Amplified Bible

2 Timothy 1

Timothy Charged to Guard His Trust

1Paul, an apostle (special messenger, personally chosen representative) of Christ Jesus (the Messiah, the Anointed) by the will of God, according to the promise of life that is in Christ Jesus,

to Timothy, my beloved son: Grace, mercy, and peace [inner calm and spiritual well-being] from God the Father and Christ Jesus our Lord.

I thank God, whom I worship and serve with a clear conscience the way my forefathers did, as I constantly remember you in my prayers night and day, and as I recall your tears, I long to see you so that I may be filled with joy. I remember your sincere and unqualified faith [the surrendering of your entire self to God in Christ with confident trust in His power, wisdom and goodness, a faith] which first lived in [the heart of] your grandmother Lois and your mother Eunice, and I am confident that it is in you as well. That is why I remind you to [a]fan into flame the gracious gift of God, [that inner fire—the special endowment] which is in you through the laying on of my hands [with those of the elders at your ordination]. For God did not give us a spirit of timidity or cowardice or fear, but [He has given us a spirit] of power and of love and of sound judgment and personal discipline [abilities that result in a calm, well-balanced mind and self-control].

So do not be ashamed to testify about our Lord or about me His prisoner, but with me take your share of suffering for the gospel [continue to preach regardless of the circumstances], in accordance with the power of God [for His power is invincible], for He delivered us and saved us and called us with a holy calling [a calling that leads to a consecrated life—a life set apart—a life of purpose], not because of our works [or because of any personal merit—we could do nothing to earn this], but because of His own purpose and grace [His amazing, undeserved favor] which was granted to us in Christ Jesus before the world began [eternal ages ago], 10 but now [that extraordinary purpose and grace] has been fully disclosed and realized by us through the appearing of our Savior Christ Jesus who [through His incarnation and earthly ministry] abolished death [making it null and void] and brought life and immortality to light through the gospel, 11 for which I was appointed a preacher and an apostle and a teacher [of this good news regarding salvation]. 12 This is why I suffer as I do. Still, I am not ashamed; for I know Him [and I am personally acquainted with Him] whom I have believed [with absolute trust and confidence in Him and in the truth of His deity], and I am persuaded [beyond any doubt] that He is able to guard that which I have entrusted to Him until [b]that day [when I stand before Him]. 13 Keep and follow the pattern of sound teaching (doctrine) which you have heard from me, in the faith and love which are in Christ Jesus. 14 Guard [with greatest care] and keep unchanged, the treasure [that precious truth] which has been entrusted to you [that is, the good news about salvation through personal faith in Christ Jesus], through [the help of] the Holy Spirit who dwells in us.

15 You are aware of the fact that all who are in [the province of] Asia turned away and deserted me, Phygelus and Hermogenes among them. 16 The Lord grant mercy to the family of Onesiphorus, because he often refreshed me and showed me kindness [comforting and reviving me like fresh air] and he was not ashamed of my chains [for Christ’s sake]; 17 but [instead] when he reached Rome, he eagerly searched for me and found me— 18 the Lord grant to him that he may find mercy from the Lord on [c]that [great] day. You know very well how many things he did for me and what a help he was at Ephesus [you know better than I can tell you].

Notas al pie

  1. 2 Timothy 1:6 In ancient times embers were kept slowly burning so that they could be fanned into flames when a fire was needed.
  2. 2 Timothy 1:12 Also called the Day of Christ when Christians will be called to account for their actions (2 Cor 5:10).
  3. 2 Timothy 1:18 See note v 12.

Neno: Bibilia Takatifu

2 Timotheo 1

1Kutoka kwa Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu, kulingana na ahadi ya uzima uliomo ndani ya Kristo Yesu. Kwa Timotheo, mwanangu mpendwa. Ninakutakia neema, rehema na amani kutoka kwa Mungu Baba na kwa Kristo Yesu Bwana wetu.

Paulo Amtia Moyo Timotheo

Ninamshukuru Mungu ninayemtumikia kwa dhamiri safi, kama walivyomtumikia baba zangu, ninapokukumbuka usiku na mchana katika sala zangu. Nikiyakumbuka machozi yako, ninatamani sana kukuona ili nijazwe furaha. Nakumbushwa kuhusu imani yako ya kweli, imani ambayo walikuwa nayo bibi yako Loisi na mama yako Eunike na ambayo nina hakika, unayo. Kwa sababu hii nakukum busha ukichochee kile kipawa ulichopewa na Mungu wakati nilipo kuwekea mikono. Maana Mungu hakutupatia roho ya woga bali roho ya nguvu, ujasiri na kiasi.

Basi usione haya kumshuhudia Bwana wetu, wala usinionee haya mimi niliye mfungwa kwa ajili yake, bali uishiriki taabu kwa ajili ya Habari Njema kwa kadiri ya nguvu upewayo na Mungu. Yeye ametuokoa na kutuita tupokee maisha ya utakatifu; si kwa sababu ya matendo yetu mema bali kwa sababu ya makusudio yake na neema yake. Tulipewa neema hii katika Kristo Yesu tangu milele 10 na sasa imedhihirishwa kwa kuja kwake Mwokozi wetu Kristo Yesu ambaye ameondoa kifo kabisa na kuleta uzima na kutokufa kwa njia ya Injili. 11 Nami nimechaguliwa kuwa mhubiri, mtume na mwalimu wa Injili hii. 12 Ndio sababu ninateseka hivi. Lakini sioni aibu kwa maana ninamjua huyo niliyemwamini na nina hakika ya kuwa anaweza kutunza kile nilichomkabidhi, mpaka siku ile.

13 Tumia kama kielelezo cha mafundisho sahihi maneno ya kweli ambayo umeyasikia kutoka kwangu pamoja na imani na upendo katika Kristo Yesu. 14 Linda ile kweli ambayo umekabidhiwa na Roho Mtakatifu aishiye ndani yetu. 15 Bila shaka unafahamu kuwa watu wote katika jimbo la Asia wameniacha, wakiwemo Filego na Hermogene. 16 Bwana aonyeshe huruma yake kwa jamaa ya Onesiforo kwa sababu alinitia moyo mara nyingi na hakuonea aibu minyororo yangu. 17 Bali alipofika Roma alinitafuta kwa bidii mpaka akanipata. 18 Bwana amwezeshe kupata rehema kutoka kwa Bwana siku ile. Unafahamu pia jinsi alivyoni saidia huko Efeso.