Akuapem Twi Contemporary Bible

Galatifo 5:1-26

Ahofadi Wɔ Kristo Mu

1Ahofadi nti na Kristo ama yɛade yɛn ho no. Munnyina pintinn. Mommma ho kwan mma wɔmmfa mo nyɛ nkoa bio.

2Muntie! Me Paulo, meka kyerɛ mo se, sɛ moma ho kwan ma wotwa mo twetia a, na ɛkyerɛ sɛ Kristo so amma mfaso biara amma mo koraa. 3Mebɔ mo kɔkɔ bio sɛ obiara a ɔbɛma ho kwan ama wɔatwa no twetia no, na ɛsɛ sɛ odi mmara no nyinaa so. 4Mo a mopɛ sɛ wɔde mmara no bu mo bem no atew mo ho afi Kristo ho. Adom no nni mo so bio. 5Nanso yefi gyidi mu nam Honhom no so twɛn trenee a yɛn ani da so no. 6Kristo Yesu mu no, twetiatwa ne momonotoyɛ so nni mfaso. Nea ɛho hia ne gyidi a ɛnam ɔdɔ so da ne ho adi.

7Na anka moresi mmirikakan no yiye! Na hena na otwintwan mo anan mu ma mugyaee nokware no tie? 8Saa nnaadaa no mfi nea ɔfrɛ mo no. 9“Mmɔkaw kakraa bi na ɛma mmɔre no nyinaa tu.” 10Mewɔ anidaso wɔ Awurade mu sɛ morennwen adwene foforo bi. Onipa ko a ɔde sakasakayɛ reba mo mu no, wobetua ne so ka. 11Anuanom, sɛ migu so ka twetiatwa ho asɛm a, adɛn nti na wɔda so taa me? Na sɛ ɛno na ɛyɛ nokware a, anka mʼasɛm a meka fa Kristo asennua ho no renkɔfa ɔhaw mma. Ɛno de, na anka asennua no ho hintidua biara nni hɔ bio. 12Sɛ ɛkaa me nko a anka wɔn a wɔhaw mo no atwa wɔn ho atwitwa wɔn ho wɔn ho.

13Me nuanom, mo de, wɔfrɛɛ mo sɛ mommɛde mo ho. Nanso mommma saa ahofadi yi mmɔ ɔkwan mma bɔne; mmom momfa ɔdɔ nsom mo ho mo ho. 14Efisɛ Mmara no nyinaa tiaatwa ne sɛ, “Dɔ wo yɔnko sɛ wo ho.” 15Na sɛ mokeka na momemene mo ho mo ho a, ɛno de monhwɛ yiye na moansɛe mo ho mo ho.

Honhom Mu Asetena

16Na mise montena ase wɔ Honhom mu, na moremma ɔhonam akɔnnɔ ho kwan. 17Efisɛ nea ɔhonam pɛ no tia nea Honhom no pɛ; saa ara nso na nea Honhom no pɛ no, ɔhonam no tia. Nʼabien no bɔ abira, enti ɛnsɛ sɛ moyɛ nea mopɛ. 18Sɛ monantew Honhom mu a, na monnhyɛ Mmara ase.

19Dwuma a bɔne su di no da adi pefee. Eyinom ne aguamammɔ, efi, ahohwi, 20abosonsom, aduto, ɔtan, akayɛ, ahoɔyaw, abufuw, aperepere, kunsunkunsun, mpaapaemu, 21nitan, nsabow, agobɔne, ne nneɛma a ɛtete saa. Mebɔ mo kɔkɔ sɛnea mabɔ mo dedaw no se, wɔn a wɔtena ase saa no renkɔ Onyankopɔn Ahenni no mu.

22Na Honhom no aba ne ɔdɔ, anigye, asomdwoe, abodwokyɛre, ayamye, papayɛ, gyidi, 23odwo ne ahohyɛso. Mmara biara nni hɔ a etia eyinom. 24Na wɔn a wɔyɛ Kristo de no abɔ wɔn nipasu no ne honam akɔnnɔ asennua mu. 25Sɛ yɛte Honhom mu yi, momma yɛnnantew Honhom mu. 26Ɛnsɛ sɛ yɛhoahoa yɛn ho, yiyi yɛn ho yɛn ho abufuw, anaa yɛma yɛn ani bere yɛn ho yɛn ho.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

加拉太書 5:1-26

基督徒的自由

1基督釋放了我們,是要我們得自由。所以,要站穩了,不要再被奴僕的軛轄制。

2聽著!我保羅鄭重地告訴你們,如果你們接受割禮,基督對你們就毫無益處。 3我再次警告所有接受割禮的人,他們必須遵守全部的律法。 4你們若想靠遵行律法而被稱為義人,就與基督隔絕了,並且離開了上帝的恩典。 5但我們要靠著聖靈,憑信心熱切等候所盼望的義。 6我們既然已經在基督耶穌裡,受不受割禮根本無關緊要,藉著愛表現出來的信心才至關重要。

7你們本來在信心的路上一直跑得很好。現在是誰攔阻了你們,叫你們不再信從真理呢? 8當然不是呼召你們的上帝! 9「一點麵酵能使整團麵發起來。」 10我在主裡深信你們不會有二心,但無論誰攪擾你們,都必受審判。

11弟兄姊妹,如果我仍舊主張行割禮,怎麼還會受迫害呢?如果是那樣,十字架冒犯人的地方就被消除了。 12我恨不得那些攪擾你們的人把自己閹了5·12 把自己閹了」或作「與你們隔離」。

13弟兄姊妹,你們蒙召得了自由,但不要以自由為藉口來放縱情慾,要本著愛心互相服侍, 14因為全部的律法可以總結成一句話:「要愛鄰如己」。 15你們要謹慎,如果你們相咬相吞,恐怕會同歸於盡。

順從聖靈而行

16因此,我勸你們行事為人要順從聖靈的引導,這樣就不會放縱罪惡本性的私慾。 17因為人罪惡本性的私慾與聖靈作對,聖靈也與罪惡本性的私慾作對,兩者勢不兩立,使你們不能做自己想做的事。 18但你們如果順從聖靈的引導,就不再受律法的約束。 19順從罪惡本性而行的事顯而易見,如淫亂、污穢、邪蕩、 20拜偶像、行邪術、仇恨、爭吵、忌恨、惱怒、紛爭、衝突、分裂5·20 分裂」或譯「異端」。21嫉妒、兇殺、醉酒和荒宴無度等。我從前警告過你們,現在再一次警告你們:行這些事的人必不能承受上帝的國。

22但聖靈所結的果子是仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、 23溫柔、節制。沒有律法會禁止這些事。 24那些屬基督的人已經把罪惡的本性和本性裡的邪情私慾都釘在十字架上了。 25如果我們是靠聖靈生活,就當凡事順從聖靈的引導。 26我們不要自高自大、彼此惹氣、互相嫉妒。