Akuapem Twi Contemporary Bible

Nnwom Mu Dwom 6:1-13

Nnamfonom:

1Ɛhe na wo dɔfo no kɔ

mmea ahoɔfɛfo mu ahoɔfɛ?

Ɛhe na wo dɔfo man fae,

na yɛne wo nkɔhwehwɛ no?

Ababaa:

2Me dɔfo kɔ ne turo mu,

faako a woduadua nnua ahorow,

okokyinkyin turo no mu

akɔboaboa sukooko ano.

3Me dɔfo yɛ me de, na me nso meyɛ ne de;

okyinkyin sukooko no mu.

Aberante:

4Me dɔfo, wo ho yɛ fɛ te sɛ Tirsa,6.4 Tirsa yɛ Kanaan tete kurow bi a Yeroboam de yɛɛ nʼahenkurow wɔ afe 930 AWK (ansa na wɔrewo Kristo) kosi afe 909 AWK wɔ atifi fam ahemman mu.

wʼahoɔfɛ te sɛ Yerusalem,

wusi pi te sɛ asraafo a wɔretu frankaa.

5Nhwɛ me saa;

wobunkam me so.

Wo ti nwi te sɛ mpapokuw a

wɔresian afi Gilead.

6Wo se te sɛ nguankuw a wɔatwitwa wɔn ho nwi foforo,

a wofi aguaree.

Baako mpo nyeraa ɛ.

7Wʼasontɔre a ɛhyɛ wo nkataanim mu

te sɛ ntunkum aduaba fa.

8Ebia na ɔyerenom yɛ aduosia,

mpenanom bɛyɛ aduɔwɔtwe,

ne mmabaa dodow a wontumi nkan wɔn;

9nanso mʼaborɔnoma a ne ho nni asɛm yɛ sononko;

ɔno nko ara ne ne na babea,

ɔno na nea ɔwoo no no pɛ nʼasɛm.

Mmabaa huu no no, wɔfrɛɛ no nhyira;

ahemmea ne mpenanom kamfoo no.

Nnamfonom:

10Hena na wapue sɛ ahemadakye yi,

ɔyɛ frɔmfrɔm sɛ ɔsram, na ɔhyerɛn sɛ owia,

nʼanuonyam te sɛ nsoromma a wɔsa so.

Aberante:

11Misian kɔɔ nnuaba pɔw mu hɔ

sɛ merekɔhwehwɛ afifide foforo a ɛwɔ obon no mu,

sɛ bobe no agu nhwiren,

anaasɛ ntunkum no ayɛ frɔmfrɔm.

12Mʼani baa me ho so no

na mʼadwene de me abesi me nkurɔfo adehye nteaseɛnam so.

Nnamfonom:

13San wʼakyi, san wʼakyi, Sulamit babea;

San bra, san bra ma yɛnhwɛ wo!

Aberante:

Adɛn nti na ɛsɛ sɛ mohwɛ Sulamit abeawa

sɛnea mohwɛ Mahanaim asaw no?

En Levende Bok

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.