Akuapem Twi Contemporary Bible

Amos 9:1-15

Wɔbɛsɛe Israel

1Mihuu Awurade sɛ ogyina afɔremuka no ho, na ɔkae se,

“Bɔ Asɔredan no afadum no atifi

na mma ne fapem no nwosow.

Munnwiriw ngu nnipa no nyinaa so;

wɔn a aka no mede afoa bekunkum wɔn.

Ɔbaako mpo rentumi nguan,

obiara rennya ne ho sɔnn.

2Mpo sɛ wotu fam kɔ ɔda mu a,

hɔ na me nsa bɛtwe wɔn afi aba.

Mpo sɛ wɔforo kɔ ɔsoro a,

hɔ na meyi wɔn afi aba fam.

3Mpo sɛ wɔkɔtetɛw bepɔw Karmel atifi a,

hɔ na metiw wɔn akɔkyere wɔn aba.

Mpo sɛ wɔde wɔn ho sie me wɔ po ase a,

hɔ na mɛhyɛ ɔwɔ no ama wakɔkeka wɔn.

4Mpo sɛ wɔn atamfo de wɔn kɔ nnommum mu a,

hɔ na mɛhyɛ afoa akunkum wɔn.

“Megyen mʼani ahwɛ wɔn.

Mede ɔsɛe bɛba wɔn so na meremmoa wɔn.”

5Awurade, Asafo Awurade,

Ɔno na ɔde ne nsa ka asase ma ɛnan,

ma wɔn a wɔte so nyinaa twa adwo.

Asase no nyinaa ma ne ho so te sɛ Nil

na ɛtwe te sɛ Misraim asubɔnten.

6Ɔno na osi nʼahemfi a ɛkorɔn wɔ ɔsoro

na ɔto ne fapem wɔ asase so.

Ɔno na ɔboaboa po mu nsu ano

na ohwie gu asase so.

Awurade ne ne din!

7“Mo Israelfo,

mo ho hia me sen Etiopiafo?”

Sɛnea Awurade se ni.

Manyi Israelfo amfi Misraim,

ne Filistifo amfi Kaftor,

ne Aramfo nso amfi Kir ana?

8“Ampa ara Otumfo Awurade ani

wɔ nnebɔne ahenni no so.

Mɛpepa no afi asase ani,

nanso merensɛe Yakobfi korakora,”

sɛnea Awurade se ni.

9“Na mɛhyɛ,

na mɛwosow Israelfi,

wɔ amanaman nyinaa mu,

sɛnea wohuhuw atoko so wɔ huhuamoa mu

na aba fua mpo ntɔ fam no.

10Nnebɔneyɛfo a wɔwɔ me nkurɔfo mu nyinaa

bɛtotɔ wɔ afoa ano,

wɔn a wɔka se,

‘Amanehunu rento yɛn anaa ɛremma yɛn so da no.’

Israel Nsiesiei

11“Saa da no, mɛsan aba abesi

“Dawid fi a abubu no bio.

Mesiesie ne mmeae a asɛesɛe no,

na masi no sɛnea na ɛte no,

12na wɔafa Edom nkae no

ne amanaman a me din da wɔn so.”

Awurade a waka no, ɔno na ɔbɛyɛ eyinom nyinaa.

13“Nna no reba,” sɛnea Awurade se ni,

“A nnɔbae no bɛba ntɛm ama otwafo no,

na bobe no abu so ama nea otiatia nsakyiamoa no so no.

Nsa foforo bɛsosɔ afi mmepɔw no so

na ateɛ afi nkoko no nyinaa so.

14Mede me nkurɔfo Israel nnommum bɛsan aba.

“Wɔbɛsan asiesie nkuropɔn a asɛe no na wɔatena mu.

Wɔbɛyɛ bobe nturo na wɔanom mu nsa;

wɔbɛyɛ mfikyifuw na wɔadi so nnuaba.

15Mede Israelfo bedua wɔn ankasa asase so

a wɔrentu bio da

mfi asase a mede ama wɔn no so,”

sɛnea Awurade, mo Nyankopɔn se ni.

Het Boek

Amos 9:1-15

Israël zal worden uitgeroeid, maar niet volledig

1Ik zag de Here naast het altaar staan en hoorde Hem zeggen: ‘Verniel de toppen van de pilaren en schud de tempel tot de pilaren in stukken vallen en het dak neerstort op de mensen beneden. Ook al vluchten zij, zij zullen niet ontsnappen, iedereen zal worden gedood. 2Ook al graven zij zo diep als het dodenrijk, Ik zal mijn hand uitsteken en hen omhoogtrekken. Ook al klimmen zij tot in de hemelen, Ik zal hen vandaar weer naar beneden halen. 3Al verschuilen zij zich tussen de rotsen op de top van de Karmel, Ik zal net zo lang zoeken tot Ik hen heb en hen gevangennemen. Als zij zich voor Mij verbergen op de zeebodem, zal Ik de zeeslang op hen afsturen om hen te bijten en te vernietigen. 4Al drijven hun vijanden hen als gevangenen naar een ver land, dan zal Ik het zwaard nog bevel geven hen daar te doden. Ik zal ervoor zorgen dat zij alleen te maken krijgen met onheil en niet met iets goeds.’

5De Oppermachtige Here van de hemelse legers raakt het land aan, zodat het smelt en alle bewoners rouwen. Het land rijst omhoog als de rivier de Nijl in Egypte, om daarna weer te dalen. 6De hoogste verdiepingen van zijn huis zijn in de hemelen gebouwd en de begane grond is op aarde. Hij zorgt ervoor dat de waterdamp uit de zee opstijgt en giet hem daarna als regen uit over het land. Here is zijn naam.

7‘Volk van Israël, betekent u ook maar iets meer voor Mij dan de Ethiopiërs?’ zegt de Here. ‘Heb Ik, die u uit Egypte bevrijdde, niet evenveel gedaan voor andere volken? Ik haalde de Filistijnen uit Kreta en de Syriërs uit Kir.

8Let op, want de ogen van de Oppermachtige Here zijn vol toorn op het zondige volk Israël gericht en Ik zal het ontwortelen en overal ter wereld uitroeien. Toch heb Ik beloofd dat die uitroeiing niet totaal zal zijn. 9Want Ik heb bevolen dat Israël als graan in een zeef door de andere volken moet worden gezeefd, maar dat daarbij geen enkele goede korrel verloren zal gaan. 10Maar al deze zondaars onder mijn volk die zeggen: “God laat ons wel ongemoeid,” zullen door het zwaard sterven.

11Uiteindelijk zal Ik het vervallen huis van David herbouwen, Ik zal de muren herstellen en opbouwen wat is neergehaald, Ik zal het in zijn oude glorie herstellen. 12Israël zal de rest van Edom en alle volken die Mij toebehoren, in bezit krijgen.’ Want dat heeft de Here gezegd. Hij heeft alles in handen. 13‘Er komt een tijd dat de gewassen zo uitbundig zullen groeien dat de boer al gelijk na de oogst weer opnieuw ploegt en dat de terrassen met wijnstokken in de heuvels van Israël zullen druipen van zoete wijn! 14Ik zal mijn volk Israël weer voorspoed geven en de verwoeste steden zullen worden herbouwd. Mijn volk zal ze weer gaan bewonen. Het zal wijngaarden en tuinen aanleggen, hun gewassen eten en hun wijn drinken. 15Ik zal het stevig planten in het land dat Ik het heb gegeven, het zal niet opnieuw ontworteld raken,’ zegt de Here, uw God.