Akuapem Twi Contemporary Bible

Nehemia 8:1-18

1ɔmanfo no nyinaa hyiaa wɔ wɔn Asuten Pon no ano. Ɔmanfo no ka kyerɛɛ Ɛsra a ɔyɛ mmara no kyerɛkyerɛfo no se ɔnkenkan Mose mmara a Awurade ahyɛ sɛ Israelfo nni so no. 2Enti ɔsram Tisri (bɛyɛ Ahinime) da a ɛto so awotwe no, ɔsɔfo Ɛsra de krataa mmobɔwee a mmara no wɔ mu no baa bagua a mmarima ne mmea ne wɔn a wotumi te asɛm ase no nyinaa no anim. 3Ɔde nʼani kyerɛɛ aguabɔbea wɔ Asuten Pon no ano, fi anɔpahema kosii owigyinae kenkan mmara no den, maa obiara a ɔte ase no tee. Ɔmanfo no nyinaa wɛn wɔn aso tiee mmara no.

4Ɛsra a ɔyɛ mmara no kyerɛkyerɛfo no gyinaa apa tenten bi a wosi maa saa da no so. Nnipa a na wogyinagyina ne nifa so no din de Matitia, Sema, Anaia, Uria, Hilkia ne Maaseia. Wɔn a na wogyinagyina ne benkum so no din de Pedaia, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria ne Mesulam.

5Ɛsra gyinaa apa no so a nnipadɔm no nyinaa hu no. Bere a wohuu sɛ wabue nhoma no mu no, wɔn nyinaa sɔresɔre gyinaa wɔn anan so. 6Na Ɛsra kamfoo Awurade, Otumfo Nyankopɔn, na ɔmanfo no bɔ gyee so se, “Amen! Amen!” bere a na wɔmemamema wɔn nsa so akyerɛɛ soro. Afei, wɔkotokotow, som Awurade a wɔn anim butubutuw fam.

7Afei, Lewifo a wɔn din de Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Asaria, Yosabad, Hanan ne Pelaia kyerɛɛ ɔmanfo a wogyinagyina hɔ no nea wɔnyɛ. 8Wɔkenkan fii Onyankopɔn mmara nhoma no mu kyerɛɛ wɔn nea wɔkenkanee no ase, boaa ɔmanfo no ma wɔtee ɔkasapɛn biara ase.

9Na amrado Nehemia, ɔsɔfo Ɛsra a na ɔyɛ mmara no kyerɛkyerɛfo ne Lewifo a na wɔrekyerɛkyerɛ ase akyerɛ ɔmanfo no ka kyerɛɛ wɔn se, “Munnsu da a ɛte sɛɛ yi! Efisɛ nnɛ yɛ da kronkron wɔ Awurade, mo Nyankopɔn, anim.” Nnipa no tee mmara no mu nsɛm no, wɔn nyinaa sui.

10Na Nehemia toaa so sɛ, “Momfa nnuan pa ne anonne a ɛyɛ dɛ nkodi afahyɛ no na mo ne wɔn a wonni nnuan pa a wɔanoa no nnidi. Nnɛ yɛ da kronkron wɔ Awurade anim. Munnni abooboo ne awerɛhow, na Awurade mu anigye no yɛ ahoɔden.”

11Na Lewifo no nso kasae se, “Hwɛ! Munnsu. Efisɛ nnɛ yɛ da kronkron” de dwudwoo wɔn.

12Na nnipa no kodidii, kyɛɛ nnuan, nomee, dii dapɔnna no anigye so, efisɛ wɔtee Onyankopɔn nsɛm no, tee ase.

13Na ɔsram Tisri (bɛyɛ Ahinime) da a ɛto so akron no, mmusua ntuanofo no ne asɔfo no ne Lewifo no ne Ɛsra hyiae sɛ, wɔrehwehwɛ mmara no mu fekɔfekɔ. 14Wɔkɔɔ mmara no mu no, wohuu sɛ Awurade nam Mose so ahyɛ sɛ, ɛsɛ sɛ Israelfo no tena asese mu afahyɛ a wɔrebedi no saa ɔsram no mu no. 15Waka se, ɛsɛ sɛ wɔbɔ ɔhyɛ no ho dawuru wɔ wɔn nkurow nyinaa so, ne titirw no, Yerusalem nam so aka akyerɛ ɔmanfo no se, wɔnkɔ nkoko so nkɔhwehwɛ ngodua mman, kranku mman, ohuamnnua mman, bere ne nnua kusukusuu mman, na wɔmfa mmɛbobɔ asese ntena mu, sɛnea wɔakyerɛw no mmara no mu no.

16Enti nnipa no kotwitwaa nnua mman, na wɔde sisii asese wɔ wɔn afi, wɔn adiwo, Onyankopɔn asɔredan adiwo anaa aguabɔbea a ɛwowɔ Asuten Pon no ne Efraim Pon no mu. 17Enti obiara a wafi afiasenna mu aba no kɔtenaa saa asese yi mu wɔ afahyɛbere no mu nnanson; na obiara ani gyee yiye. Efi Nun babarima Yosua bere so no, na Israelfo nnii afahyɛ no wɔ saa kwan yi so da.

18Ɛsra de nnanson kenkan Onyankopɔn mmara nhoma no wɔ afahyɛ no ase da biara, efi da a edi kan de kosi da a etwa to. Afei, Tisri ɔsram (bɛyɛ Ahinime) da a ɛto so dunum no, wɔyɛɛ nhyiamu, sɛnea Mose mmara no kyerɛ no.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

尼希米记 8:1-18

以斯拉宣读律法书

1全体民众万众一心,聚集在水门前的广场上。他们请律法教师以斯拉带来耶和华借摩西颁给以色列人的律法书。 2七月一日,以斯拉祭司把律法书带到能听懂的男女会众面前, 3面向水门前的广场,从清早到正午一直向他们宣读律法书,人们都侧耳倾听。 4律法教师以斯拉站在为这聚会预备的木台上,站在他右边的是玛他提雅示玛亚奈雅乌利亚希勒迦玛西雅;站在他左边的是毗大雅米沙利玛基雅哈顺哈拔大拿撒迦利亚米书兰5以斯拉站在高处,他在全体会众面前一打开书卷,他们都站了起来。 6以斯拉称颂伟大的上帝耶和华,全体民众都举手应声说:“阿们!阿们!”他们又面伏于地,俯伏敬拜耶和华。 7耶书亚巴尼示利比雅悯亚谷沙比太荷第雅玛西雅基利他亚撒利雅约撒拔哈难毗莱雅利未人帮助民众明白律法,当时民众都站在自己的地方。 8他们宣读上帝的律法书,并解释清楚,使民众明白所宣读的。

9全体民众听到律法书上的话都哭了。尼希米省长、律法教师以斯拉祭司和教导民众的利未人对他们说:“今天是你们上帝耶和华的圣日,不要悲哀、哭泣。” 10尼希米又说:“你们去吃肥美的肉,喝甘甜的酒,并分些给一无所有的人,因为今天是我们主的圣日。不要悲伤,因为从耶和华而来的喜乐就是你们的力量。” 11利未人使全体民众安静,说:“请安静,因为今天是圣日。不要悲伤。” 12于是,全体民众去吃喝,并分给他人,非常欢喜,因为他们明白了教导给他们的话。

守住棚节

13第二天,全体民众的族长、祭司和利未人都到律法教师以斯拉那里,要深入研究律法上的话。 14当时,他们发现耶和华借摩西吩咐的律法上记载,以色列人要在七月节期期间住在棚子里, 15并且要在他们的各城邑和耶路撒冷宣布:“你们要上山取橄榄树、野橄榄树、番石榴树、棕榈树和其他茂密树木的枝子,照着所规定的搭棚。” 16于是,民众都出去取来树枝,在自家的屋顶上、庭院里、上帝殿的院子里、水门的广场上和以法莲门的广场上搭棚。 17从流亡之地归回的民众都搭起棚子,住在里面。从的儿子约书亚时代直到那天,以色列人从没有这样做过。民众非常欢喜。 18从第一天到最后一天,以斯拉每天都诵读上帝的律法书。他们守节期七天,第八天根据典章举行庄严的聚会。