Amplified Bible

James 1

Testing Your Faith

1[a]James, a bond-servant of God and of the Lord Jesus Christ,

To the twelve [Hebrew] tribes [scattered abroad among the Gentiles] in the dispersion: Greetings (rejoice)!

Consider it nothing but joy, my [b]brothers and sisters, whenever you fall into various trials. Be assured that the testing of your faith [through experience] produces endurance [leading to spiritual maturity, and inner peace]. And let endurance have its perfect result and do a thorough work, so that you may be perfect and completely developed [in your faith], lacking in nothing.

If any of you lacks wisdom [to guide him through a decision or circumstance], he is to ask of [our benevolent] God, who gives to everyone generously and without rebuke or blame, and it will be given to him. But he must ask [for wisdom] in faith, without doubting [God’s willingness to help], for the one who doubts is like a billowing surge of the sea that is blown about and tossed by the wind. For such a person ought not to think or expect that he will receive anything [at all] from the Lord, being a double-minded man, unstable and restless in all his ways [in everything he thinks, feels, or decides].

Let the brother in humble circumstances glory in his high position [as a born-again believer, called to the true riches and to be an heir of God]; 10 and the rich man is to glory in being humbled [by trials revealing human frailty, knowing true riches are found in the grace of God], for like the flower of the grass he will pass away. 11 For the sun rises with a scorching wind and withers the grass; its flower falls off and [c]its beauty fades away; so too will the rich man, in the midst of his pursuits, fade away.

12 Blessed [happy, spiritually prosperous, favored by God] is the man who is steadfast under trial and perseveres when tempted; for when he has passed the test and been approved, he will receive the [victor’s] crown of life which the Lord has promised to those who love Him. 13 Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God” [for temptation does not originate from God, but from our own flaws]; for God cannot be tempted by [what is] evil, and He Himself tempts no one. 14 But each one is tempted when he is dragged away, enticed and baited [to commit sin] by his own [worldly] desire (lust, passion). 15 Then when the illicit desire has conceived, it gives birth to sin; and when sin has run its course, it gives birth to death. 16 Do not be misled, my beloved brothers and sisters. 17 Every good thing given and every perfect gift is from above; it comes down from the Father of lights [the Creator and Sustainer of the heavens], in whom there is no variation [no rising or setting] or shadow [d]cast by His turning [for He is perfect and never changes]. 18 It was of His own will that He gave us birth [as His children] by the word of truth, so that we would be a kind of first fruits of His creatures [a prime example of what He created to be set apart to Himself—sanctified, made holy for His divine purposes].

19 Understand this, my beloved brothers and sisters. Let everyone be quick to hear [be a careful, thoughtful listener], slow to speak [a speaker of carefully chosen words and], slow to anger [patient, reflective, forgiving]; 20 for the [resentful, deep-seated] anger of man does not produce the righteousness of God [that standard of behavior which He requires from us]. 21 So get rid of all uncleanness and [e]all that remains of wickedness, and with a humble spirit receive the word [of God] which is implanted [actually rooted in your heart], which is able to save your souls. 22 But prove yourselves doers of the word [actively and continually obeying God’s precepts], and not merely listeners [who hear the word but fail to internalize its meaning], deluding yourselves [by unsound reasoning contrary to the truth]. 23 For if anyone only listens to the word [f]without obeying it, he is like a man who looks very carefully at his natural face in a mirror; 24 for once he has looked at himself and gone away, he immediately forgets [g]what he looked like. 25 But he who looks carefully into the perfect law, the law of liberty, and faithfully abides by it, not having become a [careless] listener who forgets but [h]an active doer [who obeys], he will be blessed and favored by God in what he does [in his life of obedience].

26 If anyone thinks himself to be religious [scrupulously observant of the rituals of his faith], and does not control his tongue but deludes his own heart, this person’s religion is worthless (futile, barren). 27 Pure and unblemished religion [as it is expressed in outward acts] in the sight of our God and Father is this: to visit and look after the fatherless and the widows in their distress, and to keep oneself uncontaminated by the [secular] world.

Notas al pie

  1. James 1:1 James, the leader of the Jerusalem church, was the half brother of Jesus. He became a believer after the resurrection of Jesus and was later martyred for his faith.
  2. James 1:2 Lit brethren.
  3. James 1:11 Lit the beauty of its face perishes.
  4. James 1:17 Lit of turning.
  5. James 1:21 Lit surplus of.
  6. James 1:23 Lit and is not a doer.
  7. James 1:24 Lit what sort he was.
  8. James 1:25 Lit a doer of work.

Nádej pre kazdého

Jakubov List 1

Pozdrav

1 Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, pozdravuje všetkých kresťanov zo Židov, ktorí žijú rozptýlení po svete.

V skúškach rastie viera

Drahí bratia, je váš život plný ťažkostí a pokušení? Radujte sa z toho,

lebo čím namáhavejšia bude cesta vašej viery, tým väčšmi bude rásť vaša vytrvalosť.

A vaša vytrvalosť nech sa prejavuje činmi, aby ste boli naozaj dokonalými a zrelými kresťanmi bez charakterových nedostatkov.

Ak by niekto nevedel, ako si má počínať, nech prosí Boha o múdrosť a on vám ju dá štedro a rád.

Proste o múdrosť s dôverou a bez pochybovania. Ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.

Taký človek je rozpoltený a jeho rozhodnutia sú nestále.

Kto neprosí s vierou, nemôže čakať od Pána odpoveď.

Kresťan, ktorý nemá významné postavenie v tomto svete, nech sa raduje z toho, že je veľký v Božích očiach.

10 Bohatý nech si uvedomuje, že jeho bohatstvo pred Pánom nič neznamená, lebo je dočasné takisto ako kvet,

11 ktorý v prudkej letnej horúčave zvädne a jeho krása pominie. Tak aj bohatý človek so všetkým svojím pachtením pred bránou smrti všetko tu zanechá.

12 Šťastný je človek, ktorý obstojí v skúškach a jeho viera sa nezlomí. Boh ho korunuje vencom víťazstva, ktorým je večný život. Pán ho zasľúbil všetkým, ktorí ho milujú.

13 Ak je niekto vystavený skúške, nech nehovorí, že ho to pokúša Pán. Veď Boh, ktorému sa protiví zlo, nikoho nenavádza na zlé.

14 Pokušenie sa rodí z našich vlastných myšlienok a zlých túžob.

15 Zlé myšlienky sú zárodkom hriechu a hriech vedie k rozkladu a smrti.

16 Nedajte sa oklamať, drahí bratia.

17 Všetko, čo je dobré a dokonalé, pochádza od Boha, od tvorcu svetla. On síce stvoril striedanie svetla a tmy, ale uňho samého niet kolísania medzi dobrom a zlom.

18 Zo svojej dobrej vôle otvára v Ježišovi Kristovi dvere do života a vy ste prví, ktorí ste nimi vošli.

Slová a činy

19 Moji drahí, nezabúdajte, že človek má vždy s ochotou načúvať, s rozvahou hovoriť a nemá sa dať vyprovokovať k hnevu.

20 Ak sa totiž človek rozhnevá, nekoná tak, ako si to Boh želá.

21 Odstráňte zo svojho života všetku špinavosť a zlobu a dovoľte, aby vo vás vyklíčilo zasiate Božie slovo, ktoré má moc od základu premeniť váš život.

22 Ale pozor! Toto slovo musíte nielen počúvať, ale aj podľa neho konať.

23 Ak niekto Božie slovo iba počúva, ale nespráva sa podľa toho, čo počuje, podobá sa človeku, ktorý sa pozrie na seba do zrkadla,

24 ale potom sa obráti, a hneď zabudne, ako vyzerá.

25 Ale kto sa pozorne zahľadí do Božieho zákona a pochopí, že ho Boh nechce ním spútať, ale oslobodiť, nezostane len zábudlivým poslucháčom, ale nabáda ho to k činom, ktoré mu prinesú radosť a šťastie.

Pravé náboženstvo

26 Kto sa pokladá za kresťana, ale nevie ovládať svoj ostrý jazyk, klame sám seba a jeho zbožnosť je bezcenná.

27 Viete, čo Boh pokladá za pravé a rýdze náboženstvo? Starať sa o osamelých, pomáhať znášať sirotám a vdovám ich ťažký údel a seba chrániť pred špinou sveta.