Akuapem Twi Contemporary Bible

Filipifo 4:1-23

1Enti anuanom, medɔ mo na mʼani agyina mo. Moama me ho asan me enti me nso mede mo hoahoa me ho. Adɔfonom, saa na ɛsɛ sɛ mugyina pintinn wɔ Awurade mu.

2Euodia ne Sintike, mesrɛ mo, montena ase sɛ anuanom wɔ Awurade mu. 3Na wo nso a woka me ho a migye wo di no mepɛ sɛ woboa saa mmea yi, efisɛ wɔde wɔn ahoɔden nyinaa aboa me ama Asɛmpa no mu atrɛw a Klemens ne mʼahokafo bi a wɔn din hyɛ Onyankopɔn nkwa nhoma no mu no nso ka ho.

4Meka ti mu se, daa munnya ahosɛpɛw wɔ Awurade mu; mo ho nsɛpɛw mo. 5Mommrɛ mo ho ase mma nnipa nyinaa. Ɛrenkyɛ Awurade bɛba. 6Mommma biribiara nhaw mo. Daa mo nkotosrɛ ne aseda mpaebɔ nyinaa mu no, momma mo adesrɛ nnu Onyankopɔn anim. 7Na Onyankopɔn asomdwoe a ɛtra ade nyinaa so no bɛhwɛ mo koma ne mo adwene so wɔ Kristo Yesu mu.

8Anuanom, asɛm a mede rewie ne sɛ nea ɛyɛ nokware, nea ɛwɔ anuonyam, nea ɛteɛ, nea ɛho tew, nea ɛwɔ ɔdɔ, nea ɛwɔ din pa, sɛ ɔbra pa bi wɔ hɔ a, sɛ ayeyi bi wɔ hɔ a, saa nneɛma yi ho na munnwen. 9Nea moasua, na moanya afi me nkyɛn wɔ nsɛm ne nneyɛe mu no na monyɛ. Na Onyankopɔn a ɔma yɛn asomdwoe no bɛka mo ho.

Aseda

10Mʼani gye wɔ Awurade mu sɛ afei de moakyerɛ ɔdɔ a mode dɔ me. Ɛyɛ nokware sɛ modɔ me de, nanso na munnya ho kwan nkyerɛ saa. 11Menka saa asɛm yi nkyerɛ sɛ ahia me efisɛ me suahu nti, tebea biara a mekɔ mu no nhaw me. 12Minim ohia, nim ahonya; masua saa ahintasɛm yi, enti baabiara ne bere biara, sɛ ɔkɔm de me anaa mamee, sɛ mewɔ bebree anaa kakraa bi no, mepɛ no saa ara. 13Ahoɔden a Kristo de ma me no nti mitumi gyina tebea biara ano.

14Eye sɛ moboaa me wɔ mʼamanehunu mu. 15Mo Filipifo no ankasa nim pefee sɛ bere a mifii Makedonia a na merefi Asɛmpa no ka no ase no, mo nko ara ne asafo a moboaa me. Mo nko ara ne asafo a mo ne me kyɛɛ mo ahonyade. 16Mewɔ Tesalonika no, bere biara a biribi ho behia me no, mode brɛ me. 17Ɛnyɛ sɛ ɔpɛ na na mepɛ sɛ minya akyɛde na mmom, nhyira a mubenya wɔ mu na na mepɛ sɛ mihu. 18Me nsa aka biribiara a mode abrɛ me ma aboro so. Afei a Epafrodito de akyɛde no nyinaa abrɛ me yi, me nsa aka biribiara a ɛho hia me. Eyinom te sɛ afɔre huamhuam a wɔbɔ ma Onyankopɔn, na ogye, na nʼani sɔ no. 19Me Nyankopɔn fi ne nnepa a ɔwɔ wɔ Kristo Yesu mu bɛma mo nea ehia mo nyinaa.

20Anuonyam nka yɛn Agya Nyankopɔn daa daa. Amen.

Nkradi

21Mikyia ahotefo no wɔ Kristo Yesu mu.

Anuanom a wɔne me wɔ ha no nso kyia mo.

22Ahotefo no nyinaa kyia mo; ne titiriw no, Ɔhempɔn Kaesare fifo.

23Awurade Yesu Kristo adom nka mo nyinaa. Amen.

Chinese Contemporary Bible (Traditional)

腓立比書 4:1-23

保羅的勸勉

1我所親愛、所想念的弟兄姊妹,你們就是我的喜樂,我的冠冕。我親愛的弟兄姊妹,你們要靠主堅定不移。 2我懇求友阿蝶循都姬要在主裡同心。 3忠心的同工啊,請你幫助她們二人,因為她們曾與我、革利免和其他同工一起為福音辛勞,這些人的名字都記錄在生命冊上了。

4你們要靠主常常喜樂!我再說,你們要喜樂! 5要讓眾人都知道你們是謙和寬容的人。主快來了。 6你們應該一無掛慮,凡事要藉著禱告和祈求,以感恩的心將你們的需要告訴上帝。 7這樣,上帝那超越人所能理解的平安必在基督耶穌裡保守你們的心思意念。

8最後,弟兄姊妹,你們要思想一切真實、可敬、公義、純潔、可愛、有好名聲、有美德和值得讚許的事情。 9你們從我身上學習、領受、看到和聽到的,都要照著去行。這樣,賜平安的上帝就必與你們同在。

致謝

10我在主裡真是非常喜樂,因為你們現在又一次關心我。其實你們向來都很關心我,只是沒有機會。 11我並非有缺乏才這樣說,因為我已經學會在任何處境中都能知足。 12我知道如何過貧窮的日子,也知道如何過富足的日子。我學到了秘訣,不論飽足或饑餓,豐裕或缺乏,在任何情況下都可以處之泰然。 13靠著賜我力量的那位,我凡事都能做。

14然而,你們與我共患難,真是太好了。 15腓立比人啊!你們也知道,在我離開馬其頓傳福音的初期,除了你們以外,沒有別的教會供應我的需要。 16即使我在帖撒羅尼迦的時候,你們也不止一次供應過我的需要。 17我不求得到你們的饋贈,只希望你們所做的會帶給你們更大的賞賜。 18我現在樣樣都有,豐富有餘。我從以巴弗提手上收到了你們送給我的禮物,已經充足了。這些饋贈是蒙上帝悅納的馨香祭物。 19我的上帝必按照祂在基督耶穌裡的榮耀,豐豐富富地賜給你們所需用的一切。

20願榮耀歸給我們的父上帝,直到永永遠遠。阿們!

問候

21請代我問候在基督耶穌裡的眾聖徒。我這裡的弟兄姊妹也問候你們。 22所有的聖徒,特別是在凱撒宮裡工作的人,都問候你們。

23願主耶穌基督的恩典與你們的靈同在!