Akuapem Twi Contemporary Bible

Galatifo 5:1-26

Ahofadi Wɔ Kristo Mu

1Ahofadi nti na Kristo ama yɛade yɛn ho no. Munnyina pintinn. Mommma ho kwan mma wɔmmfa mo nyɛ nkoa bio.

2Muntie! Me Paulo, meka kyerɛ mo se, sɛ moma ho kwan ma wotwa mo twetia a, na ɛkyerɛ sɛ Kristo so amma mfaso biara amma mo koraa. 3Mebɔ mo kɔkɔ bio sɛ obiara a ɔbɛma ho kwan ama wɔatwa no twetia no, na ɛsɛ sɛ odi mmara no nyinaa so. 4Mo a mopɛ sɛ wɔde mmara no bu mo bem no atew mo ho afi Kristo ho. Adom no nni mo so bio. 5Nanso yefi gyidi mu nam Honhom no so twɛn trenee a yɛn ani da so no. 6Kristo Yesu mu no, twetiatwa ne momonotoyɛ so nni mfaso. Nea ɛho hia ne gyidi a ɛnam ɔdɔ so da ne ho adi.

7Na anka moresi mmirikakan no yiye! Na hena na otwintwan mo anan mu ma mugyaee nokware no tie? 8Saa nnaadaa no mfi nea ɔfrɛ mo no. 9“Mmɔkaw kakraa bi na ɛma mmɔre no nyinaa tu.” 10Mewɔ anidaso wɔ Awurade mu sɛ morennwen adwene foforo bi. Onipa ko a ɔde sakasakayɛ reba mo mu no, wobetua ne so ka. 11Anuanom, sɛ migu so ka twetiatwa ho asɛm a, adɛn nti na wɔda so taa me? Na sɛ ɛno na ɛyɛ nokware a, anka mʼasɛm a meka fa Kristo asennua ho no renkɔfa ɔhaw mma. Ɛno de, na anka asennua no ho hintidua biara nni hɔ bio. 12Sɛ ɛkaa me nko a anka wɔn a wɔhaw mo no atwa wɔn ho atwitwa wɔn ho wɔn ho.

13Me nuanom, mo de, wɔfrɛɛ mo sɛ mommɛde mo ho. Nanso mommma saa ahofadi yi mmɔ ɔkwan mma bɔne; mmom momfa ɔdɔ nsom mo ho mo ho. 14Efisɛ Mmara no nyinaa tiaatwa ne sɛ, “Dɔ wo yɔnko sɛ wo ho.” 15Na sɛ mokeka na momemene mo ho mo ho a, ɛno de monhwɛ yiye na moansɛe mo ho mo ho.

Honhom Mu Asetena

16Na mise montena ase wɔ Honhom mu, na moremma ɔhonam akɔnnɔ ho kwan. 17Efisɛ nea ɔhonam pɛ no tia nea Honhom no pɛ; saa ara nso na nea Honhom no pɛ no, ɔhonam no tia. Nʼabien no bɔ abira, enti ɛnsɛ sɛ moyɛ nea mopɛ. 18Sɛ monantew Honhom mu a, na monnhyɛ Mmara ase.

19Dwuma a bɔne su di no da adi pefee. Eyinom ne aguamammɔ, efi, ahohwi, 20abosonsom, aduto, ɔtan, akayɛ, ahoɔyaw, abufuw, aperepere, kunsunkunsun, mpaapaemu, 21nitan, nsabow, agobɔne, ne nneɛma a ɛtete saa. Mebɔ mo kɔkɔ sɛnea mabɔ mo dedaw no se, wɔn a wɔtena ase saa no renkɔ Onyankopɔn Ahenni no mu.

22Na Honhom no aba ne ɔdɔ, anigye, asomdwoe, abodwokyɛre, ayamye, papayɛ, gyidi, 23odwo ne ahohyɛso. Mmara biara nni hɔ a etia eyinom. 24Na wɔn a wɔyɛ Kristo de no abɔ wɔn nipasu no ne honam akɔnnɔ asennua mu. 25Sɛ yɛte Honhom mu yi, momma yɛnnantew Honhom mu. 26Ɛnsɛ sɛ yɛhoahoa yɛn ho, yiyi yɛn ho yɛn ho abufuw, anaa yɛma yɛn ani bere yɛn ho yɛn ho.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

加拉太书 5:1-26

基督徒的自由

1基督释放了我们,是要我们得自由。所以,要站稳了,不要再被奴仆的轭辖制。

2听着!我保罗郑重地告诉你们,如果你们接受割礼,基督对你们就毫无益处。 3我再次警告所有接受割礼的人,他们必须遵守全部的律法。 4你们若想靠遵行律法而被称为义人,就与基督隔绝了,并且离开了上帝的恩典。 5但我们要靠着圣灵,凭信心热切等候所盼望的义。 6我们既然已经在基督耶稣里,受不受割礼根本无关紧要,借着爱表现出来的信心才至关重要。

7你们本来在信心的路上一直跑得很好。现在是谁拦阻了你们,叫你们不再信从真理呢? 8当然不是呼召你们的上帝! 9“一点面酵能使整团面发起来。” 10我在主里深信你们不会有二心,但无论谁搅扰你们,都必受审判。

11弟兄姊妹,如果我仍旧主张行割礼,怎么还会受迫害呢?如果是那样,十字架冒犯人的地方就被消除了。 12我恨不得那些搅扰你们的人把自己阉了5:12 把自己阉了”或作“与你们隔离”。

13弟兄姊妹,你们蒙召得了自由,但不要以自由为借口来放纵情欲,要本着爱心互相服侍, 14因为全部的律法可以总结成一句话:“要爱邻如己”。 15你们要谨慎,如果你们相咬相吞,恐怕会同归于尽。

顺从圣灵而行

16因此,我劝你们行事为人要顺从圣灵的引导,这样就不会放纵罪恶本性的私欲。 17因为人罪恶本性的私欲与圣灵作对,圣灵也与罪恶本性的私欲作对,两者势不两立,使你们不能做自己想做的事。 18但你们如果顺从圣灵的引导,就不再受律法的约束。 19顺从罪恶本性而行的事显而易见,如淫乱、污秽、邪荡、 20拜偶像、行邪术、仇恨、争吵、忌恨、恼怒、纷争、冲突、分裂5:20 分裂”或译“异端”。21嫉妒、凶杀、醉酒和荒宴无度等。我从前警告过你们,现在再一次警告你们:行这些事的人必不能承受上帝的国。

22但圣灵所结的果子是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、 23温柔、节制。没有律法会禁止这些事。 24那些属基督的人已经把罪恶的本性和本性里的邪情私欲都钉在十字架上了。 25如果我们是靠圣灵生活,就当凡事顺从圣灵的引导。 26我们不要自高自大,彼此惹气,互相嫉妒。