Mensenzoon, hebben geschreven, zal in vervulling gaan. 32 Ik zal in handen van de ongelovigen vallen. Ze zullen Mij bespotten, mishandelen en in mijn gezicht spugen. 33 Ze zullen Mij afranselen en doden. Maar op de derde dag zal Ik weer levend worden.’ 34 Ze konden dit niet begrijpen en hadden geen idee wat Hij ermee bedoelde.

35 Niet ver van de stad Jericho zat een blinde man langs de weg te bedelen. 36 Toen hij zoveel mensen hoorde voorbijgaan, vroeg hij wat er aan de hand was. 37 ‘Jezus van Nazareth komt eraan,’ zei men. 38 De man begon onmiddellijk te roepen: ‘Jezus! Zoon van David! Heb medelijden met mij!’ 39 De mensen die voor Jezus uit liepen, zeiden tegen hem dat hij zijn mond moest houden. Maar hij trok zich er niets van aan en begon nog harder te schreeuwen: ‘Zoon van David! Heb medelijden met mij!’ 40 Jezus bleef staan. ‘Breng die blinde man eens bij Mij,’ zei Hij. 41 Hij vroeg hem: ‘Wat wilt u van Mij?’ ‘Here,’ zei de man. ‘Ik wil zo graag weer zien.’ 42 En Jezus zei: ‘Goed. Nu kunt u weer zien. Door uw geloof bent u genezen.’ 43 De man kon op dat moment weer zien. Hij ging met Jezus mee en prees God. De mensen die het hadden gezien, begonnen ook God te prijzen.