Amplified Bible

1 Peter 1

A Living Hope, and a Sure Salvation

1Peter, an apostle (special messenger, personally chosen representative) of Jesus Christ,

To those [elect—both Jewish and Gentile believers] who live as exiles, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia [Minor], and Bithynia, who are chosen according to the foreknowledge of God the Father by the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ and to be sprinkled with His blood: May grace and peace [that special sense of spiritual well-being] be yours in increasing abundance [as you walk closely with God].

Blessed [gratefully praised and adored] be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His abundant and boundless mercy has caused us to be born again [that is, to be reborn from above—spiritually transformed, renewed, and set apart for His purpose] to an ever-living hope and confident assurance through the resurrection of Jesus Christ from the dead, [born anew] into an inheritance which is imperishable [beyond the reach of change] and undefiled and unfading, reserved in heaven for you, who are being protected and shielded by the power of God through your faith for salvation that is ready to be revealed [for you] in the last time. In this you rejoice greatly, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials, so that the genuineness of your faith, which is much more precious than gold which is perishable, even though tested and purified by fire, may be found to result in [your] praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Though you have not seen Him, you love Him; and though you do not even see Him now, you believe and trust in Him and you greatly rejoice and delight with inexpressible and glorious joy, receiving as the result [the outcome, the consummation] of your faith, the salvation of [a]your souls.

10 Regarding this salvation, the prophets who prophesied about the grace [of God] that was intended for you, searched carefully and inquired [about this future way of salvation], 11 seeking to find out what person or what time the Spirit of Christ within them was indicating as He foretold the sufferings of Christ and the glories [destined] to follow. 12 It was revealed to them that their services [their prophecies regarding grace] were not [meant] for themselves and their time, but for you, in these things [the death, resurrection, and glorification of Jesus Christ] which have now been told to you by those who preached the gospel to you by the [power of the] Holy Spirit [who was] sent from heaven. Into these things even the angels long to look.

13 So prepare your minds for action, be completely sober [in spirit—steadfast, self-disciplined, spiritually and morally alert], fix your hope completely on the grace [of God] that is coming to you when Jesus Christ is revealed. 14 [Live] as obedient children [of God]; do not be conformed to the evil desires which governed you in your ignorance [before you knew the requirements and transforming power of the good news regarding salvation]. 15 But like the Holy One who called you, be holy yourselves in all your conduct [be set apart from the world by your godly character and moral courage]; 16 because it is written, “You shall be holy (set apart), for I am holy.”

17 If you address as Father, the One who impartially judges according to each one’s work, conduct yourselves in [reverent] fear [of Him] and with profound respect for Him throughout the time of your stay on earth. 18 For you know that you were not redeemed from your useless [spiritually unproductive] way of life inherited [by tradition] from your forefathers with perishable things like silver and gold, 19 but [you were actually purchased] with precious blood, like that of a [sacrificial] lamb unblemished and spotless, the priceless blood of Christ. 20 For He was [b]foreordained (foreknown) before the foundation of the world, but has appeared [publicly] in these last times for your sake 21 and through Him you believe [confidently] in God [the heavenly Father], who raised Him from the dead and gave Him glory, so that your faith and hope are [centered and rest] in God.

22 Since by your obedience to the truth you have purified yourselves for a sincere love of the believers, [see that you] love one another from the heart [always unselfishly seeking the best for one another], 23 for you have been born again [that is, reborn from above—spiritually transformed, renewed, and set apart for His purpose] not of seed which is perishable but [from that which is] imperishable and immortal, that is, through the living and everlasting word of God. 24 For,

All flesh is like grass,
And all its glory like the flower of grass.
The grass withers
And the flower falls off,
25 
But the word of the Lord endures forever.”

And this is the word [the good news of salvation] which was preached to you.

Notas al pie

  1. 1 Peter 1:9 One early ms does not contain your.
  2. 1 Peter 1:20 The Son of God always existed and it was always known that He would be the Redeemer of mankind.

Slovo na cestu

1. Petrův 1:1-25

Velké požehnání pro Boží lid

1Apoštol Petr píše přistěhovalcům roztroušeným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii.

2Drazí přátelé! Bůh vás již dávno znal a vyvolil vás, abyste se stali jeho dětmi. Duch svatý působil ve vašich srdcích, očistil vás krví Ježíše Krista, abyste žili životem jemu podobným. Ať vám Bůh bohatě žehná a vysvobozuje vás od všech úzkostí a strachů!

Díky Bohu za skvělou naději

3Díky a čest vzdejme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, že pro jeho milosrdenství jsme mohli začít zcela nový život plný naděje, protože Ježíš vstal z mrtvých. 4Teď patříte do jeho rodiny, čeká vás tedy skvělé dědictví, které nepodléhá žádným změnám ani nemůže být zkaženo. Je pro vás připraveno v nebi. 5Protože věříte, Boží moc vás chrání, abyste došli až k tomu konečnému cíli – ke spáse, která se v plnosti ukáže v blížícím se posledním dnu. 6To je důvod k velké radosti, i když vím, že jste nyní asi v úzkostech pro různá pokušení a zkoušky, kterými procházíte. 7Zkoušky přicházejí proto, aby se ukázalo, zda vaše víra je pevná a čistá. Vždyť i zlato se čistí v ohni a vaše víra má v Božích očích nesrovnatelně vyšší hodnotu než pouhé zlato. Zvítězí-li vaše víra v těchto zkouškách, Ježíš vás radostně přijme, až přijde v ten poslední den.

8-9I když jste ho nikdy neviděli, přece ho milujete, a ačkoliv ho ještě nevidíte, přece v něho věříte. A prožíváte nezměrnou radost z toho, že dosahujete cíle své víry – spasení, 10které se snažili odhalit a poznat již proroci. 11Předpovídali a pátrali po tom, na který čas a na jaké okolnosti poukazoval Duch svatý, který v nich působil a který prorokoval o Kristově utrpení a slávě. 12Bylo jim však zjeveno, že k těmto událostem nedojde za jejich života, ale o mnoho let později – za vašeho života. Jsou to pravdy, které vám byly zvěstovány, rozhlašovali je lidé zmocnění týmž z nebe seslaným Duchem svatým. Jsou to tak zvláštní a úžasné věci, že i andělé v nebi touží do nich důkladněji nahlédnout.

Povolání k svatosti

13Vaše mysl ať je připravena, buďte střízliví a ostražití. Celou svou naději upřete k daru Boží milosti, který vám bude dán při návratu Ježíše Krista. 14Žijte před Bohem jako jeho poslušné děti. Nedopusťte, aby váš charakter byl formován myšlením vašeho dřívějšího života bez Boha. 15Naopak, buďte svatí – to je čistí – ve všem podobně jako ten, který vás pozval, abyste se stali Božími dětmi. 16Vždyť v Písmu je psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“

17Pamatujte, že u vašeho nebeského Otce, ke kterému se modlíte, neexistuje při soudu žádná protekce. Bude vás soudit naprosto spravedlivě podle vašeho jednání; a tak pokud jste zde na zemi, jednejte vždy s uctivým zřetelem k němu. 18Víte přece, čím bylo zaplaceno to, že nemusíte žít životem bez smyslu a cíle, jak jste jej přejali od svých předků. Nebylo to zlatem a stříbrem, které ztrácejí svou hodnotu, 19-20ale drahou krví Kristovou. On byl k tomu jako beránek bez vady a bez poskvrny předem vyhlédnut před stvořením světa, ale objevil se kvůli vám až teď v poslední době. 21Když znáte Krista, věříte i v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu velkou slávu. A tak vaše víra a naděje může být cele zakotvena v Bohu.

22Nyní můžete opravdově milovat každého, protože jste byli očištěni od sobectví a nenávisti tím, že jste přijali Krista. Mějte se proto upřímně a vřele rádi. 23Vždyť vám byl dán nový život – ne ten, který jste obdrželi od svých rodičů jako pomíjející dar, ale ten, který jste přijali skrze stále živé Boží slovo a který potrvá věčně.

24Je totiž pravda,

že každý člověk je jako tráva,

která zežloutne a uschne,

a všechna jeho velikost je jako květ,

který opadá.

25Ale Boží slovo zůstane věčně – je to slovo radostné zvěsti,

které vám bylo kázáno.