Amplified Bible

Acts 1

Introduction

1The first [a]account I made, Theophilus, was [a continuous report] about all the things that Jesus began to do and to [b]teach until the day when He ascended to heaven, after He had by the Holy Spirit given instruction to the apostles (special messengers) whom He had chosen. To these [men] He also showed Himself alive after His suffering [in Gethsemane and on the cross], by [a series of] many infallible proofs and unquestionable demonstrations, appearing to them over a period of forty days and talking to them about the things concerning the kingdom of God. While being together and eating with them, He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for what the Father had promised, “Of which,” He said, “you have heard Me speak. For John baptized with water, but you will be baptized and empowered and united with the Holy Spirit, not long from now.”

So when they had come together, they asked Him repeatedly, “Lord, are You at this time reestablishing the kingdom and restoring it to Israel?” He said to them, “It is not for you to know the times or epochs which the Father has fixed by His own authority. But you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you; and you will be My witnesses [to tell people about Me] both in Jerusalem and in all Judea, and Samaria, and even to the ends of the earth.”

The Ascension

And after He said these things, He was caught up as they looked on, and a cloud took Him up out of their sight. 10 While they were looking intently into the sky as He was going, two men in white clothing suddenly stood beside them, 11 who said, “Men of Galilee, why do you stand looking into the sky? This [same] Jesus, who has been taken up from you into heaven, will return in just the same way as you have watched Him go into heaven.”

The Upper Room

12 Then the disciples returned to Jerusalem from the mount called Olivet (Olive Grove), which is near Jerusalem, [only] a Sabbath day’s journey (less than one mile) away. 13 When they had entered the city, they went upstairs to the upper room where they were staying [indefinitely]; that is, Peter, and John and [his brother] James, and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew (Nathanael) and Matthew, [c]James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas (Thaddaeus) the son of James. 14 All these with one mind and one purpose were continually devoting themselves to prayer, [waiting together] along with the women, and Mary the mother of Jesus, and with His brothers.

15 Now on one of these days Peter stood up among the brothers and sisters (a gathering of about a hundred and twenty believers was there) and he said, 16 “Brothers and sisters, it was necessary that the Scripture be fulfilled, which the Holy Spirit foretold by the lips of David [king of Israel] about Judas [Iscariot], who acted as guide to those who arrested Jesus. 17 For he (Judas) was counted among us and received his share [by divine allotment] in this ministry.” 18 (Now Judas Iscariot [d]acquired a piece of land [indirectly] with the [money paid him as a] reward for his treachery, and falling headlong, his body burst open in the middle and all his intestines poured out. 19 All the people in Jerusalem learned about this, so in their own dialect—Aramaic—they called the piece of land Hakeldama, that is, Field of Blood.) 20 “For in the book of Psalms it is written,

Let his place of residence become desolate,
And let there be no one to live in it’;

and [again],

Let another take his position as overseer.’

21 So of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus spent with us, 22 beginning with the baptism by John [at the outset of Jesus’ ministry] until the day when He was taken up from us—one of these men must become a witness with us [to testify] of His resurrection.” 23 And they put forward two men, Joseph, the one called Barsabbas (who was surnamed Justus), and Matthias. 24 They prayed and said, “You, Lord, who know all hearts [their thoughts, motives, desires], show us which one of these two You have chosen 25 to occupy this ministry and apostleship which Judas left to go to his own place [of evil].” 26 And they [e]cast lots for them, and the lot fell to Matthias; and he was added to the eleven apostles.

Notas al pie

  1. Acts 1:1 Luke is referring to his gospel.
  2. Acts 1:1 As the gospel tells us what Jesus began to do and teach, so Acts tells what He continued to do and teach by His Holy Spirit (F. F. Bruce).
  3. Acts 1:13 Also known as James the Less or James the Younger. His mother, Mary (Gr Maria), may have been either a sister or sister-in-law of Mary (Gr Mariam), the mother of Jesus.
  4. Acts 1:18 Peter means that the chief priests purchased the field in Judas’ name. He had returned to them with the money, and when they refused to accept it, he threw it into the temple sanctuary (Matt 27:3 ff). Afterwards they decided to buy the field for use as a burial ground for strangers. Peter goes on to say that Judas was disemboweled in a fall, while Matthew reports that Judas hanged himself (Matt 27:5). One explanation for the apparent discrepancy is that the rope or line that Judas was using broke, and the body fell in such a way as to be disemboweled (Matt 27:3 ff).
  5. Acts 1:26 The custom of the Jews was to write the names on stones, place them in a container and shake it until one stone fell out.

Het Boek

Handelingen 1:1-26

Jezus gaat naar de hemel

1Beste Theofilus, in mijn eerste boek heb ik u verteld over het leven van Jezus en zijn lessen 2en hoe Hij naar de hemel ging, nadat Hij zijn apostelen verdere aanwijzingen door de Heilige Geest had gegeven.

3Gedurende de veertig dagen na zijn kruisiging is Hij van tijd tot tijd bij de apostelen geweest en bewees hun op allerlei manieren dat Hij leefde. Telkens weer sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God. 4Tijdens een van deze ontmoetingen zei Hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten: ‘Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft,’ zei Hij. ‘Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. 5Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden.’

6Terwijl zij zo bij elkaar waren, vroegen zij Hem: ‘Here, gaat U nu van Israël weer een vrij land maken, met een eigen koning?’ 7‘Dat hoeven jullie niet te weten,’ antwoordde Hij. ‘Mijn Vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. 8Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’

9Nadat Hij dit gezegd had, zagen zij hoe Hij omhoogging in de lucht tot een wolk Hem aan het gezicht onttrok. 10Terwijl zij nog naar de lucht tuurden, stonden er plotseling twee mannen bij hen, met witte kleren aan. 11‘Galileeërs,’ zeiden zij, ‘wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt zien weggaan.’

12Daarop gingen zij van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Dat was een kwartier lopen. 13In de stad aangekomen, gingen zij meteen door naar de bovenverdieping van het huis waar zij elkaar altijd ontmoetten: Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs, Mattheüs en Jakobus (de zoon van Alfeüs), Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus.

14Voortdurend baden zij eensgezind met elkaar, samen met de vrouwen die met Jezus waren meegekomen, zijn moeder Maria en zijn broers. 15Op een van die dagen ging Petrus staan om te spreken. Er waren op dat moment ongeveer honderdtwintig mensen bijeen.

16‘Vrienden,’ zei hij. ‘Wat er over Judas in de Boeken staat, moest gebeuren. Door David heeft de Heilige Geest gezegd hoe het met hem zou aflopen. Judas heeft de mensen die Jezus gevangen wilden nemen, de weg gewezen. 17Hij was een van ons en had dezelfde opdracht als wij. 18Met het geld dat hij voor zijn verraad had gekregen, werd een stuk grond gekocht. Zelf viel hij languit voorover en zijn buik scheurde open en al zijn ingewanden kwamen eruit. 19Iedereen in Jeruzalem hoorde ervan. Daarom heet dat stuk grond ook Akeldama, wat bloedgrond betekent. 20Dit klopt precies met wat er in de Psalmen van David staat: “Verander zijn woonplaats in een woestenij en laat er nooit meer iemand wonen” en “Laat een ander zijn taak overnemen!” 21Iemand anders moet dus de plaats van Judas innemen. Het moet iemand zijn die al de tijd dat Jezus onder ons leefde, erbij geweest is, 22vanaf de dag dat Jezus in de Jordaan werd gedoopt tot Hij in de hemel werd opgenomen. Hij moet, net als wij, kunnen vertellen dat hij zelf gezien heeft dat Jezus weer leeft.’

23Zij stelden twee mannen voor: Jozef, die ook wel Barsabbas of Justus werd genoemd, en Mattias. 24Zij vroegen God in gebed: ‘Here, U kent alle mensen door en door. Wilt U aanwijzen voor wie U kiest? 25Laat hij apostel worden in de plaats van Judas, die afgeweken is van zijn taak.’ 26Zij gingen erom loten wie het zou worden en het lot viel op Mattias. Voortaan was hij een van de twaalf apostelen.