Amplified Bible

Hebrews 9

The Old and the New

1Now even the first covenant had regulations for divine worship and for the earthly sanctuary. A tabernacle (sacred tent) was put up, the outer one or first section, in which were the lampstand and the table with [its loaves of] the sacred showbread; this is called the Holy Place. Behind the second veil there was another tabernacle [the inner one or second section] known as the Holy of Holies, [a]having the golden altar of incense and the ark of the covenant covered entirely with gold. This contained a golden jar which held the manna, and the rod of Aaron that sprouted, and the [two stone] tablets of the covenant [inscribed with the Ten Commandments]; and above the ark were the [golden] cherubim of glory overshadowing [b]the mercy seat; but we cannot now go into detail about these things.

Now when these things have been prepared in this way, the priests continually enter the outer [or first section of the] tabernacle [that is, the Holy Place] performing [their ritual acts of] the divine worship, but into the second [inner tabernacle, the Holy of Holies], only the high priest enters [and then only] once a year, and never without [bringing a sacrifice of] blood, which he offers [as a substitutionary atonement] for himself and for the sins of the people committed in ignorance. By this the Holy Spirit signifies that the way into the Holy Place [the true Holy of Holies and the presence of God] has not yet been disclosed as long as the [c]first or outer tabernacle is still standing [that is, as long as the Levitical system of worship remains a recognized institution], for this [first or outer tabernacle] is a symbol [that is, an archetype or paradigm] for the present time. Accordingly both gifts and sacrifices are offered which are incapable of perfecting the conscience and renewing the [inner self of the] worshiper. 10 For they [the gifts, sacrifices, and ceremonies] deal only with [clean and unclean] food and drink and various ritual washings, [mere] external regulations for the body imposed [to help the worshipers] until the time of reformation [that is, the time of the new order when Christ will establish the reality of what these things foreshadow—a better covenant].

11 But when Christ appeared as a High Priest of the good things to come [that is, true spiritual worship], He entered through the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not a part of this [material] creation. 12 He went once for all into the Holy Place [the Holy of Holies of heaven, into the presence of God], and not through the blood of goats and calves, but through His own blood, having obtained and secured eternal redemption [that is, the salvation of all who personally believe in Him as Savior]. 13 For if the sprinkling of [ceremonially] defiled persons with the blood of goats and bulls and the ashes of a [burnt] heifer is sufficient for the cleansing of the body, 14 how much more will the blood of Christ, who through the eternal [Holy] Spirit willingly offered Himself unblemished [that is, without moral or spiritual imperfection as a sacrifice] to God, cleanse your conscience from dead works and lifeless observances to serve the ever living God?

15 For this reason He is the Mediator and Negotiator of a new covenant [that is, an entirely new agreement uniting God and man], so that those who have been called [by God] may receive [the fulfillment of] the promised eternal inheritance, since a death has taken place [as the payment] which redeems them from the sins committed under the obsolete first covenant. 16 For where there is a will and [d]testament involved, the death of the one who made it must be established, 17 for a will and testament takes effect [only] at death, since it is never in force as long as the one who made it is alive. 18 So even the first covenant was not put in force without [the shedding of] blood. 19 For when every commandment in the Law had been read by Moses to all the people, he took the blood of the calves and goats [which had been sacrificed], together with water and scarlet wool and with a bunch of hyssop, and he sprinkled both the scroll itself and all the people, 20 saying, “This is the blood of the covenant [that seals and ratifies the agreement] which God ordained and commanded [me to deliver to] you.” 21 And in the same way he sprinkled both the tabernacle and all the containers and sacred utensils of worship with the blood. 22 In fact under the Law almost everything is cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness [neither release from sin and its guilt, nor cancellation of the merited punishment].

23 Therefore it was necessary for the [earthly] copies of the heavenly things to be cleansed with these, but the heavenly things themselves required far better sacrifices than these. 24 For Christ did not enter into a holy place made with hands, a mere copy of the true one, but [He entered] into heaven itself, now to appear in the very presence of God on our behalf; 25 nor did He [enter into the heavenly sanctuary to] offer Himself again and again, as the high priest enters the Holy Place every year with blood that is not his own. 26 Otherwise, He would have needed to suffer over and over since the foundation of the world; but now once for all at the consummation of the ages He has appeared and been publicly manifested to put away sin by the sacrifice of Himself. 27 And just as it is appointed and destined for all men to die once and after this [comes certain] judgment, 28 so Christ, having been offered once and once for all to bear [as a burden] [e]the sins of many, will appear a second time [when he returns to earth], not to deal with sin, but to bring salvation to those who are eagerly and confidently waiting for Him.

Notas al pie

  1. Hebrews 9:4 The Greek participle translated “having” probably conveys the notion of “associated with it” and hence refers to the fact that the altar of incense, although located in the Holy Place according to Ex 30:6, here does not refer to location but to use, given the fact that the incense wafted behind the veil into the Holy of Holies.
  2. Hebrews 9:5 I.e. the lid of the ark where blood was sprinkled by the high priest.
  3. Hebrews 9:8 During the age of the old covenant a worshiper had no direct access to God.
  4. Hebrews 9:16 This Greek word may also be translated “covenant” as in v 18 and the author may be engaging in deliberate word play here playing off of both meanings.
  5. Hebrews 9:28 See Is 53:10-12.

Slovo na cestu

Židům 9

Starozákonní bohoslužba je náznakem budoucích věcí

1Pravá smlouva měla svatostánek a pravidla bohoslužby. Svatostánek měl podobu stanu, který byl oponou rozdělen na dvě části. Přední části se říkalo svatyně. Byl tam sedmiramenný svícen a stůl, na který bylo každou sobotu kladeno dvanáct chlebů. Za závěsem byla velesvatyně Patřila k ní zlatá kadidelnice a zlatem kovaná truhla smlouvy, v ní byla zlatá nádoba s pokrmem, který Izraelci jedli na poušti, Áronův prut, kterým Bůh rozhodl o tom, kdo má vykonávat službu ve svatyni, a desky se zněním Desatera. Přikrývalo ji zlaté víko zvané slitovnice. Nad víkem držely stráž okřídlené bytosti nazvané cherubové.

Do svatyně denně vcházeli kněží pověření bohoslužbou. Do velesvatyně směl vejít jenom jedenkrát za rok velekněz. Přinášel krev jako oběť za bezděčné přestupky svoje i lidu. Touto bohoslužbou Duch svatý naznačoval, že ještě nebyla otevřena cesta, která by vedla přímo k Bohu.

Symbolický význam pozemské svatyně

9-11 Všechno, co se ve svatyni dělo, bylo předobrazem budoucnosti. Dary a oběti nestačily uklidnit svědomí těch, kteří je přinášeli. Zachovávání předpisů o pokrmech, nápojích a všelijakém obmývání zajišťovalo vnější spravedlnost do chvíle, než přišel nový velekněz Ježíš Kristus. Ten vešel do větší a dokonalejší svatyně, kterou nepostavili lidé.

Kristus je dokonalá oběť za hřích

12 Místo krve kozlů a býků obětoval jednou provždy svou vlastní krev. Tak nám vydobyl věčné vykoupení.

13 Krví kozlů a býků a ve vodě rozmíchaným popelem z jalovice skrápěl poskvrněné lidi a tak posvěcoval a očišťoval jejich těla. 14 Krev bezúhonného Krista, který se obětoval Bohu, očišťuje naše svědomí od neužitečných skutků ke službě živému Bohu. 15 Kristus zemřel a tak se stal prostředníkem nové smlouvy, která zajišťuje vykoupení ze všech přestupků spáchaných v době platnosti staré smlouvy uzavřené s Izraelem. Můžeme se tedy pevně chopit toho, co bylo slíbeno.

16-17 Ano, k závěti musí přistoupit smrt odkazujícího. Teprve potom je neměnná. Nelze ji vykonat, pokud je živ. 18 Proto bylo zapotřebí krve i při uzavírání prvé smlouvy. 19 Když Mojžíš přečetl shromážděnému lidu všechna přikázání zákona, smíchal krev býků a kozlů s vodou, vzal rudou vlnu a větvičku yzopu a pokropil tou vodou knihu i shromáždění a řekl: 20 „Toto je krev smlouvy, kterou s vámi uzavřel Bůh.“ 21 Podobně postříkal krví svatostánek a všechno bohoslužebné náčiní. 22 Podle zákona je totiž téměř všechno očišťováno krví a bez prolití krve není odpuštění vin.

23 Takovým způsobem se muselo očišťovat to, co nebeskou svatyni jen připomínalo. Nebeská svatyně však vyžaduje vzácnější oběť. 24 Kristus vešel do pravé nebeské svatyně, aby nás v ní před Bohem zastupoval; nevstoupil do její pozemské napodobeniny vytvořené lidmi. 25 Nepřinášel za nás svou oběť opakovaně, jako to každoročně dělával velekněz, který do svatyně vstupoval s krví cizí; 26 vždyť by za ta tisíciletí musel často trpět. Ale přišel nyní, aby jednou provždy svou obětí odčinil hřích. 27 Člověk umírá jen jednou, a pak bude postaven před soud. 28 Proto se i Kristus jednou obětoval a vzal na sebe hříchy mnohých. Podruhé se ukáže bez oběti za hříchy, aby zachránil ty, kteří ho očekávají.