Amplified Bible

Genesis 2

The Creation of Man and Woman

1So the heavens and the earth were completed, and all their hosts (inhabitants). And by the seventh day God completed His work which He had done, and He rested (ceased) on the seventh day from all His work which He had done. So God blessed the seventh day and sanctified it [as His own, that is, set it apart as holy from other days], because in it He rested from all His work which He had created and done.

This is the history of [the origin of] the heavens and of the earth when they were created, in the day [that is, days of creation] that the [a]Lord God made the earth and the heavens— no shrub or plant of the field was yet in the earth, and no herb of the field had yet sprouted, for the Lord God had not caused it to rain on the earth, and there was no man to [b]cultivate the ground, but a [c]mist (fog, dew, vapor) used to rise from the land and water the entire surface of the ground— then the Lord God [d]formed [that is, created the body of] man from the [e]dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and the man became a living being [an individual complete in body and spirit]. And the Lord God [f]planted a garden (oasis) in the east, in Eden (delight, land of happiness); and He put the man whom He had formed (created) there. And [in that garden] the Lord God caused to grow from the ground every tree that is desirable and pleasing to the sight and good (suitable, pleasant) for food; the tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of the [experiential] knowledge (recognition) of [the difference between] good and evil.

10 Now a river flowed out of Eden to water the garden; and from there it divided and became four [branching] rivers. 11 The first [river] is named Pishon; it flows around the entire land of Havilah, where there is gold. 12 The gold of that land is good; bdellium (a fragrant, valuable resin) and the [g]onyx stone are found there. 13 The name of the second river is Gihon; it flows around the entire land of Cush [in Mesopotamia]. 14 The third river is named Hiddekel (Tigris); it flows east of Assyria. And the fourth river is the Euphrates.

15 So the Lord God took the man [He had made] and settled him in the Garden of Eden to cultivate and keep it. 16 And the Lord God commanded the man, saying, “You may freely (unconditionally) eat [the fruit] from every tree of the garden; 17 but [only] from the tree of the knowledge (recognition) of good and evil you shall not eat, otherwise on the day that you eat from it, you shall most certainly [h]die [because of your disobedience].”

18 Now the Lord God said, “It is not good (beneficial) for the man to be alone; I will make him a helper [one who balances him—a counterpart who is] [i]suitable and complementary for him.” 19 So the Lord God formed out of the ground every animal of the field and every bird of the air, and brought them to Adam to see what he would call them; and whatever the man called a living creature, that was its name. 20 And the man gave names to all the livestock, and to the birds of the air, and to every animal of the field; but for Adam there was not found a helper [that was] suitable (a companion) for him. 21 So the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam; and while he slept, He took one of his ribs and closed up the flesh at that place. 22 And the rib which the Lord God had taken from the man He made (fashioned, formed) into a woman, and He brought her and presented her to the man. 23 Then Adam said,

“This is now bone of my bones,
And flesh of my flesh;
She shall be called Woman,
Because she was taken out of Man.”

24 For this reason a man shall leave his father and his mother, and shall be joined to his wife; and they shall become one flesh. 25 And the man and his wife were both naked and were not ashamed or embarrassed.

Notas al pie

 1. Genesis 2:4 Heb YHWH (Yahweh), the Hebrew name of God which traditionally is not pronounced by the Jews, usually rendered Lord. See front material, Principles of Translation.
 2. Genesis 2:5 Lit work.
 3. Genesis 2:6 Or flow of water.
 4. Genesis 2:7 The word is “formed” (Heb yatsar), but in 1:26, 27 the action is described with the Hebrew word “created” (Heb bara).
 5. Genesis 2:7 The essential chemical elements found in soil are also found in humans and animals. This scientific fact was not discovered until recent times, but God is displaying it here.
 6. Genesis 2:8 This is a reference, not to the creation of plant life in general, but to the planting of specific plants in the Garden of Eden (2:8, 9).
 7. Genesis 2:12 It is often difficult to match the names or descriptions of ancient gems and other materials with their contemporary equivalents. Modern research indicates this may instead be carnelian, a red gemstone.
 8. Genesis 2:17 Both spiritually and physically, physical death in the sense of becoming mortal; they were created immortal.
 9. Genesis 2:18 Lit like his opposite.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 2

1Astfel a fost încheiată crearea cerurilor, a pământului şi a întregii lor oştiri. În ziua a şaptea, Dumnezeu Îşi terminase lucrarea pe care a făcut-o; El s-a odihnit în ziua a şaptea de toată lucrarea pe care a făcut-o. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ea s-a odihnit[a] de toată lucrarea pe care a făcut-o în creaţie.

Adam şi Eva

Aceasta este relatarea[b] creării cerurilor şi a pământului.

Când Domnul Dumnezeu[c] a făcut pământul şi cerurile, pe pământ nu era încă nici o plantă verde, iar iarba câmpului încă nu încolţise pentru că Domnul Dumnezeu încă nu dăduse ploaie pe pământ şi nu era nici un om ca să lucreze pământul, ci doar un abur se ridica de pe pământ şi uda toată suprafaţa pământului. Atunci Domnul Dumnezeu l-a modelat pe Adam[d] din ţărâna pământului şi a suflat în nările lui suflare de viaţă, iar Adam a devenit un suflet viu. Domnul Dumnezeu a plantat o grădină în Eden, în răsărit. Acolo l-a pus pe Adam, omul pe care l-a modelat. Domnul Dumnezeu a făcut să crească din ţărâna pământului tot felul de pomi care sunt plăcuţi la vedere şi buni de mâncat; de asemenea, în mijlocul grădinii se aflau pomul vieţii şi pomul cunoaşterii binelui şi răului. 10 Un râu curgea din Eden ca să ude grădina, iar de acolo se despărţea în patru braţe. 11 Numele primului braţ era Pişon; el curgea împrejurul[e] ţării Havila, unde era aur. 12 Aurul acelei ţări era bun; de asemenea, acolo se găseau bedelion[f] şi piatră de onix. 13 Numele celui de-al doilea braţ era Ghihon. El curgea împrejurul ţării Cuş[g]. 14 Numele celui de-al treilea braţ era Tigru; el curgea la răsăritul Asurului. Numele celui de-al patrulea braţ era Eufrat.

15 Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam şi l-a aşezat în grădina Eden, ca să o lucreze şi să o păzească. 16 Domnul Dumnezeu i-a poruncit lui Adam: „Poţi să mănânci din orice pom din grădină, 17 dar din pomul cunoaşterii binelui şi răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit!“

18 Apoi Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca Adam să fie singur; îi voi face un ajutor potrivit.“ 19 Astfel, Domnul Dumnezeu a modelat din ţărână toate animalele câmpului şi toate păsările cerului şi le-a adus la Adam, ca să vadă ce nume le va da. Şi numele pe care Adam i l-a dat fiecărei vieţuitoare, acela a rămas. 20 Adam le-a dat nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi fiarelor câmpului; însă pentru el nu s-a găsit nici un ajutor potrivit. 21 Aşa că Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste Adam, iar acesta a adormit. Atunci Domnul a luat una dintre coastele lui şi a închis carnea la locul ei. 22 Şi, din coasta pe care a luat-o din Adam, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi i-a adus-o lui Adam. 23 Atunci Adam a exclamat:

„În sfârşit, aceasta este os din oasele mele
    şi carne din carnea mea;
ea se va numi «femeie[h]»,
    pentru că a fost luată din bărbat.“

24 De aceea bărbatul îşi va lăsa tatăl şi mama şi se va uni cu soţia lui, iar ei vor deveni un singur trup.

25 Omul şi soţia lui erau goi, dar nu le era ruşine.

Notas al pie

 1. Geneza 2:3 Poate avea şi sensul de a încheia
 2. Geneza 2:4 Ebr.: toledot (istorie, relatare, genealogie), un cuvânt care marchează începutul unei noi secţiuni principale. Cartea Geneza este structurată pe 10 toledoturi (2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10; 11:27; 25:12; 25:19; 36:1; 37:2)
 3. Geneza 2:4 Ebr.: YHWH Elohim; YHWH este un nume personal al lui Dumnezeu, care-L prezintă ca Dumnezeul legământului cu Israel, Dumnezeul Răscumpărător (vezi Ex. 3:14-15; 6:2-6), pe când Elohim este un termen general, care-L prezintă ca Dumnezeul Creator şi Suveran peste întregul univers. Cele două nume apar de multe ori împreună, arătând că este vorba despre unul şi acelaşi Dumnezeu
 4. Geneza 2:7 Termenul ebraic pentru om este Adam, înrudit cu adamah (ţărână)
 5. Geneza 2:11 Sau: străbătea
 6. Geneza 2:12 Răşină gălbui-transparentă şi aromată, uşor confundabilă cu o piatră preţioasă
 7. Geneza 2:13 Cel mai probabil identificată cu SE Mesopotamiei, patria cassiţilor, şi nu cu Etiopia
 8. Geneza 2:23 Ebr.: işa, femeie şi , bărbat, joc de cuvinte specific ebraicii biblice