Amplified Bible

1 Chronicles 1

Genealogy from Adam

1Adam [his genealogical line], Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah, [and his sons] Shem, Ham, and Japheth.

The sons (descendants) of Japheth: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras. The sons of Gomer: Ashkenaz, [a]Diphath, and Togarmah. The sons of Javan: Elishah, Tarshish, Kittim, and [b]Rodanim.

The sons of Ham: Cush, Mizraim, Put, and Canaan. The sons of Cush: Seba, Havilah, Sabta, Raama, and Sabteca. The sons of Raamah: Sheba and Dedan. 10 Cush became the father of Nimrod; he began to be a mighty one upon the earth.

11 Mizraim became the father of the people of [c]Lud, Anam, Lehab, Naphtuh, 12 Pathrus, and Casluh, from whom came the Philistines, and Caphtor.

13 Canaan became the father of Sidon his firstborn, and Heth, 14 the Jebusites, Amorites, Girgashites, 15 Hivites, Arkites, Sinites, 16 Arvadites, Zemarites, and Hamathites.

17 The sons of Shem: Elam, Asshur, Arpachshad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether, and Meshech. 18 Arpachshad became the father of Shelah, and Shelah became the father of Eber. 19 To Eber were born two sons: the name of the one was Peleg, because in his days [the population of] the earth was divided [according to its languages], and his brother’s name was Joktan. 20 Joktan became the father of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Diklah, 22 Ebal, Abimael, Sheba, 23 Ophir, Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.

24 Shem [his genealogical line], Arpachshad, Shelah, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 Abram, the same as Abraham.

Descendants of Abraham

28 The sons of Abraham: Isaac [by his wife Sarah] and Ishmael [by Hagar her maid]. 29 These are their descendants: The firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael. 32 Now the sons of Keturah, Abraham’s [d]concubine: she gave birth to Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. The sons of Jokshan: Sheba and Dedan. 33 The sons of Midian: Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah. All these are the sons [and grandsons] of Keturah.

34 Abraham became the father of Isaac. The sons of Isaac: Esau and Israel (Jacob). 35 The sons of Esau: Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam, and Korah. 36 The sons of Eliphaz: Teman, Omar, Zephi, Gatam, Kenaz, Timna, and Amalek. 37 The sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah. 38 The sons of Seir: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, and Dishan. 39 The sons of Lotan: Hori and Homam; and Timna was Lotan’s sister. 40 The sons of Shobal: Alian, Manahath, Ebal, Shephi, and Onam. The sons of Zibeon: Aiah and Anah. 41 The son of Anah: Dishon. The sons of Dishon: Hamran, Eshban, Ithran, and Cheran. 42 The sons of Ezer: Bilhan, Zaavan, and Jaakan. The sons of Dishan: Uz and Aran.

43 These are the kings who reigned in the land of Edom before any king reigned over the [e]sons (descendants) of Israel (Jacob): Bela the son of Beor; the name of his city was Dinhabah. 44 When Bela died, Jobab the son of Zerah of Bozrah became king in his place. 45 When Jobab died, Husham of the land of the Temanites became king in his place. 46 When Husham died, Hadad [I of Edom] the son of Bedad, who defeated Midian in the field of Moab, became king in his place; the name of his city was Avith. 47 When Hadad [I] died, Samlah of Masrekah became king in his place. 48 When Samlah died, Shaul of Rehoboth on the River [Euphrates] became king in his place. 49 When Shaul died, Baal-hanan the son of Achbor became king in his place. 50 When Baal-hanan died, Hadad [II] became king in his place; the name of his city was Pai; his wife’s name was Mehetabel daughter of Matred, the daughter of Mezahab. 51 Hadad died also.

The chiefs of Edom were: chiefs Timna, Aliah, Jetheth, 52 Oholibamah, Elah, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel, and Iram. These are the chiefs of Edom.

Notas al pie

 1. 1 Chronicles 1:6 In Gen 10:3 Riphath.
 2. 1 Chronicles 1:7 In Gen 10:4 Dodanim.
 3. 1 Chronicles 1:11 There are numerous variations in the spelling of some of the Hebrew names. In some cases an alternate spelling is given in parentheses or a footnote may be added for clarity. In general, one spelling is given for each name.
 4. 1 Chronicles 1:32 See note Gen 22:24.
 5. 1 Chronicles 1:43 In general, sons of Israel or Israel or Israelites refers to all the people (males and females) of the various tribes descended from the twelve sons (Gen 35:23-26) of Jacob (later renamed Israel by God). In verses concerning things such as warfare or circumcision sons of Israel or Israel or Israelites usually refers only to the males. Tribes of ancient people were identified by the name of their founding ancestor. Therefore, this same general rule applies when referring to individual tribal groups, e.g. sons of Reuben, Reuben, Reubenites and so throughout.

Bibelen på hverdagsdansk

Første Krønikebog 1

Slægtsregistre fra Adam til Jakob

1Adam blev far til Set, som blev far til Enosh. Enosh blev far til Kenan, som blev far til Mahalalel. Mahalalel blev far til Jered, som blev far til Enok. Enok blev far til Metusalem og Metusalem til Lemek, som blev far til Noa. Noa fik tre sønner: Sem, Kam og Jafet.

Jafets sønner[a] hed Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. Gomers sønner hed Ashkenaz, Rifat og Togarma. Javans sønner hed Elisha, Tarshish, Kittim og Rodanim.[b]

Kams sønner hed Kush, Mitzrajim, Put og Kanaʼan.[c] Kush fik sønnerne Seba, Havila, Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner hed Saba og Dedan.

10 Kush havde også en efterkommer ved navn Nimrod. Han var en heltemodig kriger.

11 Mitzrajim blev stamfar til luditterne, anamitterne, lehabitterne, naftuhitterne, 12 patrusitterne, kasluhitterne og kaftoritterne (som filistrene stammer fra).

13 Kanaʼans ældste søn hed Sidon og blev stamfar til sidonitterne. Kanaʼan blev også stamfar til hittitterne, 14 jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, 15 hivvitterne, arkitterne, sinitterne, 16 arvaditterne, zemaritterne og hamatitterne.

17 Sems sønner var Elam, Ashur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner hed[d] Utz, Hul, Geter og Mash. 18 Arpakshad blev far til Shela, som blev far til Eber. 19 Eber fik to sønner. Den første søn hed Peleg,[e] for det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes i forskellige sproggrupper og spredtes ud over jorden. Den anden søn hed Joktan.

20 Joktan blev far[f] til Almodad, Shelef, Hazarmavet, Jera, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Obal,[g] Abimael, Saba, 23 Ofir, Havila og Jobab.

24 Hele slægtslinien fra Sem til Abram er som følger: Sem, Arpakshad, Shela, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nakor, Tera 27 og Abram, der fik navneforandring til Abraham.

28 Abraham fik sønnerne Isak og Ishmael. 29 Ishmael fik sønnerne Nebajot, Kedar, Adbeʼel, Mibsam, 30 Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafish og Kedma.

32 Abraham fik desuden følgende sønner med sin anden kone, Ketura: Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Jokshan fik sønnerne Saba og Dedan. 33 Midjan blev far til Efa, Efer, Enok, Abida og Eldaʼa. De var alle sammen efterkommere af Ketura.

34 Abrahams søn Isak fik to sønner, Esau og Jakob.[h]

35 Esau fik sønnerne Elifaz, Reuel, Jeush, Jalam og Kora. 36 Elifaz fik sønnerne Teman, Omar, Zefo, Gatam og Kenaz. Med sin kone Timna fik han desuden Amalek. 37 Reuels sønner hed Nahat, Zerach, Shamma og Mizza.

38-39 Seir fik sønnerne Lotan, Shobal, Zibon, Ana, Dishon, Etzer, Dishan og datteren Timna. Lotan fik to sønner: Hori og Homam.

40 Shobal fik sønnerne Alvan, Manahat, Ebal, Shefo og Onam. Zibon fik sønnerne Ajja og Ana. 41 Ana fik sønnen Dishon, som igen fik sønnerne Hemdan, Eshban, Jitran og Keran. 42 Etzer fik sønnerne Bilhan, Zaʼavan og Akan. Dishan fik sønnerne Utz og Aran.

43 Endnu før der var konger i Israel, herskede følgende konger i det, der nu hedder Edom: Først Bela, Beors søn fra byen Dinhaba. 44 Da han døde, efterfulgtes han af Jobab, Zerachs søn fra Botzra. 45 Da Jobab døde, efterfulgtes han af Husham fra temanitternes område. 46 Da Husham døde, blev Hadad konge. Han var søn af Bedad og kom fra byen Avit. Det var ham, der besejrede midjanitternes hær i Moabs land. 47 Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka konge. 48 Da han døde, blev Shaul fra flodbyen Rehobot konge. 49 Da han døde, blev Baʼal-Hanan, Ahbors søn, konge. 50 Da han døde, blev Hadar fra Pau konge. Hans kone hed Mehetabel og var datter af Matred, som igen var datter af Mezahab.

51 Slægtsoverhovederne i Esaus slægt hed Timna, Alva, Jetet, 52 Oholibama, Ela, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel og Iram.

Notas al pie

 1. 1,5 Det hebraiske ord for „sønner” kan også henvise til slægter, idet slægten fik navn efter den person, der startede slægten. Nogle af disse navne er klart navne på en hel slægt eller et helt folk. Jf. 1.Mos. 10,2-31.
 2. 1,7 Muligvis stamfædre til spanierne, cyprioterne og dem, som bor på Rhodos.
 3. 1,8 Stamfædre til kushitterne (nubierne), egypterne, libyerne og kanaʼanæerne.
 4. 1,17 Ordene, som er oversat: „Arams sønner hed:” er faldet ud af en del af de hebraiske og græske manuskripter. Se 1.Mos. 10,23.
 5. 1,19 Det betyder: „splittelse”. Det var på hans tid, at jordens befolkning adskiltes og spredtes.
 6. 1,20 På hebraisk skelnes der ikke mellem „far” og „stamfar”.
 7. 1,22 Stavemåden korrigeret efter 1.Mos. 10,28.
 8. 1,34 Teksten bruger her og i 2,1 hans andet navn, Israel.