Amplified Bible

Luke 14

Jesus Heals on the Sabbath

1It happened one Sabbath, when He went for a meal at the house of one of the ruling Pharisees, that they were watching Him closely and carefully [hoping to entrap Him]. And there in front of Him was a man who had [a]dropsy (extreme swelling). And Jesus asked the lawyers and the Pharisees, “Is it lawful to heal on the Sabbath, or not?” But they kept silent. Then He took hold of the man and healed him, and sent him on his way. Then He said to them, “Which one of you, having a son or an ox that falls into a well, will not immediately pull him out on the Sabbath day?” And they were unable to reply to this.

Parable of the Guests

Now Jesus began telling a parable to the invited guests when He noticed how they had been selecting the places of honor at the table, saying to them, “When you are invited by someone to a wedding feast, do not sit down [to eat] at the place of honor, since a more distinguished person than you may have been invited by the host, and he who invited both of you will come and say to you, ‘Give this man your place,’ and then, in disgrace you proceed to take the last place. 10 But when you are invited, go and sit down [to eat] at the last place, so that when your host comes, he will say to you, ‘Friend, move up higher’; and then you will be honored in the presence of all who are at the table with you. 11 For everyone who exalts himself will be humbled [before others], and he who habitually humbles himself (keeps a realistic self-view) will be exalted.”

12 Jesus also went on to say to the one who had invited Him, “When you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or wealthy neighbors, otherwise they may also invite you in return and that will be your repayment. 13 But when you give a banquet or a reception, invite the poor, the disabled, the lame, and the blind, 14 and you will be blessed because they cannot repay you; for you will be repaid at the resurrection of the [b]righteous (the just, the upright).”

15 When one of those who were reclining at the table with Him heard this, he said to Him, “Blessed (happy, prosperous, to be admired) is he who will eat bread in the kingdom of God!”

Parable of the Dinner

16 But Jesus said to him, “A man was giving a big dinner, and he invited many guests; 17 and at the dinner hour he sent his servant to tell those who had been invited, ‘Come, because everything is ready now.’ 18 But they all alike began to make excuses. The first one said to him, ‘I have purchased a piece of land and I have to go out and see it; please consider me excused.’ 19 Another one said, ‘I have purchased five yoke of oxen, and I am going to try them out; please consider me excused.’ 20 And another said, ‘I have [recently] married a wife, and for that reason I am unable to come.’ 21 So the servant came back and reported this to his master. Then [his master,] the head of the household, became angry [at the rejections of his invitation] and said to his servant, ‘Go out quickly into the streets and the lanes of the city and bring in here the poor and the disabled and the blind and the lame.’ 22 And the servant [after returning] said, ‘Sir, what you commanded has been done, and still there is room.’ 23 Then the master told the servant, ‘Go out into the highways and along the hedges, and compel them to come in, so that my house may be filled [with guests]. 24 For I tell you, not one of those who were invited [and declined] will taste my dinner.’”

Discipleship Tested

25 Now large crowds were going along with Jesus; and He turned and said to them, 26 “If anyone comes to Me, and does not [c]hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life [in the sense of indifference to or relative disregard for them in comparison with his attitude toward God]—he cannot be My disciple. 27 Whoever does not carry his own cross [expressing a willingness to endure whatever may come] and follow after Me [believing in Me, conforming to My example in living and, if need be, suffering or perhaps dying because of faith in Me] cannot be My disciple. 28 For which one of you, when he wants to build a watchtower [for his guards], does not first sit down and calculate the cost, to see if he has enough to finish it? 29 Otherwise, when he has laid a foundation and is unable to finish [the building], all who see it will begin to ridicule him, 30 saying, ‘This man began to build and was not able to finish!’ 31 Or what king, when he sets out to meet another king in battle, will not first sit down and consider whether he is strong enough with ten thousand men to encounter the one who is coming against him with twenty thousand? 32 Or else [if he feels he is not powerful enough], while the other [king] is still a far distance away, he sends an envoy and asks for terms of peace. 33 So then, none of you can be My disciple who does not [carefully consider the cost and then for My sake] [d]give up all his own possessions.

34 “Therefore, salt is good; but if salt has become tasteless, with what will it be seasoned? 35 It is fit neither for the soil nor for the manure pile; it is thrown away. He who has ears to hear, let him hear and heed My words.”

Notas al pie

  1. Luke 14:2 Or Edema, an abnormal accumulation of serous fluid in the connective tissue, causing swelling.
  2. Luke 14:14 The death of Christ paid the penalty for the sins of believers.
  3. Luke 14:26 An exaggerated figure of speech indicating a lesser degree of love, not actual hostility or aversion toward one’s earthly family.
  4. Luke 14:33 Jesus probably is referring to a willingness and commitment to do so when necessary. Discipleship does not require poverty.

Neno: Bibilia Takatifu

Luka 14

1Siku moja ya sabato Yesu alipokuwa amekwenda kula chakula kwa mmoja wa viongozi wa Mafarisayo, watu walikuwa wakimtazama kwa makini. Mtu mmoja mwenye ugonjwa wa kuvimba miguu na mikono akaja mbele yake. Yesu akawauliza walimu wa sheria na Mafari sayo, “Je, sheria inaruhusu kumponya mtu siku ya sabato au hairuhusu?” Wakakaa kimya. Basi Yesu akamshika yule mgonjwa akamponya, akamruhusu aende zake. Kisha akawauliza, “Kama mmoja wenu angekuwa na mtoto au ng’ombe wake ambaye ametumbukia katika kisima siku ya sabato, hamtamvuta mara moja na kumtoa?” Hawakuwa na la kujibu.

Alipoona jinsi wageni walioalikwa walivyokuwa wakichagua viti vya wageni wa heshima, akawaambia mfano huu: “Mtu akiku alika harusini, usikae kwenye kiti cha mgeni wa heshima. Inaweze kana kuwa amealika mheshimiwa akuzidiye, na yule aliyewaalika ninyi wawili akaja kukuambia, ‘Tafadhali mpishe huyu bwana.’ Ndipo kwa aibu utalazimika kwenda kukaa katika kiti cha nyuma kabisa. 10 Badala yake, unapoalikwa, chagua kiti cha nyuma; na mwenyeji wako akikuona atakuja akuambie, ‘Rafiki yangu, njoo kwe nye nafasi ya mbele zaidi.’ Kwa jinsi hii utakuwa umepewa heshima mbele ya wageni wote. 11 Kwa maana kila mtu anayejitukuza atash ushwa naye ajishushaye atatukuzwa.”

12 Kisha Yesu akamwambia yule aliyewaalika, “Uandaapo kar amu ya chakula cha mchana au jioni, usialike rafiki zako au ndugu zako au jamaa zako au majirani zako tajiri; ukifanya hivyo wao nao watakualika kwao na hivyo utakuwa umelipwa kwa kuwaalika. 13 Bali ufanyapo karamu, waalike maskini, vilema na vipofu; 14 nawe utapata baraka kwa sababu hawa hawana uwezo wa kukulipa.

Mfano Wa Karamu Ya Ufalme Wa Mbinguni

15 Mmoja wa wale waliokuwa mezani pamoja naye aliposikia maneno haya akamwambia, “Ana heri mtu atakayepata nafasi ya kula katika karamu ya Ufalme wa Mbinguni!” 16 Yesu akamjibu, ‘ ‘Mtu mmoja alikuwa anaandaa karamu kubwa, akaalika watu wengi. 17 Wakati wa sherehe ulipofika, akamtuma mtumishi wake akawaam bie walioalikwa, ‘Karibuni, kila kitu ni tayari sasa.’ 18 Lakini wote, mmoja mmoja, wakaanza kutoa udhuru. Wa kwanza akasema, ‘ Nimenunua shamba, lazima niende kuliona. Tafadhali niwie radhi.’ 19 Mwingine akasema, ‘Nimenunua ng’ombe wa kulimia, jozi tano; nimo njiani kwenda kuwajaribu, tafadhali niwie radhi.’ 20 Na mwingine akasema, ‘Nimeoa mke, kwa hiyo siwezi kuja.’

21 “Yule mtumishi akarudi, akampa bwana wake taarifa. Ndipo yule mwenye nyumba akakasirika, akamwambia mtumishi wake, ‘Nenda upesi kwenye mitaa na vichochoro vya mjini uwalete maskini, vilema, vipofu na viwete.’

22 “Baadaye yule mtumishi akamwambia ‘Bwana, yale uliyon iagiza nimefanya, lakini bado ipo nafasi.’ 23 Ndipo yule bwana akamwambia mtumishi wake, ‘Nenda kwenye barabara na njia zilizoko nje ya mji uwalazimishe watu waje mpaka nafasi zote zijae. 24 Ninawaambia, hakuna hata mmoja wa wale niliowapelekea mwaliko rasmi atakayeionja karamu yangu.”

Gharama Ya Kuwa Mfuasi Wa Yesu

25 Wakati mmoja umati mkubwa wa watu ulipokuwa ukifuatana na Yesu, yeye aligeuka, akawaambia, 26 “Mtu ye yote anayekuja kwangu hawezi kuwa mfuasi wangu kama hatanipenda mimi zaidi ya baba yake na mama yake, mke wake na watoto, kaka zake na dada zake; naam, hata maisha yake mwenyewe. 27 Na ye yote asiyebeba msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mfuasi wangu.

28 “Ni nani kati yenu ambaye kama anataka kujenga, hatakaa kwanza na kufanya makisio ya gharama aone kama ana fedha za kutosha kukamilisha ujenzi? 29 Kwa maana ikiwa atajenga msingi halafu ashindwe kuendelea, wote watakaouona watamcheka 30 wakisema, ‘Mtu huyu alianza kujenga lakini ameshindwa kumal iza!’

31 “Au tuseme mfalme mmoja anataka kwenda vitani kupigana na mfalme mwingine: si atakaa kwanza ajishauri kama yeye na jeshi lake lenye watu elfu kumi ataweza kupigana na yule anayekuja na watu elfu ishirini? 32 Kama hawezi, basi itambidi apeleke wajumbe wakati yule mfalme mwingine bado yuko mbali na kuomba masharti ya amani. 33 Hali kadhalika, hakuna mtu atakayeweza kuwa mfuasi wangu kama hataacha vyote alivyo navyo.”

Chumvi Isiyofaa

34 “Chumvi ni kitu kizuri. Lakini chumvi ikiwa imepoteza ladha yake, haiwezi kuwa chumvi tena. 35 Haifai kuwa udongo wala kuwa mbolea; watu huitupa nje. Mwenye nia ya kusikia na asikie!” Mfano Wa Kondoo Aliyepotea