Amplified Bible

Jude

The Warnings of History to the Ungodly

Jude, a bond-servant of Jesus Christ, and [a]brother of [b]James, [writes this letter],

To those who are the called (God’s chosen ones, the elect), dearly loved by God the Father, and kept [secure and set apart] for Jesus Christ: May mercy and peace and love be multiplied to you [filling your heart with the spiritual well-being and serenity experienced by those who walk closely with God].

Beloved, while I was making every effort to write you about our common salvation, I was compelled to write to you [urgently] appealing that you [c]fight strenuously for [the defense of] the faith which was once for all [d]handed down to the saints [the faith that is the sum of Christian belief that was given verbally to believers]. For certain people have crept in unnoticed [just as if they were sneaking in by a side door]. They are ungodly persons whose condemnation was predicted long ago, for they distort the grace of our God into decadence and immoral freedom [viewing it as an opportunity to do whatever they want], and deny and disown our only Master and Lord, Jesus Christ.

Now I want to remind you, although you are fully informed once for all, that [e]the Lord, after saving a people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe [who refused to trust and obey and rely on Him]. And angels who did not keep their own designated place of power, but abandoned their proper dwelling place, [these] He has kept in eternal chains under [the thick gloom of utter] darkness for the judgment of the great day, just as Sodom and Gomorrah and the adjacent cities, since they in the same way as these angels indulged in gross immoral freedom and unnatural vice and sensual perversity. They are exhibited [in plain sight] as an example in undergoing the punishment of everlasting fire.

Nevertheless in the same way, these dreamers [who are dreaming that God will not punish them] also defile the body, and reject [legitimate] authority, and revile and mock angelic majesties. But even the archangel Michael, when he was disputing with the devil (Satan), and [f]arguing about the body of Moses, did not dare bring an abusive condemnation against him, but [simply] said, “The Lord rebuke you!” 10 But these men sneer at anything which they do not understand; and whatever they do know by [mere] instinct, like unreasoning and irrational beasts—by these things they are destroyed. 11 Woe to them! For they have gone the [defiant] way of Cain, and for profit they have run headlong into the error of Balaam, and perished in the rebellion of [mutinous] Korah. 12 These men are hidden reefs [elements of great danger to others] in your [g]love feasts when they feast together with you without fear, looking after [only] themselves; [they are like] clouds without water, swept along by the winds; autumn trees without fruit, doubly dead, uprooted and lifeless; 13 wild waves of the sea, flinging up their own shame like foam; wandering stars, for whom the gloom of deep darkness has been reserved forever.

14 It was about these people that [h]Enoch, in the seventh generation from Adam, prophesied, when he said, “Look, the Lord came with [i]myriads of His holy ones 15 to execute judgment upon all, and to convict all the [j]ungodly of all the ungodly deeds they have done in an ungodly way, and of all the harsh and cruel things ungodly sinners have spoken against Him.” 16 These people are [habitual] murmurers, griping and complaining, following after their own desires [controlled by passion]; they speak arrogantly, [pretending admiration and] flattering people to gain an advantage.

Keep Yourselves in the Love of God

17 But as for you, beloved, remember the [prophetic] words spoken by the apostles of our Lord Jesus Christ. 18 They used to say to you, “In the last days there will be scoffers, following after their own ungodly passions.” 19 These are the ones who are [agitators] causing divisions—worldly-minded [secular, unspiritual, carnal, merely sensual—unsaved], devoid of the Spirit. 20 But you, beloved, build yourselves up on [the foundation of] your most holy faith [continually progress, rise like an edifice higher and higher], pray in the Holy Spirit, 21 and keep yourselves in the love of God, waiting anxiously and looking forward to the mercy of our Lord Jesus Christ [which will bring you] to eternal life. 22 And have mercy on some, who are doubting; 23 save others, snatching them out of the fire; and on some have mercy but with fear, loathing even the clothing spotted and polluted by their shameless immoral freedom.

24 Now to Him who is able to keep you from stumbling or falling into sin, and to present you unblemished [blameless and faultless] in the presence of His glory with triumphant joy and unspeakable delight, 25 to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and power, before all time and now and forever. Amen.

Notas al pie

  1. Jude 1:1 Jude and James were among the younger half brothers of Jesus (Mark 6:3).
  2. Jude 1:1 James was a prominent leader in the early church (Acts 15).
  3. Jude 1:3 Lit contend earnestly.
  4. Jude 1:3 There is no “secret knowledge” or “better way” or alternative belief system which God has revealed to some unique group or teacher. The truth is available to everyone.
  5. Jude 1:5 Two early mss read Jesus.
  6. Jude 1:9 In Jewish tradition, Michael claimed to be Moses’ teacher and was present when God put Moses to death (Midrash on Deut 11:10). Jude’s point is that if the archangel Michael had such respect for Satan’s power, then mere humans are extremely foolish to insult or show disrespect to angelic beings. This does not mean that true Christians cannot or should not engage in spiritual warfare with satanic forces; quite the contrary (Eph 6:12; James 4:7). But they should follow Michael’s example and act only as legitimate representatives of Christ who are in good standing with Him.
  7. Jude 1:12 The early church frequently met together for a communal meal followed by the Lord’s Supper.
  8. Jude 1:14 The descendant of Seth (Gen 5:18-24).
  9. Jude 1:14 A Greek word meaning “ten thousand” in the singular. It is often used to refer to vast numbers of people or things that are virtually beyond counting.
  10. Jude 1:15 The purpose of the repetition is to emphasize the punishment determined for the false teachers.

Slovo na cestu

Judův 1:1-25

Nebezpečí hrozící od falešných učitelů

1Juda, služebník Ježíše Krista, bratr Jakubův, píše těm, které Bůh povolal, miluje a pro Ježíše Krista chrání. 2Přeji vám, abyste zakoušeli stále více milosti, pokoje a lásky!

3Moji drazí, tolik jsem si přál napsat vám o našem společném spasení, ale cítím, že je potřebnější, abych vás povzbudil v zápase o víru, která byla jednou provždy darována Božímu lidu. 4Mezi vás se totiž vloudili lidé, kteří nemají žádnou úctu před Bohem a jeho milost využívají jako příležitost k nevázanému životu. O takových lidech bylo už dávno psáno, že jsou odsouzeni, protože se obrátili proti našemu jedinému Vládci a Pánu – Ježíši Kristu.

5Připomínám vám to, co už znáte: ačkoliv Bůh zachránil Izraelce vyvedením z Egypta, přece potom zahubil ty z nich, kteří mu nedůvěřovali a neposlouchali ho. 6Také anděly, kteří zklamali ve svém vysokém postavení, Bůh navždy vyhostil ze své blízkosti a střeží je pro den soudu. 7Podobně obyvatelé Sodomy a Gomory i okolních měst, kteří šli cestou nemravnosti a sexuální zvrácenosti, jsou stále výstražným příkladem hrozného konce ve věčném ohni.

8Přesto se tito falešní křesťané chovají podobně. Zapadli hluboko do hříchu, zneužívají svá těla, pohrdají jakoukoliv autoritou a rouhají se nadpozemským mocnostem. 9A přece ani sám archanděl Michael se neodvážil odsoudit satana. Když se s ním přel o Mojžíšovo tělo, řekl pouze: „Pán tě potrestej!“

10Tito zbloudilci si však klidně tropí žerty z toho, co nechápou. Co svými pudy jako nerozumná zvířata znají, tomu propadají, a to je vede ke zkáze. 11Běda jim! Dali se cestou Kainovou, který nedbal na Boží příkazy a stal se nakonec vrahem svého bratra. Stejně jako Bileám jsou schopni zradit Boží pravdu pro peníze. Odsoudili se k záhubě vzpourou proti Bohu, podobně jako Kórach, který toužil dosáhnout vysokého postavení.

12Při vašem bratrském stolování se tito lidé beze studu přecpávají, protože myslí jen na sebe, a tak se stávají poskvrnou vašeho společenství. Jsou jako mraky bez deště hnané větrem sem a tam, jako neplodné stromy na podzim, mrtvé a vykořeněné. 13Jsou jako divoké mořské vlny vyplavující vlastní špínu, jako zbloudilé hvězdy, které se ztratily v temnotě vesmíru. 14O takových lidech prorokoval Henoch, příslušník šesté generace od Adama: „Pán přijde s mnoha tisíci anděly, 15aby všechny soudil a bezbožné hříšníky trestal za jejich nevěru, špatné jednání a tvrdá slova proti Bohu.“

Těmto lidem není nic vhod a dělají všechno zlé, co se jim zachce. 16Mluví nadutě a lichotí lidem, přináší-li jim to prospěch.

Výzva k vytrvalosti

17Ale vy, moji milovaní, pamatujte na slova Ježíšových apoštolů, 18kteří nám předpověděli, že se v posledním čase objeví lidé zlehčující Boží pravdu. Jejich jediným cílem je „užívat života“, jak se dá. 19Působí roztržky. Jsou to lidé ovládaní svými pudy, a ne Božím Duchem.

20-21Ale vy, moji přátelé, budujte dále na základech dokonalé víry, modlete se v Duchu svatém a zůstávejte v Boží lásce. Trpělivě čekejte na věčný život daný z milosti našeho Pána Ježíše Krista. 22Soucitně pomáhejte těm, kteří kolísají ve víře. 23Zachráníte je tak od záhuby. Mějte slitování i nad těmi, kteří hrubě zhřešili. Přistupujte k nim však s velkou opatrností, abyste sami zůstali čistí.

24Bůh má moc uchránit vás před pádem a přivést vás čisté a dokonalé do slávy ve věčně trvající radosti. 25Pouze jemu jedinému, který nás v Kristu zachránil, patří všechna sláva, velebnost, vláda a moc nyní a zůstane navěky!