Amplified Bible

Genesis 14

War of the Kings

1In the days of the [Eastern] kings Amraphel of Shinar, Arioch of Ellasar, Chedorlaomer of Elam, and Tidal of Goiim, they [invaded the Jordan Valley near the Dead Sea, and] made war with Bera king of Sodom, Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, Shemeber king of Zeboiim, and the king of Bela [a](that is, Zoar). All of these [kings] joined together [as allies] in the Valley of Siddim (that is, the Sea of Salt). Twelve years they had served Chedorlaomer [the most powerful king in the invading confederacy], but in the thirteenth year they rebelled. In the fourteenth year Chedorlaomer and the [three] kings who were with him attacked and subdued the Rephaim in Ashteroth-karnaim, the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh-kiriathaim, and the Horites in their mountainous country of Seir, as far as El-paran, which is on the border of the wilderness. Then they turned back and came to En-mishpat (that is, Kadesh), and subdued all the country of the Amalekites, and also the Amorites who lived in Hazazon-tamar. Then the kings of Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboiim, and Bela (that is, Zoar) came out; and they joined together for battle with the invading kings in the Valley of Siddim, against Chedorlaomer king of Elam and Tidal king of Goiim and Amraphel king of Shinar and Arioch king of Ellasar—four kings against five. 10 Now the Valley of Siddim was full of tar (bitumen) pits; and as the kings of Sodom and Gomorrah fled, they fell into them. But the remainder [of the kings] who survived fled to the hill country. 11 Then the victors took all the possessions of Sodom and Gomorrah and all their food supply and provisions and left. 12 And they also took [captive] Lot, Abram’s nephew, and his possessions and left, for he was living in Sodom.

13 Then a survivor who had escaped [from the invading forces on the other side of the Jordan] came and told Abram the [b]Hebrew. Now he was living by the terebinths (oaks) of Mamre the Amorite, brother of Eshcol and brother of Aner—they were allies of Abram. 14 When Abram heard that his nephew [Lot] had been captured, he armed and led out his trained men, born in his own house, [numbering] three hundred and eighteen, and went in pursuit as far [north] as Dan. 15 He divided his forces against them by night, he and his servants, and attacked and defeated them, and pursued them as far as Hobah, which is north of Damascus. 16 And he brought back all the goods, and also brought back his nephew Lot and his possessions, and also the women, and the people.

Abram and Melchizedek

17 Then after Abram’s return from the defeat (slaughter) of Chedorlaomer and the kings who were with him, the king of Sodom went out to meet him at the Valley of Shaveh (that is, the King’s Valley). 18 [c]Melchizedek king of Salem (ancient Jerusalem) brought out bread and wine [for them]; he was the priest of [d]God Most High. 19 And Melchizedek blessed Abram and said,

“Blessed (joyful, favored) be Abram by God Most High,
Creator and Possessor of heaven and earth;
20 
And blessed, praised, and glorified be God Most High,
Who has given your enemies into your hand.”

And Abram gave him a tenth of all [the treasure he had taken in battle]. 21 The king of Sodom said to Abram, “Give me the people and keep the goods (spoils of battle) for yourself.” 22 But Abram said to the king of Sodom, “I have raised my hand and sworn an oath to the Lord God Most High, the Creator and Possessor of heaven and earth, 23 that I would not take anything that is yours, from a thread to a sandal strap, so you could not say, ‘I [the King of Sodom] have made Abram rich.’ 24 I will take nothing except what my young men have eaten, and the share of the spoils belonging to the men [my allies] who went with me—Aner, Eshcol, and Mamre; let them take their share of the spoils.”

Notas al pie

  1. Genesis 14:2 One of the many facts supporting the antiquity of Genesis is that many of the original names of places mentioned were so old that Moses had to add an explanation in order to identify these ancient names, so that the Israelites returning from Egypt could recognize them. Chapter 14 alone contains six such explanatory notes (Gen 14:2, 3, 7, 8, 15, 17).
  2. Genesis 14:13 This ethnic designation means “descended from Eber” or, more probably, “one who crosses (a border).”
  3. Genesis 14:18 Heb king of righteousness.
  4. Genesis 14:18 Heb El Elyon and so throughout the chapter. The supreme Ruler of all the universe; His dominion is all encompassing and everlasting.

Het Boek

Genesis 14

Lot door Abram gered

1Het was oorlog. Koning Amrafel van Sinear, koning Arjoch van Ellasar, koning Kedorlaomer van Elam en koning Tidal van Goïm streden tegen koning Bera van Sodom, koning Birsa van Gomorra, koning Sinab van Adma, koning Semeber van Seboïm en de koning van Bela, ook wel Soar genoemd.

De laatsten mobiliseerden hun legers en kwamen samen in het dal Siddim, waar tegenwoordig de Dode Zee is. Zij waren twaalf jaar lang onderworpen geweest aan koning Kedorlaomer. Nu, in het dertiende jaar, kwamen zij in opstand. 5,6 Een jaar later kwamen Kedorlaomer en zijn bondgenoten in het gebied aan en er ontstond een hevige veldslag. De volgende stammen werden verslagen: de Refaïeten bij Asterot-Karnaïm, de Zuzieten bij Ham, de Emieten bij Sawe-Kirjataïm en de Chorieten in het gebergte Seïr tot aan El-Paran, vlak aan de rand van de woestijn. Daarna trokken de zegevierende legers naar En-Mispat (dat later Kades werd genoemd), waar zij de Amalekieten versloegen, zij gingen verder naar Chaseson-Tamar en versloegen daar de Amorieten.

8,9 Toen trok het leger van de koningen van Sodom, Gomorra, Adma, Seboïm en Bela (of Soar) naar het dal Siddim en bond daar de strijd aan met het leger van Kedorlaomer en zijn bondgenoten. Vijf koningen tegen vier. De vijf delfden het onderspit. 10 Ze sloegen op de vlucht en enkelen kwamen om in de asfaltputten die overal in het dal verspreid lagen. De overlevenden vluchtten de bergen in. 11 De overwinnaars plunderden Sodom en Gomorra en namen alle waardevolle dingen mee. 12 Ook Abrams neef Lot die in Sodom woonde, werd met al zijn bezittingen meegenomen.

13 Een vluchteling vertelde dit aan Abram de Hebreeër, die woonde bij de eikenbossen van de Amoriet Mamre. Mamreʼs broers Eskol en Aner waren bondgenoten van Abram. 14 Toen Abram hoorde dat Lot ook gevangen was genomen, riep hij al zijn mannen bijeen, 318 in totaal en ging achter het terugtrekkende leger aan dat ondertussen bij Dan was aangekomen. 15 Die nacht verdeelde Abram zijn legertje in groepen en sloeg de vijand uiteen. Hij achtervolgde de vluchtenden tot Choba, dat ten noorden van Damascus ligt. 16 Zo heroverde Abram alles: de hele buit, zijn neef Lot en al Lots bezittingen, de vrouwen en de andere gevangenen.

Abram geeft tiende aan Melchisedek

17 Toen Abram terugkeerde na zijn overwinning op Kedorlaomer en diens bondgenoten in het dal Sawe (later het Koningsdal genoemd), ging de koning van Sodom hem tegemoet. 18 Melchisedek, de koning van Salem (Jeruzalem), die priester was van God, de Allerhoogste, kwam met brood en wijn voor Abram en zijn mannen.

19,20 Melchisedek zegende Abram met de woorden: ‘God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, moge u zegenen, Abram. En geprezen zij God, die uw vijanden het onderspit heeft laten delven.’ Hierna schonk Abram Melchisedek een tiende deel van alles wat hij had heroverd.

21 De koning van Sodom vroeg: ‘Geef mij mijn mensen terug, de rest van mijn goederen mag u houden!’ 22 Maar Abram weigerde: ‘Ik zweer bij de Here God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde: 23 nog geen schoenveter zal ik van u aannemen, anders kunt u later zeggen: “Ik heb Abram rijk gemaakt.” 24 Het enige dat ik kan aannemen, is een vergoeding voor wat mijn mannen hebben gegeten. Maar mijn bondgenoten Aner, Eskol en Mamre kunt u wel een deel van de buit geven.’