Akuapem Twi Contemporary Bible

Hosea 13:1-16

Awurade Abufuw A Etia Israel

1Sɛ Efraim kasa a, na nnipa ho popo;

wɔma no so wɔ Israelman mu.

Nanso Baalsom nti, onyaa afɔbu na owui.

2Afei wɔkɔ so yɛ bɔne ara;

wɔde wɔn dwetɛ yɛ ahoni ma wɔn ho,

nsɛsode no nyinaa no.

Adwumfo no nam nyansakwan so na ayeyɛ.

Wɔka nnipa yi ho asɛm se,

“Wɔde nnipa bɔ afɔre

na wofew nantwimma ahoni ano.”

3Ɛno nti, wɔbɛyɛ sɛ anɔpa omununkum

sɛ anɔpa bosu a etu yera,

sɛ ntɛtɛ a ehuw fi awiporowbea

sɛ wusiw a ɛfa mfɛnsere mu kɔ.

4“Nanso mene Awurade wo Nyankopɔn,

a miyii wo fii Misraim.

Nnye Onyankopɔn biara nto mu sɛ me,

anaa Ogyefo biara sɛ me.

5Mehwɛɛ wo wɔ nweatam so,

asase a so yɛ hyew yiye no so.

6Memaa wɔn aduan no, wodi mee;

wɔmee no, wɔyɛɛ ahantan;

na wɔn werɛ fii me.

7Enti mɛtow ahyɛ wɔn so sɛ gyata,

mɛtɛw wɔn wɔ akwan ho sɛ ɔsebɔ.

8Mɛtow ahyɛ wɔn so na matetew wɔn mu

te sɛ sisi bi a wɔawia ne mma.

Mɛwe wɔn te sɛ gyata;

wuram aboa besunsuan wɔn mu.

9“Wɔasɛe wo, Israel,

efisɛ woasɔre atia me,

me a meyɛ wo boafo.

10Wo hene wɔ he na wabegye wo?

Wo sodifo a wɔwɔ wo nkurow nyinaa so no wɔ he,

wɔn a wokaa faa wɔn ho se,

‘Ma me ɔhene ne ahenemma’ no?

11Enti mʼabufuw mu, memaa wo ɔhene,

na mʼanibere mu no, miyii no hɔ.

12Efraim afɔdi no wɔaboaboa ano

wɔakyerɛw ne bɔne agu hɔ.

13Ɔbɛte ɔyaw te sɛ ɔbea a ɔreko awo,

na abofra no nnim nyansa nti;

sɛ bere no du a,

ɔmma awotwaa no ano.

14“Mɛpata agye wɔn afi ɔda tumi mu.

Megye wɔn afi owu nsam.

Owu, wo nwowɔe wɔ he?

Asaman, wo sɛe wɔ he?

“Merennya ayamhyehye biara,

15mpo sɛ ɔyɛ yiye wɔ ne nuanom mu a.

Apuei mframa a efi Awurade hɔ bɛba,

ɛbɛbɔ afi nweatam so;

osu rentɔ asusowbere

na nʼabura bɛyow.

Wɔbɛfom ne koradan mu nneɛma

nea ɛsom bo no nyinaa.

16Ɛsɛ sɛ nnipa a wɔwɔ Samaria gye wɔn afɔdi to mu,

efisɛ wɔayɛ dɔm atia wɔn Nyankopɔn.

Wɔbɛtotɔ wɔ afoa ano;

wɔbɛtotow wɔn mmofra ahwehwe fam,

wɔn mmaa a wɔanyinsɛn nso wɔbɛpaapae wɔn mu.”

En Levende Bok

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.