Amplified Bible

2 Peter 1

Growth in Christian Virtue

1[a]Simon Peter, a bond-servant and apostle (special messenger, personally chosen representative) of Jesus Christ,

To those who have [b]received and possess [by God’s will] a precious faith of the [c]same kind as ours, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ: Grace and peace [that special sense of spiritual well-being] be multiplied to you in the [true, intimate] knowledge of God and of Jesus our Lord. For His divine power has bestowed on us [absolutely] everything necessary for [a dynamic spiritual] life and godliness, through [d]true and personal knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. For by these He has bestowed on us His precious and magnificent promises [of inexpressible value], so that by them you may escape from the immoral freedom that is in the world because of disreputable desire, and become sharers of the divine nature. For this very reason, applying your diligence [to the divine promises, make every effort] in [exercising] your faith to, [e]develop moral excellence, and in moral excellence, knowledge (insight, understanding), and in your knowledge, self-control, and in your self-control, steadfastness, and in your steadfastness, godliness, and in your godliness, brotherly affection, and in your brotherly affection, [develop Christian] love [that is, learn to unselfishly seek the best for others and to do things for their benefit]. For as these qualities are yours and are increasing [in you as you grow toward spiritual maturity], they will keep you from being useless and unproductive in regard to the true knowledge and greater understanding of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks these qualities is blind—shortsighted [closing his spiritual eyes to the truth], having become oblivious to the fact that he was cleansed from his old sins. 10 Therefore, believers, be all the more diligent to make certain about His calling and choosing you [be sure that your behavior reflects and confirms your relationship with God]; for by [f]doing these things [actively developing these virtues], you will never stumble [in your spiritual growth and will live a life that leads others away from sin]; 11 for in this way entry into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly provided to you.

12 Therefore, I will always be ready to remind you of these things, even though you already know them and are established in the truth which is [g]held firmly in your grasp. 13 I think it right, as long as I am in this earthly tent, to inspire you by reminding you, 14 knowing that the laying aside of this earthly tent of mine is imminent, as our Lord Jesus Christ has made clear to me. 15 Moreover, I will diligently endeavor [to see to it] that even after my departure you will be able, at all times, to call these things to mind.

Eyewitnesses

16 For we did not follow cleverly devised stories or myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were [h]eyewitnesses of His majesty [His grandeur, His authority, His sovereignty]. 17 For when He was invested with honor and [the radiance of the [i]Shekinah] glory from God the Father, such a voice as this came to Him from the [splendid] Majestic Glory [in the bright cloud that overshadowed Him, saying], [j]“This is My Son, My Beloved Son in whom I am well-pleased and delighted”— 18 and we [actually] heard this voice made from heaven when we were together with Him on the holy mountain.

19 So we have the prophetic word made more certain. You do well to pay [close] attention to it as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and light breaks through the gloom and the [k]morning star arises in your hearts. 20 [l]But understand this first of all, that no prophecy of Scripture is a matter of or comes from one’s own [personal or special] interpretation, 21 for no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God.

Notas al pie

 1. 2 Peter 1:1 Two early manuscripts read Simeon, the direct transliteration of the Hebrew. The only other place this spelling appears in the NT is in Acts 15:14.
 2. 2 Peter 1:1 From a Greek word meaning to obtain by lot, emphasizing the fact that salvation is not something gained because of personal effort, but is received as an undeserved gift because of God’s grace.
 3. 2 Peter 1:1 I.e. equal in rank, honor and privilege.
 4. 2 Peter 1:3 There is no “secret knowledge” or “better way” or alternative belief system which God has revealed to some unique group or teacher. The truth is available to everyone.
 5. 2 Peter 1:5 Lit supply.
 6. 2 Peter 1:10 I.e. developing the moral virtues outlined in vv 5-7.
 7. 2 Peter 1:12 Lit present with you.
 8. 2 Peter 1:16 A reference to the transfiguration (Matt 17:1ff).
 9. 2 Peter 1:17 The word “Shekinah” does not appear in Scripture, but has been used by both Christians and Jews to describe the visible divine Presence of God (the brilliant light of the divine), in such things as the burning bush, the cloud and the pillar of fire that led the Hebrews in the wilderness, and the Presence of God that rested between the cherubim over the mercy seat of the ark.
 10. 2 Peter 1:17 With these words God affirms the deity of Jesus and His divine essence.
 11. 2 Peter 1:19 Lit light-bringer.
 12. 2 Peter 1:20 Or For you know.

Nádej pre kazdého

Druhý Petrov List 1

1 Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, posiela tento list všetkým, ktorým Boh a náš Spasiteľ Ježiš Kristus dal tú istú vzácnu vieru ako nám. Želám vám, aby ste prežívali Božiu dobrotivosť a pokoj.

To dosiahnete hlbším poznaním Boha a Ježiša, nášho Pána.

Výzva ku kresťanským cnostiam

Pán Boh nám dal vo svojej moci všetko, čo potrebujeme pre ozajstný život viery: poznali sme toho, ktorý nás pozval k sebe, a dáva nám aj účasť na svojej sláve a cnostiach.

Obdaril nás tým najväčším a najvzácnejším zasľúbením, a to preto, aby sme unikli všetkému zlu, ktoré nás vo svete obklopuje, a získali Boží charakter.

Urobte všetko pre to, aby vás viera viedla k cnostnému životu, k stále hlbšiemu poznávaniu Boha,

k sebadisciplíne, trpezlivosti, úplnej oddanosti Bohu,

k bratskej náklonnosti a kresťanskej láske.

Ak usilovne pôjdete touto cestou, budete užitoční pre nášho Pána Ježiša Krista.

Ten, kto nemá tieto charakterové črty, je slepý, lebo v svojej zaslepenosti zabúda, že ho Boh oslobodil od starého hriechu.

10 Moji drahí bratia, usilujte sa teda, aby ste svojím kresťanským životom dokazovali, že si vás Boh zavolal a vyvolil. Tak nikdy nezídete z cesty viery

11 a Pán Boh vám doširoka otvorí večné kráľovstvo nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Petrovo svedectvo o Pánovi

12 Chcem vám stále pripomínať tieto veci, hoci ich už dávno dobre poznáte a podľa nich žijete.

13 Náš Pán Ježiš Kristus mi zjavil, že môj život tu na zemi sa chýli ku koncu, že čoskoro zomriem.

14 Ale pokiaľ som tu, pokladám si za povinnosť povzbudzovať vašu vieru.

15 Chcem na to využiť každú príležitosť, aby ste sa k mojim radám mohli vracať aj po mojej smrti.

16 Keď sme vás oboznamovali s mocou Ježiša Krista, nerozprávali sme vám nejaké výmysly. Veď sme videli jeho božský majestát na vlastné oči!

17 Bol som s ním na galilejskom vrchu, kde sa nám predstavil vo svojej božskej vznešenosti.

18 Počul som ten slávny, mocný hlas volajúci z neba: Toto je môj milovaný Syn, moja radosť."

19 A tak sme boli svedkami toho, ako sa do dôsledku splnili proroctvá. Preto im venujte tú najväčšiu pozornosť, veď svietia ako svetlo uprostred nočnej tmy, kým nesvitne deň a nevyjde zornička vo vašich srdciach.

20 A predovšetkým si buďte vedomí toho, že nijaké proroctvo Písma sa nedá svojvoľne vykladať, proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale Duch Svätý zveril prorokom, týmto Božím ľuďom, pravdivé posolstvo.