Akuapem Twi Contemporary Bible

Mmebusɛm 24:1-34

1Mma wʼani mmere amumɔyɛfo,

mfa wo ho mmɔ wɔn;

2Efisɛ wɔn koma dwene atirimɔdensɛm ho,

na wɔn ano ka nea ɛde basabasayɛ ba ho asɛm.

3Wɔde nyansa na esi fi,

na nhumu mu na wɔma etim;

4ɛnam nimdeɛ so na wonya ademude a ɛho yɛ na

na ɛyɛ fɛ hyehyɛ nʼadan mu.

5Onyansafo wɔ tumi a ɛso,

na onimdefo nyin ahoɔden mu;

6nea ɔretu sa hia akwankyerɛ,

nea ɔrehwehwɛ nkonimdi no hia afotufo pii.

7Nyansa wɔ soro dodo ma ɔkwasea;

wɔ apon ano aguabɔ mu no, ɛnsɛ sɛ wobue wɔn ano.

8Onipa a ɔbɔ pɔw bɔne no,

wɔbɛfrɛ no ɔkɔtwebrɛfo.

9Ogyimifo nhyehyɛe yɛ bɔne,

nnipa kyi ɔfɛwdifo.

10Sɛ wʼaba mu gow wɔ ɔhaw mu a,

na wʼahoɔden sua!

11Gye wɔn a wɔde wɔn rekɔ akokum wɔn no nkwa;

na sianka wɔn a wɔtɔ ntintan kɔ akumii.

12Sɛ woka se, “Na yennim eyi ho hwee a,”

nea ɔkari koma hwɛ no nhu ana?

Nea ɔbɔ wo nkwa ho ban no nnim ana?

Ɔrentua nea obiara ayɛ so ka ana?

13Me ba, di ɛwo, efisɛ eye;

ɛwokyɛm mu wo yɛ wʼanom dɛ.

14Hu nso sɛ nyansa yɛ wo kra dɛ;

sɛ wunya a, wowɔ anidaso ma daakye,

na wʼanidaso renyɛ ɔkwa.

15Nkɔtɛw ɔtreneeni fi sɛ ɔkwanmukafo,

na nkɔtow nhyɛ nʼatenae so,

16Ɛwɔ mu sɛ ɔtreneeni hwe ase mpɛn ason de, nanso ɔsɔre bio,

na amumɔyɛfo de amanehunu baako ma wɔhwe ase.

17Sɛ wo tamfo hwe ase a mma ɛnyɛ wo dɛ;

na sɛ ohintiw a mma wo koma nni ahurusi,

18efisɛ Awurade behu wʼadwene na ɔrempɛ

na obeyi nʼabufuwhyew afi no so.

19Nhaw wo ho wɔ abɔnefo nti,

na mma wʼani mmere amumɔyɛfo nso,

20efisɛ, ɔbɔnefo nni anidaso biara daakye,

na wobedum amumɔyɛfo kanea.

21Me ba, suro Awurade ne ɔhene,

na mfa wo ho mmɔ atuatewfo ho,

22efisɛ saa baanu yi de, ɔsɛe bɛba wɔn so mpofirim;

na hena na onim amanehunu ko a wobetumi de aba?

Anyansafo Nsɛnka A Ɛkeka Ho

23Eyinom nso yɛ anyansafo Nsɛnka:

Atemmu a nhwɛanim wɔ mu no nye:

24Obiara a ɔbɛka akyerɛ nea odi fɔ se, “Wo ho nni asɛm” no,

nnipa bɛdome no na amanaman remmɔ no din pa.

25Na wɔn a wobu afɔdifo fɔ no, ebesi wɔn yiye,

na nhyira bɛba wɔn so.

26Mmuae pa

te sɛ mfewano.

27Wie wo mfikyidwuma

na siesie wo mfuw;

ɛno akyi, si wo fi.

28Nni adanse ntia ɔyɔnko a ɔnyɛɛ wo hwee,

na mfa wʼano nnaadaa.

29Nka se, “Nea wayɛ me no me nso mɛyɛ no bi;

nea ɔyɛe no mitua no so ka.”

30Menantew faa onihawfo afuw ho,

twaa mu wɔ nea onni adwene bobeturo nso ho;

31nsɔe afuw wɔ baabiara,

wura afuw akata asase no so,

na abo afasu no nso abubu.

32Mede me koma kɔɔ nea mihuu no so

na misuaa biribi fii mu:

33nna kakra, nkotɔ kakra,

nsa a woabobɔw de rehome kakra

34bɛma ohia aba wo so sɛ ɔkwanmukafo,

na nneɛma ho nna bɛba wo so sɛ obi a okura akode. Na ohia bɛtow akyere wo sɛ ɔkwanmukafo; ahokyere bɛtoa wo sɛ ɔkorɔmfowerɛmfo.

En Levende Bok

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.